ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـــو آمـــد بـــه نــزدیــک ارونـــدرودفـــرســـتـــاد زی رودبــــانـــان درود
بــران رودبــان گـفــت پــیـروز شــاهکه کشتی برافگن هم اکنون به راه
مـرا بــا سـپـاهـم بـدان سـو رسـاناز اینها کـسـی را بـدین سـو ممـان
بـــدان تـــا گـــذر یــابـــم از روی آببـه کشتـی و زورق هم اندر شتـاب
نــیـاورد کــشــتــی نــگــهـبــان رودنــیــامــد بــگــفــت فــریـدون فــرود
چـنـین داد پـاسـخ کـه شـاه جـهانچـنین گفـت بـا من سـخـن در نهان
کـه مگذار یک پـشـه را تـا نخـسـتجــوازی بــیـابــی و مـهـری درسـت
فریدون چـو بـشنید شد خـشمناکازان ژرف دریـــا نـــیــامـــدش بـــاک
هـم آنـگـه مـیـان کـیـانـی بـبـسـتبــران بــاره تـیـزتــک بــر نـشـسـت
سـرش تـیـز شـد کـیـنـه و جـنـگ رابــه آب انــدر افــگــنــد گــلــرنــگ را
بــبــسـتـنـد یـارانـش یـکـسـر کـمـرهـمــیـدون بــه دریـا نــهـادنــد ســر
بـــر آن بـــاد پـــایـــان بـــا آفـــریـــنبــه آب انـدرون غــرقــه کـردنـد زیـن
به خشکی رسیدند سر کینه جویبــه بــیـت الـمـقـدس نـهـادنـد روی
کــه بــر پــهـلــوانـی زبــان رانــدنــدهمـی کـنـگ دژهودجـش خـوانـدنـد
بـــتــازی کــنــون خــانــه پــاک دانبـــــرآورده ایــــوان ضــــحـــــاک دان
چـو از دشـت نـزدیک شـهـر آمـدنـدکـزان شـهـر جـویـنـده بــهـر آمـدنـد
ز یـک مــیـل کــرد آفــریـدون نــگــاهیکـی کـاخ دید انـدر آن شـهـر شـاه
فـروزنده چـون مشـتـری بـر سـپـهرهـمـه جــای شــادی و آرام و مـهـر
کـه ایـوانـش بــرتــر ز کـیـوان نـمـودکه گفتـی سـتـاره بـخـواهد بـسـود
بــدانـسـت کـان خــانـه اژدهـاسـتکـه جـای بـزرگـی و جـای بـهاسـت
بـه یارانش گفت آنکه بـر تـیره خاکبــرآرد چـنـیـن بــر ز جـای از مـغـاک
بـتـرسـم همـی زانـکـه بـا او جـهانمـــگـــر راز دارد یــکـــی در نـــهــان
بـیـایـد کـه مـا را بـدیـن جـای تـنـگشــتــابـــیــدن آیــد بـــه روز درنــگ
بـگـفـت و بـه گـرز گـران دسـت بـردعــنــان بـــاره تــیــزتــک را ســپــرد
تـو گفتـی یکی آتـشستـی درستکـه پـیـش نـگـهـبـان ایـوان بـرسـت
گـران گـرز بــرداشـت از پـیـش زیـنتـو گـفـتـی هـمـی بـر نـوردد زمـیـن
کــس از روزبــانـان بــدر بــر نـمـانـدفـریـدون جــهـان آفـریـن را بــخـوانـد
بـه اسـب انـدر آمـد بـه کـاخ بــزرگجــهـان نـاسـپــرده جــوان سـتــرگپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.