ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
فــرســتــاده شــاه را پـــیــش خــوانــدفـراوان سـخـن را بـه خـوبـی بـراند
کـــه مــن شـــهــریــار تـــرا کــهــتـــرمبــه هـرچ او بــفــرمـود فـرمـانـبــرم
بـگـویش کـه گـرچـه تـو هسـتـی بـلـندسـه فـرزنـد تـو بــرتـو بــر ارجـمـنـد
پـــســر خـــود گــرامــی بـــود شــاه رابـــویــژه کـــه زیــبـــا بـــود گـــاه را
سـخـن هـر چـه گـفـتـی پـذیرم هـمـیز دخــتــر مـن انـدازه گـیـرم هـمـی
اگـــر پـــادشـــا دیــده خـــواهــد ز مــنو گـر دشـت گـردان و تــخـت یـمـن
مـرا خـوارتـر چـون سـه فـرزنـد خـویـشنـبـینـم بـه هـنـگـام بـایسـت پـیش
پـس ار شـاه را ایـن چـنـین اسـت کـامنـشـاید زدن جـز بـه فـرمـانش گـام
بــه فـرمـان شـاه ایـن سـه فـرزنـد مـنبـــرون آنــگــه آیــد ز پــیــونــد مــن
کــجــا مــن بــبــیـنــم ســه شــاه تــرافـــــروزنــــده تـــــاج و گــــاه تـــــرا
بــیــایـنــد هــر ســه بــه نــزدیـک مــنشـود روشـن این شـهر تـاریک مـن
شــود شــادمــان دل بـــه دیــدارشــانبــبــیـنــم روانــهــای بــیــدارشــان
بــبــیـنـم کـشـان دل پـر از داد هـسـتبه زنهارشان دست گیرم به دست
پس آنگه سه روشن جهان بین خویشسـپـارم بـدیـشـان بـر آیین خـویش
چـــو آیـــد بـــدیـــدار ایــشـــان نـــیـــازفرستـم سبـکشان سوی شاه بـاز
سـرایـنـده جـنـدل چـو پــاسـخ شـنـیـدبـبـوسید تـختـش چنان چون سزید
پــــر از آفــــریــــن لــــب ز ایــــوان اویســوی شـهـریـار جــهـان کـرد روی
بـــیــامــد چـــو نــزد فــریــدون رســیــدبـگفت آن کجا گفت و پـاسخ شنید
ســه فــرزنــد را خــوانـد شــاه جــهـاننــهــفــتــه بـــرون آوریــد از نــهــان
از آن رفــتـــن جـــنــدل و رای خــویــشسـخـنـهـا همـه پـاک بـنـهـاد پـیش
چــنـیـن گـفــت کـایـن شــهـریـار یـمـنســر انـجــمـن سـرو ســایـه فـکـن
چـو ناسـفـتـه گوهر سـه دخـتـرش بـودنبـودش پـسـر دخـتـر افسرش بـود
سـروش ار بـیـابــد چـو ایـشـان عـروسدهد پـیش هر یک مگر خـاک بـوس
ز بـــهــر شــمــا از پـــدر خـــواســـتـــمسـخــنـهـای بــایـســتــه آراسـتــم
کــنــون تـــان بـــبـــایــد بـــر او شـــدنبــه هـر بـیـش و کـم رای فـرخ زدن
ســرایـنـده بــاشــیـد و بــســیـارهـوشبــه گــفــتــار او بــرنـهـاده دوگـوش
بـه خـوبـی سـخـنـهـاش پـاسـخ دهـیدچـو پـرسـد سـخـن رای فـرخ نـهید
ازیـــــرا کـــــه پــــــرورده پــــــادشــــــانـبــایـد کـه بــاشـد بــجــز پــارســا
سـخـن گـوی و روشـن دل و پـاک دیـنبـه کاری که پیش آیدش پیش بـین
زبــــان راســـتـــی را بــــیـــاراســـتـــهخــرد خـیـره کـرده ابــر خــواسـتــه
شـمـا هـر چـه گـویـم ز مـن بـشـنـویـداگــر کـــار بـــنــدیــد خـــرم بـــویــد
یــکــی ژرف بــیـن اســت شــاه یـمــنکـه چـون او نبـاشـد بـه هرانجـمـن
گــرانــمــایــه و پـــاک هــرســه پــســرهـمــه دل نـهـاده بــه گــفــت پــدر
ز پـــیـــش فـــریـــدون بـــرون آمـــدنـــدپــر از دانـش و پــرفــســون آمـدنـد
بـــجـــز رای و دانــش چـــه انــدرخــوردپــســر را کــه چــونـان پــدر پــروردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.