ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
نشد سیر ضحاک از آن جست جویشد از گاو گیتـی پـر از گفت گوی
دوان مـــادر آمـــد ســـوی مــرغـــزارچــنـیـن گـفـت بــا مـرد زنـهـاردار
کــه انــدیــشــه ای در دلــم ایــزدیفــراز آمــدســت از ره بـــخـــردی
همـی کـرد بـاید کـزین چـاره نیسـتکه فرزند و شیرین روانم یکیست
بــبــرم پــی از خــاک جــادوســتــانشـوم تــا سـر مـرز هـنـدوسـتـان
شـــوم نــاپـــدیــد از مـــیــان گـــروهبــرم خــوب رخ را بــه الـبــرز کـوه
بـــیــاورد فـــرزنـــد را چـــون نـــونـــدچـو مـرغـان بـران تـیغ کـوه بـلـنـد
یـکــی مــرد دیـنـی بــران کــوه بــودکـه از کـار گـیتـی بـی انـدوه بـود
فـرانـک بــدو گـفــت کـای پــاک دیـنمـنـم ســوگــواری ز ایـران زمـیـن
بــدان کـایـن گـرانـمـایـه فــرزنـد مـنهـمـی بـود خـواهـد سـرانـجـمـن
تـــرا بـــود بــــایـــد نـــگـــهـــبـــان اوپــــدروار لـــرزنـــده بــــر جـــان او
پـــذیــرفـــت فــرزنــد او نــیــک مــردنــیــاورد هــرگــز بــدو بــاد ســرد
خــبــر شــد بــه ضـحــاک بــدروزگـاراز آن گــاو بـــرمــایــه و مــرغـــزار
بـیامـد ازان کـینـه چـون پـیل مـسـتمـران گـاو بـرمـایه را کـرد پـسـت
هـمـه هـر چــه دیـد انـدرو چــارپــایبـیفگند و زیشان بـپـرداخت جـای
سـبـک سـوی خـان فریدون شتـافتفـراوان پـژوهید و کـس را نـیافـت
بـــه ایــوان او آتـــش انــدر فـــگــنــدز پـــای انــدر آورد کـــاخ بـــلــنــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.