ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــوکـشـور ز ضـحـاک بــودی تــهـییـکــی مــایـه ور بــد بــســان رهــی
که او داشتـی گنج و تـخت و سرایشـگفتـی بـه دل سـوزگی کدخـدای
ورا کـــنـــدرو خـــوانــدنــدی بـــنـــامبــه کـنـدی زدی پــیـش بــیـداد گـام
بـــه کـــاخ انــدر آمــد دوان کــنــد رودر ایــوان یــکـــی تـــاجـــور دیــد نــو
نـشــســتــه بــه آرام در پــیـشـگـاهچــو ســرو بــلـنـد از بــرش گـرد مـاه
ز یک دسـت سـرو سـهی شـهـرنـازبـــه دســـت دگــر مــاه روی ار نــواز
همه شـهر یکـسـر پـر از لـشـکـرشکـمـربــسـتــگـان صـف زده بــر درش
نه آسـیمـه گـشـت و نه پـرسـید رازنـیـایـش کـنـان رفـت و بــردش نـمـاز
بــرو آفــریــن کــرد کــای شــهــریــارهــمــیــشــه بـــزی تــا بــود روزگــار
خـجـسـتـه نـشـسـت تـو بـا فـرهیکـه هسـتـی سـزاوار شـاهنـشـهی
جـهـان هـفـت کـشـور تـرا بـنـده بـادســرت بـــرتــر از ابـــر بـــارنــده بـــاد
فـریـدونـش فـرمـود تــا رفــت پــیـشبــکــرد آشــکــارا هـمـه راز خــویـش
بــــفـــرمـــود شـــاه دلـــاور بــــدویکـه رو آلـت تــخـت شـاهـی بــجـوی
نـبــیـذ آر و رامـشــگــران را بــخــوانبــپــیــمــای جــام و بــیــارای خــوان
کسی کاو بـه رامش سزای منسـتبــه دانـش هـمـان دلـزدای مـنـسـت
بــیـار انـجــمـن کـن بــر تــخــت مـنچـنـان چـون بـود در خـور بــخـت مـن
چو بنشنید از او این سخن کدخدایبـکـرد آنـچـه گـفـتـش بـدو رهـنـمـای
مــی روشـــن آورد و رامــشـــگــرانهـمـان در خـورش بــاگـهـر مـهـتــران
فـریـدون غـم افـکـنـد و رامـش گـزیدشبـی کرد جشنی چنان چون سزید
چــو شــد رام گـیـتــی دوان کــنـدروبـــرون آمــد از پـــیــش ســـالــار نــو
نــشــســت از بـــر بـــاره راه جــویســوی شــاه ضـحــاک بــنـهـاد روی
بـیـامـد چـو پـیـش سـپـهـبـد رسـیـدسـراسـر بـگـفـت آنـچـه دید و شـنید
بـدو گـفـت کـای شـاه گـردنـکـشـانبــه بــرگـشــتــن کـارت آمـد نـشــان
ســه مـرد ســرافــراز بــا لـشــکـریفـــراز آمـــدنـــد از دگـــر کـــشـــوری
ازان ســه یـکـی کـهـتــر انـدر مـیـانبــه بــالـای سـرو و بــه چــهـر کـیـان
بـه سـالسـت کـهتـر فـزونیش بـیشاز آن مــهـتــران او نـهـد پــای پــیـش
یـکـی گـرز دارد چــو یـک لـخـت کـوههــمــی تـــابـــد انــدر مــیــان گــروه
بــه اســپ انـدر آمــد بــایـوان شــاهدو پــرمــایـه بــا او هــمــیــدون بــراه
بـیامـد بـه تـخـت کئی بـر نـشـسـتهـمـه بـنـد و نـیرنـگ تـو کـرد پـسـت
هـر آنـکــس کـه بــود انـدر ایـوان تــوز مـــــردان مـــــرد و ز دیــــوان تـــــو
سـر از پـای یکـسـر فـروریـخـتـشـانهـمـه مـغـز بـا خـون بـرامـیخـتـشـان
بــدو گـفــت ضــحــاک شــایـد بــدنکـه مـهـمـان بــود شــاد بــایـد بــدن
چــنـیـن داد پــاســخ ورا پــیـشــکـارکــه مــهــمــان ابــا گــرزه گــاوســار
بــه مــردی نــشــیــنــد بــه آرام تــوزتـــاج و کــمــر بـــســتـــرد نــام تـــو
بــه آیـیـن خــویـش آورد نـاســپــاسچنین گر تو مهمان شناسی شناس
بــدو گـفـت ضـحـاک چـنـدیـن مـنـالکـه مـهمـان گـسـتـاخ بـهتـر بـه فـال
چــنــیــن داد پــاســخ بــدو کــنــدروکـه آری شـنـیـدم تــو پــاسـخ شـنـو
گــریـن نـامـور هـســت مـهـمـان تــوچـه کـارسـتـش اندر شـبـسـتـان تـو
کــه بـــا دخــتــران جــهــانــدار جــمنـشــیـنـد زنـد رای بــر بــیـش و کـم
بــه یـک دســت گـیـرد رخ شــهـرنـازبـــه دیــگـــر عـــقـــیــق لــب ارنــواز
شـب تـیـره گـون خـود بـتـرزین کـنـدبـه زیـر سـر از مـشـک بــالـیـن کـنـد
چـومشـک آن دو گیسـوی دو ماه تـوکــه بــودنــد هــمــواره دلــخــواه تــو
بـگیرد بـبـرشان چـو شد نیم مسـتبـدین گـونـه مـهـمـان نـبـاید بـدسـت
بــرآشـفـت ضـحــاک بــرسـان کـرگشـنـیـد آن سـخــن کـارزو کـرد مـرگ
بـه دشـنام زشـت و بـه آواز سـخـتشـگـفـتـی بـشـوریـد بــا شـوربـخـت
بــدو گـفـت هـرگـز تــو در خــان مـنازیـن پـس نـبــاشـی نـگـهـبــان مـن
چــنـیـن داد پــاســخ ورا پــیـشــکـارکـه ایدون گـمـانـم مـن ای شـهـریـار
کـزان بـخـت هـرگـز نـبــاشـدت بـهـربـه من چـون دهی کـدخـدایی شـهر
چـو بـی بـهـره بـاشـی ز گـاه مـهیمــرا کــار ســازنـدگــی چــون دهـی
چـرا تـو نـسـازی همـی کـار خـویشکـه هـرگـز نـیـامـدت ازین کـار پـیـش
ز تــاج بــزرگـی چــو مـوی از خـمـیـربــرون آمــدی مــهــتــرا چــاره گــیــر
تـرا دشـمن آمد بـه گـه بـرنشـسـتیـکــی گـرزه گـاوپــیـکــر بــه دســت
هـمـه بـنـد و نـیـرنـگـت از رنـگ بــرددلـارام بــگـرفــت و گــاهـت ســپــردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.