ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــنـان بــد کـه ضـحـاک را روز و شـببــه نـام فــریـدون گــشــادی دو لــب
بـــران بـــرز بـــالــا ز بــیــم نــشــیــبشــده ز آفــریـدون دلـش پــر نـهـیـب
چـنـان بــد کـه یـک روز بـر تـخـت عـاجنــهــاده بــه ســر بــر ز پــیـروزه تــاج
ز هر کـشـوری مـهـتـران را بـخـواسـتکه در پـادشـاهی کند پـشت راسـت
از آن پـس چـنـیـن گـفـت بــا مـوبــدانکــه ای پــرهـنـر بــا گــهـر بــخــردان
مـرا در نـهـانـی یـکـی دشـمـن ســتکه بربخردان این سخن روشن است
بــه سـال انـدکـی و بـه دانـش بــزرگگــوی بـــدنــژادی دلــیــر و ســتــرگ
اگـر چـه بــه سـال انـدک ای راسـتـاندریــن کــار مــوبـــد زدش داســتـــان
کـه دشـمن اگـر چـه بـود خـوار و خـردنــبــایـدت او را بــه پــی بــر ســپــرد
نــدارم هــمــی دشــمــن خــرد خــواربـــتـــرســـم هــمــی از بـــد روزگــار
هـمـی زیـن فــزون بــایـدم لـشــکـریهــم از مــردم و هــم ز دیــو و پـــری
یـکـی لـشـگـری خـواهـم انـگـیـخـتــنابـــا دیـــو مـــردم بـــرآمـــیـــخـــتـــن
بــبــایــد بــدیـن بــود هــمــداســتــانکـه مـن نـاشـکـیـبـم بـدین داسـتـان
یـکـی مـحـضـر اکـنـون بـبـایـد نـوشـتکه جـز تـخـم نیکی سـپـهبـد نکشت
نـگـویـد سـخــن جــز هـمـه راســتــینـخــواهـد بــه داد انـدرون کـاسـتــی
زبــیـم ســپــهــبــد هــمــه راســتــانبــرآن کـار گـشــتــنـد هـمـداســتــان
بـــر آن مـــحـــضـــر اژدهــا نـــاگـــزیــرگــواهــی نــوشــتــنــد بــرنــا و پــیـر
هــم آنــگــه یــکــایــک ز درگــاه شــاهبــــرآمـــد خـــروشـــیـــدن دادخـــواه
ســتــم دیـده را پــیـش او خــوانــدنــدبـــر نــامـــدارانــش بـــنــشـــانــدنــد
بـــدو گـــفـــت مـــهـــتـــر بـــروی دژمکـه بــر گـوی تـا از کـه دیـدی سـتـم
خـروشـیـد و زد دسـت بـر سـر ز شـاهکــه شــاهــا مــنــم کــاوه دادخـــواه
یــکـــی بـــی زیــان مــرد آهــنــگـــرمز شــاه آتــش آیـد هـمـی بــر ســرم
تــو شــاهــی و گــر اژدهــا پــیــکــریبـــبـــایــد بـــدیــن داســتـــان داوری
که گر هفت کشور به شاهی تراستچـرا رنج و سختـی همه بـهر ماست
شــمــاریـت بــا مــن بــبــایـد گــرفــتبـدان تـا جـهـان مـانـد انـدر شـگـفـت
مــگــر کــز شـــمــار تـــو آیــد پـــدیــدکه نوبـت ز گیتـی بـه من چون رسید
کــه مــارانــت را مــغـــز فـــرزنــد مــنهــمــی داد بــایــد ز هــر انــجــمــن
ســپــهـبــد بــه گـفــتــار او بــنـگــریـدشگفت آمدش کان سـخـن ها شنید
بــــــدو بــــــاز دادنـــــد فـــــرزنـــــد اوبــه خـوبــی بــجــسـتــنـد پــیـونـد او
