ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز سـالش چـو یک پـنجـه اندر کشیدســه فــرزنـدش آمــد گــرامـی پــدیـد
بـه بـخـت جـهـانـدار هـر سـه پـسـرســـه خـــســـرو نـــژاد از در تــــاج زر
بـه بـالا چـو سرو و بـه رخ چون بـهاربــه هــر چــیـز مــانــنــده شــهــریــار
از ایـن سـه دو پــاکـیـزه از شـهـرنـازیـکــی کــهـتــر از خــوب چــهـر ارنـواز
پــــدر نـــوز نـــاکــــرده از نـــاز نـــامهـمـی پــیـش پــیـلـان نـهـادنـد گــام
فــریــدون از آن نــامــداران خــویـشیـکـی را گـرانـمـایـه تـر خـوانـد پـیـش
کـــجـــا نـــام او جـــنــدل پـــرهــنــربــخ هــر کــار دلــســوز بــر شــاه بــر
بــدو گــفــت بــرگــرد گــرد جــهــانســه دخــتــر گــزیـن از نــژاد مــهــان
سـه خـواهـر ز یـک مـادر و یـک پـدرپــری چــهـره و پــاک و خــسـرو گـهـر
بـه خـوبـی سـزای سـه فـرزنـد مـنچـنـان چـون بــشـایـد بـه پـیـونـد مـن
بــه بــالــا و دیـدار هــر ســه یـکــیکـــه ایــن را نــدانــنــد ازان انــدکـــی
چـو بـشنید جـندل ز خـسرو سخـنیــکــی رای پــاکــیــزه افــگــنــد بـــن
کـه بــیـدار دل بــود و پــاکـیـزه مـغـززبــان چــرب و شــایـســتــه کـار نـغـز
ز پـیش سـپـهـبـد بـرون شـد بـه راهابـــا چــنــد تــن مــر ورا نــیــکــخــواه
یـکــایـک ز ایـران ســرانـدر کـشــیـدپـژوهـیـد و هـرگـونـه گـفـت و شـنـیـد
بـه هر کـشـوری کـز جـهان مـهتـریبـــه پـــرده درون داشــتــن دخــتــری
نـهـفـتـه بـجـسـتـی هـمـه رازشـانشــنــیــدی هــمــه نــام و آوازشـــان
ز دهـقــان پــر مـایـه کــس را نـدیـدکــه پــیــوســتــه آفــریــدون ســزیــد
خــردمـنـد و روشـن دل و پــاک تــنبـــیــامـــد بـــر ســـرو شـــاه یــمـــن
نشـان یافـت جـندل مـر اورا درسـتسه دختـر چنان چون فریدون بـجست
خــرامـان بــیـامـد بــه نـزدیـک سـروچـنـان چـون بـه پـیـش گـل انـدر تـذرو
زمـیـن را بـبـوسـیـد و چـربـی نـمـودبـــرآن کــهــتـــری آفـــریــن بـــرفــزود
بـه جـنـدل چـنین گـفـت شـاه یمـنکــه بـــی آفـــریــنــت مــبـــادا دهــن
چـه پـیغـام داری چـه فـرمـان دهـیفــرســتــاده ای گــر گــرامــی رهــی
بــدو گـفـت جــنـدل کـه خـرم بــدیهــمــیــشــه ز تــو دور دســت بــدی
از ایران یکـی کـهـتـرم چـون شـمـنپـــیـــام آوریـــده بــــه شـــاه یـــمـــن
درود فــــــریـــــدون فــــــرخ دهـــــمسـخـن هر چـه پـرسـند پـاسـخ دهم
تــــرا آفــــریـــن از فـــریـــدون گـــردبــزرگ آنـکــســی کـو نـداردش خــرد
مـرا گــفــت شــاه یـمـن را بــگــویکـه بــر گـاه تـا مـشـک بــویـد بــبـوی
بــــدان ای ســـر مـــایـــه تـــازیـــانکــز اخــتــر بــدی جــاودان بــی زیـان
مــرا پـــادشــاهــی آبـــاد هــســتهمـان گـنـج و مـردی و نیروی دسـت
سـه فـرزنـد شـایـسـتـه تــاج و گـاهاگـــر داســـتـــان را بــــود گـــاه مـــاه
ز هـر کـام و هر خـواسـتـه بـی نـیازبـــه هـــر آرزو دســـت ایــشـــان دراز
مـر این سـه گـرانـمـایه را در نهفـتبـبــایـد کـنـون شـاهـزاده سـه جـفـت
ز کـــار آگــهــان آگــهــی یــافـــتـــمبــدیـن آگــهــی تــیــز بــشــتــافــتــم
