ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
فـریدون چـو شـد بـر جـهان کـامگـارنـدانسـت جـز خـویشـتـن شـهریار
بـه رسـم کـیان تـاج و تـخـت مـهیبـیـاراسـت بـا کـاخ شـاهـنـشـهـی
بــه روز خــجــسـتــه سـر مـهـرمـاهبـه سـر بـر نـهـاد آن کـیانـی کـلـاه
زمـانـه بــی انـدوه گـشـت از بــدیگــرفــتـــنــد هــر کــس ره ایــزدی
دل از داوریــهـــا بـــپـــرداخـــتـــنـــدبـه آیین یکی جـشـن نو سـاخـتـند
نـشـســتــنـد فـرزانـگـان شــادکـامگـرفــتــنـد هـر یـک ز یـاقـوت جــام
مــی روشــن و چـــهــره شــاه نــوجـــهــان نــو ز داد و ســر مــاه نــو
بــفــرمــود تــا آتــش افــروخــتــنــدهمـه عـنـبـر و زعـفـران سـوخـتـند
پــرسـتـیـدن مـهـرگـان دیـن اوسـتتـن آسـانی و خـوردن آیین اوسـت
اگــر یــادگــارســـت ازو مــاه مــهــربـکـوش و بـه رنج ایچ منمـای چـهر
ورا بــد جــهـان ســالـیـان پــانـصــدنــیــفــکــنــد یـک روز بــنــیــاد بــد
جـهان چـون بـرو بـر نماند ای پـسـرتـو نـیـز آز مـپـرسـت و انـده مـخـور
نمـانـد چـنین دان جـهان بـرکـسـیدرو شـادکـامـی نـیـابــی بــســی
فــرانــک نــه آگــاه بــد زیـن نــهــانکـه فـرزنـد او شـاه شـد بـر جـهـان
ز ضحـاک شد تـخـت شـاهی تـهیســـرآمـــد بـــرو روزگـــار مـــهـــی
پــس آگــاهـی آمــد ز فــرخ پــســربــه مـادر کـه فـرزنـد شــد تــاجــور
نیایش کنان شد سر و تن بشستبـه پـیش جـهانـداور آمـد نـخـسـت
نهاد آن سـرش پـسـت بـر خـاک بـرهمی خـواند نفرین بـه ضـحـاک بـر
هـمـی آفــریـن خــوانـد بــر کـردگـاربـــرآن شـــادمــان گــردش روزگــار
وزان پـس کـسـی را که بـودش نیازهـمـی داشـت روز بـد خـویـش راز
نـهانـش نـوا کـرد و کـس را نـگـفـتهـمـان راز او داشــت انـدر نـهـفـت
یکی هفتـه زین گونه بـخـشید چـیزچنان شد که درویش نشناخت نیز
دگـر هـفـتــه مـر بــزم را کـرد ســازمــهـانـی کــه بــودنـد گــردن فــراز
بیاراست چون بـوستان خان خویشمـهان را همه کـرد مهمـان خـویش
وزان پــس هـمــه گــنــج آراســتــهفــراز آوریــده نــهــان خـــواســتـــه
هـمـان گـنـجـهـا راگـشـادن گـرفـتنــهــاده هــمــه رای دادن گــرفــت
گـــشـــادن در گـــنــج را گـــاه دیــددرم خوار شد چـون پـسر شاه دید
هـمــان جــامـه و گــوهـر شــاهـوارهـمـان اسـپ تـازی بـه زرین عـذار
همان جوشن و خود و زوپـین و تـیغکــلـاه و کــمـر هـم نـبــودش دریـغ
هـمـه خـواسـتـه بـر شـتـر بـار کـرددل پـــاک ســوی جــهــانــدار کــرد
فــرســتــاد نــزدیـک فــرزنــد چــیــززبــانـی پــر از آفـریـن داشــت نـیـز
چـو آن خـواسـتـه دیـد شـاه زمـیـنبــپــذرفــت و بــر مـام کـرد آفــریـن
بــزرگـان لـشـگـر چـو بـشـنـاخـتـنـدبــر شــهـریـار جــهــان تــاخــتــنــد
کـه ای شـاه پــیـروز یـزدانـشـنـاسسـتـایـش مـر او را زویـت سـپـاس
چـنـیـن روز روزت فـزون بــاد بــخـتبـد انـدیشـگـان را نگـون بـاد بـخـت
تـــرا بـــاد پـــیـــروزی از آســـمـــانمـبــادا بــجــز داد و نـیـکـی گـمـان
وزان پـس جـهاندیدگان سـوی شاهز هـر گـوشــه ای بــرگـرفـتــنـد راه
هـمــه زر و گــوهـر بــرآمــیـخــتــنـدبــه تــاج سـپــهـبــد فـرو ریـخـتـنـد
همـان مـهـتـران از همـه کـشـورشبــدان خــرمـی صـف زده بــر درش
ز یـزدان هـمـی خـواسـتـنـد آفـریـنبـران تـاج و تـخـت و کـلـاه و نـگـین
همه دسـت بـرداشـتـه بـه آسـمانهمی خـواندندش بـه نیکـی گـمان
کـه جــاویـد بــادا چــنـیـن شـهـریـاربـــرومــنــد بـــادا چــنــیــن روزگــار
وزان پـس فـریـدون بــه گـرد جـهـانبــگــردیـد و دیـد آشــکــار و نــهـان
هــران چــیــز کــز راه بـــیــداد دیــدهـر آن بـوم و بــرکـان نـه آبــاد دیـد
به نیکی بـبـست از همه دست بـدچــنـانـک از ره هـوشــیـاران ســزد
بـیاراسـت گـیتـی بـسـان بـهـشـتبـه جـای گیا سـرو گلبـن بـکـشـت
از آمـل گـذر ســوی تــمـیـشـه کـردنشـسـت اندر آن نامور بـیشـه کرد
کجـا کز جـهان گوش خـوانی همیجـز این نـیز نـامـش نـدانـی همـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.