ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــــرآمـــــد بـــــریـــــن روزگـــــار دراززمـانـه بـه دل در هـمـی داشـت راز
فــریـدون فــرزانــه شــد ســالــخــوردبـــه بــــاغ بـــهـــار انـــدر آورد گـــرد
بــریـن گـونـه گـردد سـراسـر سـخـنشـود سـسـت نیرو چـو گـردد کـهن
چــو آمــد بــه کــارانــدرون تــیــرگــیگــرفــتــنـد پــرمــایـگــان خــیـرگــی
بــجــنـبــیـد مـر سـلـم را دل ز جــایدگـرگـونـه تــر شـد بــه آیـیـن و رای
دلـش گــشــت غــرقــه بــه آزانـدرونبـه اندیشـه بـنشـسـت بـا رهنمـون
نــبــودش پــســنـدیـده بــخــش پــدرکـه داد او بـه کـهتـر پـسـر تـخـت زر
بـه دل پـر زکین شد بـه رخ پـر ز چینفـرسـتـه فـرسـتــاد زی شـاه چـیـن
فـــرســــتــــاد نـــزد بــــرادر پــــیـــامکــه جــاویـد زی خــرم و شــادکــام
بـدان ای شـهـنـشـاه تـرکـان و چـیـنگـسـسـتـه دل روشـن از بـه گـزیـن
ز نـیـکـی زیـان کـرده گـویـی پــسـنـدمنش پـسـت و بـالـا چـو سـرو بـلند
کـنـون بــشـنـو ازمـن یـکـی داسـتـانکـزین گـونـه نـشـنـیدی از بـاسـتـان
ســه فـرزنـد بــودیـم زیـبــای تــخــتیکـی کـهـتـر از مـا بـرآمـد بـه بـخـت
اگــر مـهـتــرم مـن بــه ســال و خــردزمــانـه بــه مــهـر مــن انــدر خــورد
گـذشـتـه ز مـن تــاج و تـخـت و کـلـاهنـزیـبــد مـگــر بــر تــو ای پــادشــاه
ســـزد گـــر بـــمـــانــیــم هــر دو دژمکـزیـن سـان پـدر کـرد بـر مـا سـتـم
چــو ایــران و دشــت یــلــان و یـمــنبــه ایـرج دهـد روم و خــاور بــه مـن
ســپــارد تــرا مــرز تــرکــان و چــیــنکــه از تــو ســپــهـدار ایـران زمــیـن
بـدین بـخـشش اندر مرا پـای نیسـتبــه مـغـز پــدر انـدرون رای نـیـسـت
هــیــون فــرســتــاده بـــگــزارد پـــایبــیـامــد بــه نـزدیـک تــوران خــدای
بــه خـوبــی شـنـیـده هـمـه یـاد کـردســر تــور بــی مــغــز پــربـــاد کــرد
چــو ایــن راز بــشــنــیــد تــور دلــیــربــرآشــفـت نـاگـاه بــرســان شــیـر
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه بــا شـهـریـاربـگـو این سـخـن هـم چـنـین یاد دار
کــه مــا را بـــه گــاه جـــوانــی پـــدربــدیـن گـونـه بــفـریـفــت ای دادگـر
درخـتـیست این خود نشانده بـدستکجـا آب او خـون و بـرگش کـبـسـت
تـرا بـا مـن اکـنـون بـدین گـفـت گـویبــــبــــایـــد بــــروی انـــدر آورد روی
زدن رای هــشـــیــار و کــردن نــگــاههـیـونـی فـگـنـدن بـه نـزدیـک شـاه
زبـــان آوری چـــرب گـــوی از مـــیــانفـرســتــاد بــایـد بــه شــاه جــهـان
بــه جــای زبـــونــی و جــای فــریــبنـبــایـد کــه یـابــد دلــاور شــکــیـب
نــشــایـد درنــگ انــدریـن کــار هـیـچکــجــا آیـد آســایـش انـدر بــســیـچ
فــرســتــاده چــون پــاســخ آورد بــازبــرهـنـه شـد آن روی پــوشـیـده راز
بــرفــت ایـن بــرادر ز روم آن ز چــیـنبــه زهـر انـدر آمـیـخــتــه انـگـبــیـن
رســیـدنـد پــس یـک بــه دیـگـر فــرازســـخـــن رانــدنــد آشـــکـــارا و راز
گــزیــدنــد پــس مــوبـــدی تــیــزویــرسـخــن گـوی و بــیـنـادل و یـادگـیـر
ز بــیـگـانـه پــردخــتــه کــردنـد جــایسـگـالـش گـرفـتـنـد هـر گـونـه رای
سـخـن سـلم پـیوند کـرد از نخـسـتز شـرم پــدر دیـدگـان را بــشـسـت
