ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سـوی خـانـه رفـتــنـد هـر سـه چـوبــادشـب آمـد بـخـفـتـنـد پـیروز و شـاد
چــو خــورشـیـد زد عـکـس بــرآســمـانپــــراگـــنـــد بــــر لـــاژورد ارغـــوان
بــرفــتــنــد و هــر ســه بــیـاراســتــنــدابـا خـویشـتـن مـوبـدان خـواسـتـند
کـشـیـدنـد بــا لـشـکـری چـون سـپـهـرهـمـه نـامــداران خــورشــیـدچــهـر
چـــو از آمــدنــشــان شــد آگــاه ســـروبــیـاراســت لـشـکـر چــو پــر تــذرو
فـرسـتـادشـان لـشـکـری گـشـن پـیشچـه بـیگانه فـرزانگان و چـه خـویش
شــدنـد ایـن ســه پــرمــایـه انـدر یـمـنبــرون آمــدنــد از یــمــن مــرد و زن
هـمــی گــوهـر و زعــفــران ریـخــتــنــدهمـی مـشـک بـا مـی بـرآمیخـتـند
هـمـه یال اسـپـان پـر از مـشـک و مـیپـــراگـــنـــده دیــنـــار در زیــر پـــی
نـشـسـتـن گـهـی سـاخـت شـاه یمـنهـمـه نـامــداران شــدنـد انـجــمـن
در گـــنـــجـــهـــای کـــهـــن کـــرد بــــازگـشـاد آنـچـه یک چـنـد گـه بـود راز
سـه خـورشـیـد رخ را چـو بـاغ بـهـشـتکه موبـد چـو ایشان صنوبـر نکشت
ابـــا تـــاج و بـــا گـــنـــج نـــادیــده رنــجمـگـر زلـفـشـان دیده رنـج شـکـنـج
بــیــاورد هــر ســه بــدیـشــان ســپــردکه سـه ماه نو بـود و سه شاه گرد
ز کــیـنــه بــه دل گــفــت شــاه یــمــنکــه از آفــریـدون بــد آمــد بــه مـن
بــد از مــن کــه هـرگــز مــبــادم مــیـانکـه مـاده شـد از تــخــم نـره کـیـان
به اختر کس آن دان که دخترش نیستچو دختر بود روشن اخترش نیست
بــه پـیـش هـمـه مـوبــدان سـرو گـفـتکـه زیـبــا بــود مـاه را شـاه جــفـت
بـدانـیـد کـین سـه جـهـان بـین خـویـشسـپـردم بـدیـشـان بـر آیین خـویش
بـــدان تـــا چـــو دیــده بـــدارنـــدشـــانچـو جـان پـیش دل بـر نگـارندشـان
خــروشــیـد و بــار غـریـبــان بــبــســتابـر پـشـت شـرزه هـیونـان مـسـت
ز گــوهــر یــمــن گــشــت افــروخــتـــهعــمــاری یــک انــدردگــر دوخــتـــه
چـــو فـــرزنـــد را بـــاشـــد آئیــن و فـــرگـرامی بـه دل بـر چـه مـاده چـه نر
بـــه ســـوی فـــریــدون نــهــادنــد رویجـــوانـــان بــــیـــنـــادل راه جـــویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.