بـــفـــرمــود پـــس کـــاوه را پـــادشـــاکـه بــاشــد بــران مـحــضـر انـدر گـوا
چـو بـر خـوانـد کـاوه هـمـه مـحـضـرشسـبــک سـوی پــیـران آن کـشـورش
خــروشــیــد کــای پـــای مــردان دیــوبــریـده دل از تــرس گــیـهـان خــدیـو
هــمـــه ســـوی دوزخ نـــهــادیــد رویســپــر دیـد دلــهـا بــه گــفــتــار اوی
نـبــاشــم بــدیـن مــحــضــر انـدر گــوانـه هـرگــز بــرانــدیـشــم از پــادشــا
خـروشـیـد و بــرجـسـت لـرزان ز جـایبــدریـد و بــسـپـرد مـحـضـر بــه پـای
گــرانــمــایــه فـــرزنــد او پـــیــش اویز ایوان بـرون شد خـروشـان بـه کوی
مــهــان شــاه را خـــوانــدنــد آفــریــنکــه ای نــامــور شـــهــریــار زمــیــن
ز چــرخ فــلــک بــر ســرت بــاد ســردنــیــارد گــذشــتـــن بـــه روز نــبـــرد
چـــرا پـــیــش تـــو کــاوه خـــام گــویبــســان هـمـالـان کــنـد ســرخ روی
هــمــه مــحــضــر مــا و پــیــمــان تــوبـــدرد بـــپـــیـــچـــد ز فـــرمـــان تـــو
کــــی نــــامــــور پـــــاســــخ آورد زودکـه از مـن شـگـفـتـی بـبـایـد شـنـود
کــه چــون کــاوه آمــد ز درگــه پــدیــددو گـــوش مـــن آواز او را شـــنـــیــد
مـــیـــان مـــن و او ز ایـــوان درســــتتـو گـفـتـی یـکـی کـوه آهـن بـرسـت
نـدانـم چـه شـایـد بــدن زیـن سـپـسکـه راز ســپــهـری نـدانـســت کــس
چــو کــاوه بــرون شــد ز درگـاه شــاهبـــرو انــجــمــن گــشــت بـــازارگــاه
هـمـی بــر خـروشـیـد و فـریـاد خـوانـدجـهان را سـراسـر سـوی داد خـوانـد
ازان چــرم کــاهـنـگـران پــشــت پــایبـــپـــوشــنــد هــنــگــام زخــم درای
هـمــان کــاوه آن بــر ســر نـیـزه کــردهـمـانـگـه ز بــازار بــرخــاســت گــرد
خـروشـان هـمـی رفـت نـیزه بـدسـتکــه ای نــامــداران یــزدان پـــرســت
کــســی کــاو هــوای فــریـدون کــنــددل از بــنــد ضــحــاک بــیـرون کــنــد
بــپــویـیـد کـایـن مـهـتــر آهـرمـنـسـتجـهان آفرین را بـه دل دشمن اسـت
بــدان بــی بــهـا نــاســزاوار پــوســتپــدیـد آمـد آوای دشــمـن ز دوســت
هـمـی رفــت پــیـش انـدرون مـردگـردجـهـانـی بـرو انـجـمـن شـد نـه خـرد
بـدانـسـت خـود کـافـریدون کـجـاسـتسـراندر کشـید و همی رفت راسـت
بــــیـــامـــد بــــدرگـــاه ســـالـــار نـــوبــدیـدنـدش آنـجــا و بــرخـاسـت غـو
چـو آن پـوسـت بــر نـیـزه بـر دیـد کـیبـه نـیـکـی یـکـی اخـتـر افـگـنـد پـی
بـــیــاراســـت آن را بـــه دیــبـــای رومز گــوهــر بـــر و پـــیــکـــر از زر بـــوم
بــزد بــر سـر خـویـش چــون گـرد مـاهیـکـی فــال فــرخ پــی افـکـنـد شــاه