فــرســـتـــاده را گــفــت ره بـــرنــوردنــبــایـد کــه یــابــد تــرا بــاد و گــرد
چــو آیــی بـــه کــاخ فــریــدون فــرودنـخـسـتـیـن ز هـر دو پـسـر ده درود
پـس آنگـه بـگـویش کـه تـرس خـدایبـبـاید کـه بـاشـد بـه هـر دو سـرای
جـــوان را بـــود روز پـــیـــری امـــیـــدنـگـردد سـیه مـوی گـشـتـه سـپـید
چـه سـازی درنـگ انـدرین جـای تـنگکـه شـد تـنـگ بـر تـو سـرای درنـگ
جـــهـــان مـــرتـــرا داد یـــزدان پـــاکز تـابــنـده خـورشـیـد تـا تـیـره خـاک
هـمــه بآرزو ســاخــتــی رســم و راهنــکــردی بــه فــرمــان یـزدان نـگــاه
نـجـسـتـی بـه جـز کـژی و کـاسـتـینکردی بـه بـخـشش درون راسـتـی
ســه فـرزنـد بــودت خــردمـنـد و گـردبـــزرگ آمــدت تــیــره بـــیــدار خــرد
نــدیـدی هـنــر بــا یـکــی بــیـشــتــرکــجـــا دیــگــری زو فــرو بـــرد ســر
یـــکـــی را دم اژدهـــا ســـاخـــتـــییـکـی را بــه ابــر انـدار افــراخــتــی
یــکــی تــاج بــر ســر بــبــالــیــن تــوبــرو شـاد گـشـتـه جـهـان بــیـن تـو
نـه مـا زو بــه مـام و پــدر کــمـتــریـمنه بـر تـخـت شـاهی نه اندر خـوریم
ایـــا دادگــــر شــــهـــریـــار زمــــیـــنبــریــن داد هــرگــز مــبـــاد آفــریــن
اگـــر تـــاج از آن تـــارک بـــی بــــهـــاشــود دور و یــابــد جــهــان زو رهــا
سـپــاری بــدو گـوشـه ای از جــهـاننشـینـد چـو مـا از تـو خـسـتـه نهان
و گــرنــه ســواران تـــرکــان و چــیــنهـم از روم گــردان جــویـنـده کــیـن
فـــــراز آورم لــــشـــــگـــــر گـــــرزداراز ایــــران و ایــــرج بـــــرآرم دمـــــار
چــو بــشـنـیـد مـوبــد پــیـام درشــتزمـین را بـبـوسـید و بـنـمـود پـشـت
بــر آنـســان بــه زیـن انــدر آورد پــایکـه از بــاد آتــش بــجـنـبــد ز جــای
بــه درگــاه شــاه آفــریــدون رســیــدبـــرآورده ای دیــد ســـر نـــاپـــدیــد
بــــه ابــــر انــــدر آورده بـــــالــــای اوزمــیــن کــوه تــا کــوه پـــهــنــای او
نـشـسـتــه بــه در بــر گـرانـمـایـگـانبــه پــرده درون جــای پــرمــایـگــان
بـه یک دست بـربـستـه شیر و پـلنگبـه دسـت دگـر ژنـده پـیـلـان جـنـگ
ز چــنــدان گــرانــمــایــه گــرد دلــیــرخــروشــی بــرآمـد چــو آوای شـیـر
سپـهریست پـنداشت ایوان بـه جـایگـران لـشـگـری گـرد او بــر بـه پـای
بـــرفـــتـــنـــد بـــیــدار کـــارآگـــهـــانبــگــفــتــنــد بــا شــهـریـار جــهــان
کــه آمــد فــرســتــاده ای نـزد شــاهیـکـی پــرمـنـش مـرد بــا دسـتـگـاه
بـــفــرمــود تــا پـــرده بـــرداشــتــنــدبــر اسـپــش ز درگـاه بــگـذاشـتـنـد
چـو چـشمش بـه روی فریدون رسـیدهــمــه دیـده و دل پــر از شــاه دیـد
بـه بـالای سـرو و چـو خـورشـید رویچــو کــافــور گــرد گـل ســرخ مـوی
دولـب پــر ز خـنـده دو رخ پــر ز شـرمکــیـانــی زبــان پــر ز گــفــتــار نــرم
نـشـانـدش هـم آنـگـه فـریدون ز پـایســزاوار کـردش بــر خــویـش جــای
بـپـرسـیـدش از دو گـرامـی نـخـسـتکه هستـند شادان دل و تن درست
دگــــر گــــفـــــت کـــــز راه دور و درازشـدی رنـجــه انـدر نـشـیـب و فـراز
فـرسـتـاده گـفـت ای گـرانمـایه شـاهابــی تـو مـبــیـنـاد کـس پـیـش گـاه
ز هر کـس که پـرسـی بـه کـام تـواندهـمــه پــاک زنــده بــه نــام تــوانــد
