ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چنان بـد که هر شب دو مرد جـوانچــه کـهـتــر چـه از تــخـمـه پــهـلـوان
خـورشـگـر بــبـردی بـه ایـوان شـاههـمـی ســاخــتــی راه درمــان شــاه
بــکـشـتـی و مـغـزش بــپـرداخـتـیمــران اژدهــا را خــورش ســاخــتـــی
دو پـــاکـــیــزه از گــوهــر پـــادشـــادو مـــرد گـــرانـــمـــایـــه و پــــارســـا
یــکـــی نــام ارمــایــل پـــاکـــدیــندگــر نــام گــرمــایــل پـــیــشــبـــیــن
چـنـان بـد کـه بـودنـد روزی بـه هـمسـخـن رفـت هر گـونه از بـیش و کـم
ز بــیـدادگــر شــاه و ز لـشــکــرشوزان رســمــهــای بـــد انــدر خــورش
یـکـی گـفـت مـا را بـه خـوالـیـگـریبــــبــــایـــد بــــر شــــاه رفــــت آوری
وزان پـس یکی چـاره ای سـاخـتـنز هــر گــونــه انــدیـشــه انــداخــتــن
مـگـر زین دو تـن را کـه ریزنـد خـونیــــکــــی را تــــوان آوریــــدن بـــــرون
بــرفـتـنـد و خـوالـیـگـری سـاخـتـنـدخــورشــهـا و انـدازه بــشــنــاخــتــنـد
خــورش خــانــه پــادشــاه جــهــانگــرفـــت آن دو بـــیــدار دل در نــهــان
چـو آمـد بـه هـنـگـام خـون ریـخـتـنبــه شــیــریــن روان انــدر آویــخــتــن
ازان روز بـــانـــان مـــردم کـــشـــانگــرفــتـــه دو مــرد جـــوان راکــشــان
زنـان پــیـش خـوالـیـگـران تـاخـتـنـدز بـــالــا بـــه روی انــدر انــداخــتــنــد
پــر از درد خــوالــیــگــران را جــگــرپــر از خـون دو دیـده پـر از کـیـنـه سـر
هـمـی بـنـگـرید این بـدان آن بـدینز کــــردار بــــیـــداد شــــاه زمــــیـــن
از آن دو یــکــی را بـــپــرداخــتــنــدجــزیـن چــاره ای نـیـز نـشـنـاخــتــنـد
بــرون کـرد مـغــز ســر گـوســفـنـدبــیـامـیـخــت بــا مــغــز آن ارجــمــنـد
یکـی را بـه جـان داد زنـهار و گـفـتنــگــر تــا بــیـاری ســر انــدر نـهـفــت
نـگـر تــا نـبــاشـی بــه آبــاد شـهـرتـرا از جـهـان دشـت و کـوهسـت بـهر
بـه جای سرش زان سری بـی بـهاخــورش ســاخــتــنــد از پـــی اژدهــا
ازین گـونه هر مـاهیان سـی جـوانازیــشــان هــمــی یــافــتــنــدی روان
چـو گرد آمدی مرد ازیشان دویستبران سان که نشناختندی که کیست
خورشگر بدیشان بزی چند و میشســپــردی و صــحــرا نـهـادنــد پــیـش
کـنـون کــرد از آن تــخــمـه داد نـژادکــه ز آبـــاد نــایــد بــه دل بــرش یــاد
پــس آیـیـن ضـحــاک وارونـه خــویچـنان بـد کـه چـون مـی بـدش آرزوی
ز مـردان جـنـگـی یکـی خـواسـتـیبـه کـشـتـی چـو بـا دیـو بـرخـاسـتـی
کــجــا نـامــور دخــتــری خــوبــرویبــه پـرده درون بــود بــی گـفـت گـوی
پـرستـنده کردیش بـر پـیش خویشنه بـر رسـم دین و نه بـر رسـم کـیشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.