ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو از روزگــارش چــهـل ســال مـانـدنـگـر تـا بـسـر بــرش یـزدان چـه رانـد
در ایـوان شــاهــی شــبــی دیــر یــازبـــه خــواب انــدرون بـــود بـــا ارنــواز
چــنـان دیـد کـز کـاخ شــاهـنـشــهـانسـه جـنـگـی پــدیـد آمـدی نـاگـهـان
دو مـهـتــر یـکــی کــهـتــر انـدر مـیـانبــه بــالــای ســرو و بــه فــر کــیــان
کــمــر بــســتــن و رفــتــن شــاهـواربـــچـــنــگ انــدرون گــرزه گــاوســـار
دمان پـیش ضـحـاک رفـتـی بـه جـنگنـهـادی بــه گــردن بــرش پــالـهـنـگ
هـمــی تــاخــتــی تــا دمــاونــد کــوهکــشــان و دوان از پــس انــدر گــروه
بـــپـــیــچـــیــد ضــحـــاک بـــیــدادگــربــدریـدش از هــول گــفــتــی جــگــر
یـکــی بــانـگ بــرزد بــخــواب انــدرونکـه لـرزان شـد آن خـانـه صـدسـتـون
بــجـسـتـنـد خـورشـیـد رویـان ز جـایاز آن غـــلــغـــل نــامــور کـــدخـــدای
چـــنــیــن گــفــت ضــحــاک را ارنــوازکـه شـاها چـه بـودت نـگـویی بـه راز
کـه خـفـتــه بــه آرام در خـان خـویـشبـرین سان بـتـرسیدی از جان خویش
زمین هفـت کشـور بـه فـرمان تـسـتدد و دام و مـردم بــه پـیـمـان تـسـت
بـه خـورشـیـد رویـان جـهـانـدار گـفـتکه چـونین شـگفـتـی بـشـاید نهفـت
کـه گـر از مـن این داسـتـان بـشـنـویدشــودتــان دل از جــان مــن نـاامــیـد
بــه شــاه گــرانــمــایـه گــفــت ارنـوازکــه بــر مــا بــبــایـد گــشــادنــت راز
تـــوانـــیــم کـــردن مـــگـــر چـــاره ایکـه بـی چـاره ای نـیسـت پـتـیاره ای
سـپـهـبـد گـشـاد آن نـهـان از نـهـفـتهمه خـواب یک یک بـدیشـان بـگفـت
چــنـیـن گــفــت بــا نـامــور مــاهـرویکــه مــگــذار ایــن را ره چــاره چــوی
نـگــیـن زمـانـه ســر تــخــت تــســتجـهان روشـن از نامـور بـخـت تـسـت
تــو داری جــهــان زیــر انــگــشــتــریدد و مـــردم و مـــرغ و دیـــو و پــــری
ز هـر کــشــوری گــرد کــن مـهـتــراناز اخــتــرشـنـاســان و افـسـونـگـران
سـخـن سـربـه سـر موبـدان را بـگویپــژوهـش کـن و راسـتــی بــازجــوی
نگه کن که هوش تو بر دست کیستز مـردم شـمـار ار ز دیـو و پــریـســت
چـو دانسـتـه شد چـاره سـاز آن زمانبــه خــیـره مـتــرس از بــد بــدگـمـان
شـه پـر مـنـش را خـوش آمـد سـخـنکـه آن سـرو سـیـمـین بـرافـگـنـد بـن
جــهـان از شــب تــیـره چــون پــر زاغهـم آنـگـه ســر از کــوه بــرزد چــراغ
تــو گــفــتــی کــه بــر گــنـبــد لـاژوردبــگـســتــرد خــورشــیـد یـاقــوت زرد
سـپـهـبــد بـه هـرجـا کـه بـد مـوبـدیســخــن دان و بـــیــداردل بـــخــردی
ز کـشــور بــه نـزدیـک خــویـش آوریـدبـگفت آن جگر خسته خوابی که دید
نـهـانـی ســخــن کـردشــان آشــکــارز نـــیـــک و بــــد و گـــردش روزگــــار
کــه بــر مـن زمــانـه کــی آیـد بــســرکـرا بــاشـد ایـن تـاج و تـخـت و کـمـر
گــر ایـن راز بــا مــن بــبــایـد گــشــادو گـر سـر بــه خــواری بــبــایـد نـهـاد
