ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــــرآمــــد بـــــریــــن روزگــــار درازکـشـیـد اژدهـافـش بــه تــنـگـی فـراز
خــجــســتــه فـریـدون ز مـادر بــزادجــهــان را یــکــی دیـگــر آمــد نــهــاد
بــبــالــیـد بــرســان ســرو ســهـیهـمـی تــافـت زو فـر شــاهـنـشـهـی
جـهـانـجـوی بــا فـر جــمـشـیـد بــدبــه کــردار تــابــنـده خــورشــیـد بــود
جـهان را چـو بـاران بـه بـایسـتـگـیروان را چـو دانـش بــه شـایـسـتـگـی
بـسر بـر همی گشت گردان سپـهرشـــده رام بـــا آفــریــدون بـــه مــهــر
هـمـان گـاو کـش نـام بـر مـایـه بـودز گـــاوان ورا بـــرتـــریــن پـــایــه بـــود
ز مـادر جــدا شــد چــو طـاووس نـربـــهــر مــوی بـــر تــازه رنــگــی دگــر
شـده انـجـمـن بـر سـرش بــخـردانســتــاره شــنـاســان و هـم مـوبــدان
کـه کـس در جـهان گـاو چـونان ندیدنــه از پــیــرســر کــاردانــان شــنــیــد
زمین کرده ضـحـاک پـر گفت و گویبه گرد جهان هم بدین جست و جوی
فــریـدون کــه بــودش پــدر آبــتــیـنشــده تــنـگ بــر آبــتــیـن بــر زمــیـن
گریزان و از خـویشـتـن گشتـه سـیربـــرآویــخــت نــاگــاه بــر کــام شــیــر
از آن روزبــــانــــان نـــاپــــاک مــــردتــنــی چــنــد روزی بـــدو بـــاز خــورد
گـرفـتـنـد و بــردنـد بـسـتـه چـو یـوزبــــرو بــــر ســــر آورد ضـــحــــاک روز
خــردمــنـد مــام فــریـدون چــو دیـدکـه بـر جـفـت او بـر چـنـان بـد رسـیـد
فـرانـک بــدش نـام و فـرخـنـده بــودبــه مــهــر فــریـدون دل آگــنــده بــود
پـــر از داغ دل خـــســـتـــه روزگـــارهـمــی رفــت پــویـان بــدان مــرغــزار
کــجــا نــامــور گــاو بــرمــایــه بــودکـه بــایـسـتـه بــر تـنـش پـیـرایـه بـود
بــه پــیـش نـگــهـبــان آن مــرغــزارخــروشــیـد و بــاریـد خــون بــر کــنـار
بـدو گـفـت کـاین کـودک شـیـرخـوارز مــــن روزگـــــاری بـــــزنــــهــــار دار
پــــدروارش از مـــادر انـــدر پـــذیـــروزیـن گـاو نـغــزش بــپــرور بــه شــیـر
و گـر بــاره خـواهـی روانـم تـراسـتگروگان کنم جـان بـدان کـت هواسـت
پــرســتــنـده بــیـشــه و گــاو نـغــزچــنـیـن داد پــاسـخ بــدان پــاک مـغـز
کـه چـون بـنـده در پـیـش فـرزنـد تـوبـــبـــاشــم پـــرســتــنــده پـــنــد تــو
سه سالش همی داد زان گاو شیرهـــشـــیــوار بـــیـــدار زنـــهـــارگـــیــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.