مــنــم بـــنــده ای شـــاه را نــاســـزاچــنـیـن بــر تــن خـویـش نـاپــارسـا
پــیــامــی درشــت آوریـده بــه شــاهفـرسـتـنده پـر خـشـم و من بـیگـناه
بــگــویـم چــو فــرمــایـدم شــهــریــارپـــیــام جـــوانـــان نـــاهـــوشـــیــار
بــفــرمـود پــس تــا زبــان بــرگـشــادشنیده سـخـن سـر بـه سر کرد یاد
فـریـدون بــدو پــهـن بــگـشـاد گـوشچو بـشنید مغزش بـرآمد بـه جـوش
فـرســتــاده را گـفـت کـای هـوشـیـاربــبــایـد تـرا پــوزش اکـنـون بــه کـار
که من چشم از ایشان چنین داشتمهـمـی بــر دل خـویـش بـگـذاشـتـم
کــه از گــوهــر بـــد نــیــایــد مــهــیمــرا دل هــمــی داد ایــن آگـــهــی
بـــگــوی آن دو نــاپــاک بـــیــهــوده رادو اهــریــمـــن مـــغـــز پـــالـــوده را
انــوشــه کــه کــردیـد گــوهــر پــدیـددرود از شما خـود بـدین سان سزید
ز پــنـد مـن ار مـغـزتــان شــد تــهـیهـمــی از خــردتــان نـبــود آگــهـی
نــداریـد شــرم و نــه بــیـم از خــدایشـمـا را هـمـانـا هـمـیـن سـت رای
مـرا پــیـشــتــر قــیـرگــون بــود مـویچـو سرو سهی قد و چـون ماه روی
سـپــهـری کـه پــشـت مـرا کـرد کـوزنشد پـسـت و گردان بـجـایست نوز
خــمــانـد شــمــا را هـم ایـن روزگــارنـمــانـد بــریـن گــونـه بــس پــایـدار
بـــدان بـــرتـــریــن نــام یــزدان پـــاکبه رخشنده خورشید و بر تیره خاک
بـه تـخـت و کـلـاه و بـه نـاهـید و مـاهکـه مـن بــد نـکـردم شــمـا را نـگـاه
یـکــی انــجــمــن کــردم از بــخــردانسـتـاره شـنـاسـان و هـم مـوبــدان
بــسـی روزگـاران شـدســت انـدریـننـکـردیـم بــر بــاد بــخـشـش زمـیـن
همه راسـتـی خـواسـتـم زین سخـنبـه کـژی نـه سـر بـود پـیـدا نـه بــن
هـمــه تــرس یـزدان بــد انــدر مــیـانهمـه راسـتـی خـواسـتـم در جـهان
چــو آبـــاد دادنــد گــیــتــی بــه مــننــجــســتــم پــراگــنـدن انــجــمــن
مـگـر هـمـچـنـان گـفـتـم آبــاد تــخـتسـپـارم بـه سـه دیـده نـیـک بـخـت
شــمــا را کــنــون گــر دل از راه مــنبــه کـژی و تــاری کـشــیـد اهـرمـن
بـــبـــیــنــیــد تـــا کـــردگــار بـــلــنــدچـنین از شـمـا کـرد خـواهد پـسـند
یـکـی داسـتــان گـویـم ار بــشـنـویـدهـمـان بـر کـه کـاریـد خـود بــدرویـد
چـنـین گـفـت بـامـا سـخـن رهنـمـایجــزیـن اسـت جــاویـد مـا را سـرای
بــه تـخـت خـرد بــر نـشـسـت آزتــانچــرا شــد چــنــیـن دیـو انــبــازتــان
بــتــرســم کــه در چــنـگ ایـن اژدهـاروان یــابـــد از کـــالــبـــدتـــان رهــا
مـرا خـود ز گـیـتـی گـه رفـتــن اسـتنه هنگـام تـنـدی و آشـفـتـن اسـت
ولـیـکـن چـنـیـن گـویـد آن سـالـخـوردکــه بــودش ســه فــرزنـد آزاد مــرد
کــه چــون آز گــردد ز دلــهــا تـــهــیچـه آن خـاک و آن تـاج شاهنشهی
کـسـی کـو بــرادر فـروشـد بـه خـاکســزد گـر نـخــوانـنـدش از آب پــاک
جـهان چـون شـما دید و بـیند بـسـینـخـواهـد شـدن رام بـا هـر کـسـی
کــزیـن هــر چــه دانــیــد از کــردگــاربـــود رســتــگــاری بــه روز شــمــار
بــجــویـیــد و آن تــوشــه ره کــنــیــدبــکــوشــیـد تــا رنـج کـوتــه کــنـیـد
فــرســتــاده بــشــنـیـد گـفــتــار اویزمین را بـبـوسـید و بـرگـاشـت روی
ز پــیـش فـریـدون چــنـان بــازگـشـتکـه گفـتـی کـه بـا بـاد انبـاز گـشـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.