لـب مـوبــدان خـشـک و رخـسـاره تــرزبـــان پــر ز گــفــتــار بــا یــکــدیــگــر
کــه گـر بــودنـی بــاز گـویـیـم راســتبـه جانست پیکار و جان بی بـهاست
و گــر نــشــنــود بــودنــیـهــا درســتبباید هم اکنون ز جان دست شست
ســـه روز انــدریــن کــار شــد روزگــارسـخـن کـس نـیـارسـت کـرد آشـکـار
بـــه روز چــهــارم بـــرآشــفــت شــاهبـــرآن مـــوبــــدان نـــمـــایـــنـــده راه
کــه گــر زنـده تــان دار بــایـد بــســودو گــر بـــودنــیــهــا بـــبـــایــد نــمــود
هـمـه مـوبــدان ســرفــگــنـده نـگــونپــر از هــول دل دیـدگــان پــر ز خــون
از آن نـــامـــداران بـــســـیــار هـــوشیــکــی بــود بــیـنــادل و تــیــزگــوش
خــردمــنــد و بــیــدار و زیــرک بـــنــامکــزان مــوبــدان او زدی پــیـش گــام
دلـش تـنـگـتـر گـشـت و نـابــاک شـدگـشـاده زبــان پــیـش ضـحــاک شـد
بــدو گـفـت پــردخـتـه کـن سـر ز بــادکــه جــز مـرگ را کــس ز مــادر نـزاد
جـهـانـدار پــیـش از تــو بــسـیـار بــودکــه تــخــت مــهــی را ســزاوار بــود
فــراوان غــم و شــادمــانـی شــمــردبــرفـت و جــهـان دیـگـری را ســپــرد
اگـــر بـــاره آهـــنـــیــنـــی بـــه پـــایسـپـهـرت بـسـاید نـمـانـی بـه جـای
کـسـی را بـود زین سـپـس تـخـت تـوبــه خــاک انـدر آرد سـر و بــخـت تــو
کــــجــــا نــــام او آفــــریــــدون بــــودزمــیـن را ســپــهـری هـمــایـون بــود
هــنــوز آن ســپــهــبـــد ز مــادر نــزادنــیـامــد گــه پــرســش و ســرد بــاد
چــــو او زایـــد از مــــادر پــــرهــــنــــربـــســـان درخـــتـــی شـــود بــــارور
بـه مردی رسـد بـرکـشـد سـر بـه ماهکـمـر جــویـد و تــاج و تــخـت و کـلـاه
بـه بــالـا شـود چـون یـکـی سـرو بــرزبــــه گـــردن بــــرآرد ز پـــولـــاد گـــرز
زنـــد بــــر ســـرت گـــرزه گـــاوســــاربـــگــیــردت زار و بـــبـــنــددت خـــوار
بـــدو گــفــت ضــحــاک نــاپــاک دیــنچـرا بـنـددم از مـنـش چـیسـت کـین
دلــاور بـــدو گـــفـــت گـــر بـــخـــردیکـسـی بــی بــهـانـه نـســازد بــدی
بــرآیـد بــه دسـت تــو هـوش پــدرشاز آن درد گـردد پــر از کـیـنـه ســرش
یــکــی گــاو بــرمــایـه خــواهــد بــدنجــهـانــجــوی را دایـه خــواهـد بــدن
تـبــه گـردد آن هـم بــه دسـت تـو بــربــدیـن کــیـن کــشــد گـرزه گـاوســر
چـو بـشـنـید ضـحـاک بـگـشـاد گـوشز تـخـت انـدر افـتـاد و زو رفـت هـوش
گــرانـمــایـه از پــیـش تــخــت بــلــنـدبـــتــابـــیــد روی از نــهــیــب گــزنــد
چــــو آمــــد دل نـــامـــور بــــازجــــایبـــتـــخـــت کـــیــان انــدر آورد پـــای
نــشـــان فـــریــدون بـــگــرد جـــهــانهـمـی بــاز جـسـت آشـکـار و نـهـان
نـه آرام بــودش نـه خـواب و نـه خـوردشــــده روز روشــــن بـــــرو لــــاژوردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.