ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چو بگذشت ازان بر فریدون دو هشتز الــبــرز کــوه انـدر آمـد بــه دشــت
بـــر مــادر آمــد پـــژوهــیــد و گــفــتکـه بـگـشـای بـر من نهان از نهفـت
بـــگــو مــر مــرا تـــا کــه بـــودم پـــدرکــیـم مـن ز تــخــم کــدامـیـن گـهـر
چــه گــویـم کــیـم بــر ســر انـجــمـنیـکــی دانــشــی داســتــانــم بــزن
فــرانـک بــدو گـفــت کـای نـامـجــویبـگـویـم تـرا هـر چـه گـفـتـی بـگـوی
تــو بــشــنـاس کــز مـرز ایـران زمـیـنیــکــی مــرد بـــد نــام او آبـــتـــیــن
ز تــخــم کــیــان بـــود و بــیــدار بـــودخــردمــنــد و گــرد و بـــی آزار بـــود
ز طـــهـــمـــورث گـــرد بـــودش نـــژادپـدر بــر پـدر بــر هـمـی داشـت یـاد
پـــدر بـــد تـــرا و مــرا نــیــک شـــوینــبـــد روز روشــن مــرا جــز بـــدوی
چـنـان بــد کـه ضـحـاک جـادوپـرسـتاز ایـران بــه جــان تــو یـازیـد دسـت
ازو مــن نــهــانــت هــمــی داشــتــمچـه مـایـه بــه بــد روز بــگـذاشـتــم
پـــدرت آن گــرانــمــایــه مــرد جـــوانفـدی کـرده پــیـش تــو روشـن روان
ابـــر کــتـــف ضــحــاک جــادو دو مــاربـــرســـت و بـــرآورد از ایــران دمــار
ســر بـــابـــت از مــغــز پــرداخــتــنــدهـمـان اژدهـا را خـورش سـاخـتــنـد
سـرانـجـام رفـتـم سـوی بــیـشـه ایکه کس را نه زان بیشه اندیشه ای
یــکــی گــاو دیــدم چــو خــرم بــهــارســراپــای نـیـرنــگ و رنــگ و نـگــار
نــگــهــبـــان او پـــای کــرده بـــکــشنشستـه بـه بـیشه درون شاهفش
بـــــــدو دادمـــــــت روزگـــــــاری درازهـمـی پـروردیـدت بـه بــر بـر بـه نـاز
ز پـــســتـــان آن گــاو طــاووس رنــگبــرافــراخــتــی چــون دلـاور پــلـنـگ
ســـرانــجـــام زان گــاو و آن مــرغــزاریـکـایـک خـبـر شـد سـوی شـهـریـار
ز بـــیــشــه بـــبـــردم تــرا نــاگــهــانگــریـزنـده ز ایـوان و از خــان و مــان
بــیـامـد بــکــشــت آن گــرانـمــایـه راچـنـان بــی زبــان مـهـربــان دایـه را
وز ایـوان مـا تــا بــه خـورشـیـد خــاکبــرآورد و کــرد آن بــلــنـدی مـغــاک
فـریـدون چـو بـشـنـیـد بـگـشـادگـوشز گــفــتــار مـادر بــرآمـد بــه جــوش
دلـش گـشـت پـردرد و سـر پـر ز کـینبــه ابــرو ز خــشـم انـدر آورد چــیـن
چـنـین داد پـاسـخ بـه مـادر کـه شـیرنــگـــردد مــگـــر ز آزمــایــش دلــیــر
کــنـون کــردنـی کــرد جــادوپــرســتمـرا بـرد بـایـد بـه شـمـشـیر دسـت
بـــپــویــم بـــه فــرمــان یــزدان پـــاکبــــرآرم ز ایـــوان ضـــحــــاک خـــاک
بـدو گـفـت مـادر کـه این رای نـیسـتترا بـا جهان سر بـه سر پای نیست
جــهــانــدار ضــحــاک بـــا تــاج و گــاهمـیـان بــسـتـه فـرمـان او را سـپــاه
چـو خـواهـد ز هـر کـشـوری صـدهـزارکــمــر بــســتــه او را کــنــد کــارزار
جــز ایـنـســت آیـیـن پــیـونـد و کــیـنجـهان را بـه چـشـم جـوانـی مـبـین
کـه هـر کـاو نـبــیـد جــوانـی چـشـیـدبـه گـیتـی جـز از خـویشـتـن را ندید
بـدان مـسـتـی انـدر دهـد سـر بــبــادتـــرا روز جـــز شــاد و خــرم مــبـــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.