فـرو هشـت ازو سـرخ و زرد و بـنـفـشهـمـی خــوانـدش کـاویـانـی درفـش
از آن پـس هر آنکـس کـه بـگرفـت گـاهبـه شـاهـی بــسـر بــرنـهـادی کـلـاه
بـــران بـــی بـــهــا چـــرم آهــنــگــرانبــرآویـخــتــی نــو بــه نــو گــوهــران
ز دیـــبـــای پـــرمـــایـــه و پـــرنـــیـــانبـــرآن گــونــه شــد اخــتــر کــاویــان
کـه انـدر شـب تــیـره خــورشـیـد بــودجـــهـــان را ازو دل پـــرامـــیـــد بـــود
بـگـشـت انـدریـن نـیـز چـنـدی جـهـانهـمــی بــودنـی داشــت انـدر نـهـان
فـریـدون چـو گـیـتـی بــرآن گـونـه دیـدجــهـان پــیـش ضــحــاک وارونـه دیـد
ســـوی مــادر آمــد کــمــر بـــرمــیــانبــه ســر بـــرنــهــاده کــلــاه کــیــان
کــه مــن رفــتــنــی ام ســوی کــارزارتــرا جــز نــیــایــش مــبــاد ایــچ کــار
ز گـیـتــی جــهـان آفــریـن را پــرســتازو دان بـــهــر نــیــکــی زور دســـت
فـــرو ریـــخــــت آب از مـــژه مـــادرشهـمـی خــوانـد بــا خــون دل داورش
بــه یـزدان هـمـی گــفــت زنـهـار مــنســپـــردم تـــرا ای جـــهــانــدار مــن
بـــگـــردان ز جـــانـــش بــــد جـــاودانبـــپـــرداز گـــیــتـــی ز نــابـــخـــردان
فـریـدون سـبــک ســاز رفـتــن گـرفـتسـخـن را ز هر کـس نهفـتـن گـرفـت
بـــرادر دو بـــودش دو فـــرخ هـــمـــالازو هــر دو آزاده مــهــتــر بـــه ســال
یـکــی بــود ازیـشــان کــیـانـوش نــامدگـــر نـــام پــــرمـــایـــه شـــادکـــام
فــریـدون بــریـشــان زبــان بــرگـشــادکــه خــرم زئیــد ای دلــیـران و شــاد
کــه گــردون نـگـردد بــجــز بــر بــهـیبـــه مــا بـــازگـــردد کـــلــاه مــهــی
بــــیـــاریـــد دانـــنــــده آهـــنـــگــــرانیــکـــی گــرز فـــرمــود بـــایــد گــران
چـو بـگـشـاد لـب هر دو بـشـتـافـتـنـدبـــه بـــازار آهــنــگــران تـــاخــتـــنــد
هر آنکـس کـزان پـیشـه بـد نـام جـویبــه ســوی فــریـدون نــهــادنــد روی
جــهــانــجــوی پــرگــار بــگــرفــت زودوزان گــرز پــیـکــر بــدیـشــان نـمــود
نــگــاری نــگــاریــد بــر خــاک پــیــشهـمـیـدون بــســان ســر گــاومـیـش
بـــر آن دســـت بـــردنــد آهــنــگـــرانچــو شــد ســاخــتــه کـار گـرز گـران
بــه پــیـش جــهـانـجــوی بــردنـد گــرزفــروزان بــه کــردار خــورشــیــد بــرز
پـــســـنــد آمــدش کـــار پـــولـــادگـــربـبـخـشـیدشـان جـامـه و سـیم و زر
بــســی کــردشــان نــیـز فــرخ امــیـدبــســی دادشــان مـهـتــری را نـویـد
کــه گــر اژدهــا را کـــنــم زیــر خـــاکبــشـویـم شـمـا را سـر از گـرد پــاکپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.