کـجـا از پــس پــرده پــوشـیـده رویسـه پــاکـیـزه داری تــو ای نـامـجـوی
مــران هـرســه را نـوز نــاکــرده نـامچـو بـشـنیدم این دل شـدم شـادکام
کــه مــا نــیـز نــام ســه فــرخ نــژادچـــو انــدر خـــور آیــد نــکــردیــم یــاد
کــنـون ایـن گـرامـی دو گـونـه گـهـربــبـــایــد بــرآمــیــخــت بــا یــکــدگــر
سه پـوشیده رخ را سه دیهیم جویســزا را ســزاوار بــی گــفــت وگــوی
فــریـدون پــیـامـم بــدیـن گــونـه دادتــو پــاســخ گــزار آنــچــه آیــدت یــاد
پـیـامـش چـو بــشـنـیـد شـاه یـمـنبــپــژمــرد چــون زاب کــنـده ســمــن
هـمـی گـفـت گـر پـیش بـالـین مـننـبـینـد سـه مـاه این جـهان بـین مـن
مــرا روز روشــن بـــود تـــاره شـــببــبــایـد گـشـادن بــه پــاسـخ دو لـب
سـرایـنـده را گـفـت کـای نـامـجـویزمـان بــایـد انـدر چـنـیـن گـفـت گـوی
شـتــابــت نـبــایـد بــپــاسـخ کـنـونمــرا چــنــد رازســت بـــا رهــنــمــون
فــرســتــاده را زود جــایــی گــزیــدپـس آنـگـه بــه کـار انـدرون بــنـگـریـد
بـــیــامــد در بـــار دادن بـــبـــســتبـه انـبــوه انـدیـشـگـان در نـشـسـت
فــراوان کــس از دشــت نــیـزه ورانبــر خــویـش خــوانــد آزمــوده ســران
نــهــفــتــه بــرون آوریـد از نــهـفــتهـمـه رازهـا پــیـش ایـشـان بــگـفـت
کـه ما را بـه گـیتـی ز پـیوند خـویشسه شمع ست روشن به دیدار پیش
فــریـدون فــرســتــاد زی مـن پــیـامبــگـسـتـرد پــیـشـم یـکـی خـوب دام
همی کـرد خـواهد ز چـشـمـم جـدایــکـــی رای بـــایــدزدن بـــا شـــمـــا
فـرسـتـاده گـوید چـنین گـفـت شـاهکـه ما را سـه شـاهسـت زیبـای گـاه
گـرایـنـده هـر سـه بــه پــیـونـد مـنبــه ســه روی پــوشـیـده فـرزنـد مـن
اگـــر گــویــم آری و دل زان تـــهــیدروغــم نــه انــدر خــورد بـــا مــهــی
وگــــر آرزوهـــا ســــپــــارم بــــدویشـــود دل پـــر آتـــش پـــر از آب روی
وگــر ســر بــپــیــچــم ز فــرمــان اوبــه یــک ســو گــرایــم ز پــیــمــان او
کــســی کـو بــود شــهـریـار زمـیـننـه بــازیـسـت بــا او سـگـالـیـد کـیـن
شــنـیـدســتــم از مــردم راه جــویکــه ضــحــاک را زو چــه آمــد بـــروی
ازیـن در سـخـن هـر چــه داریـد یـادسـراسـر بـه مـن بــر بــبــایـد گـشـاد
جــــهـــان آزمـــوده دلـــاور ســــرانگـشـادنـد یـک یـک بــه پـاسـخ زبــان
کـه مـا هـمـگـنـان آن نـبـیـنـیـم رایکـه هـر بــاد را تــو بــجـنـبــی ز جـای
اگـر شـد فـریـدون جــهـان شـهـریـارنــه مــا بــنــدگــانــیــم بــا گــوشــوار
سخن گفتن و کوشش آیین ماستعـنـان و سـنـان تـافـتـن دین مـاسـت
بـه خـنجـر زمـین را مـیسـتـان کـنیمبــه نــیـزه هـوا را نـیـســتــان کــنـیـم
سه فرزند اگر بـر تـو هست ارجـمندسـربــدره بــگـشـای و لـب را بــبــنـد
و گــر چــاره کــار خــواهـی هـمــیبــتــرسـی ازیـن پــادشـاهـی هـمـی
ازو آرزوهـــای پــــرمــــایـــه جــــویکـــه کـــردار آنــرا نـــبـــیــنــنـــد روی
چـو بـشـنید از آن نـامـداران سـخـننـه سـردیـد آن را بـه گـیـتـی نـه بــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.