ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
فـرسـتــاده سـلـم چـون گـشـت بــازشهنشاه بـنشسـت و بـگشاد راز
گـرامـی جـهـانـجـوی را پـیش خـوانـدهـمـه گـفـتـهـا پــیـش او بــازرانـد
ورا گـفـت کـان دو پــسـر جـنـگـجـویز خــاور ســوی مــا نـهـادنــد روی
از اخـتـر چـنین اسـتـشان بـهره خـودکـه بـاشـنـد شـادان بـه کـردار بـد
دگـر آنـکـه دو کـشـور آبـشـخـورسـتکه آن بـومها را درشـتـی بـرسـت
بـــــرادرت چــــنــــدان بـــــرادر بـــــودکـجـا مـر تـرا بــر سـر افـسـر بــود
چــو پــژمـرده شــد روی رنـگــیـن تــونــگــردد دگــر گــرد بـــالــیــن تـــو
تــو گـر پــیـش شـمـشـیـر مـهـرآوریســرت گــردد آشــفــتــه از داوری
دو فــرزنـد مــن کــز دو دوش جــهـانبـرینسـان گـشـادنـد بـر مـن زبـان
گـرت سـر بــکـارسـت بــپـسـیـچ کـاردر گـنـج بــگـشـای و بــربـنـد بــار
تـو گر چاشت را دست یازی بـه جـامو گر نه خورند ای پسر بـر تو شام
نــبـــایــد ز گــیــتــی تـــرا یــار کــسبــی آزاری و راســتــی یــار بــس
نـــگـــه کـــرد پــــس ایـــرج نـــامـــوربــرآن مــهــربــان پــاک فــرخ پــدر
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه ای شـهـریـارنـگـه کــن بــدیـن گــردش روزگــار
کـه چـون بــاد بــر مـا هـمـی بــگـذردخــردمـنـد مـردم چــرا غـم خــورد
هـــمـــی پــــژمــــرانـــد رخ ارغــــوانکــنــد تــیــره دیــدار روشــن روان
بــه آغـاز گـنـج اسـت و فـرجــام رنـجپـس از رنج رفـتـن ز جـای سـپـنچ
چو بستر ز خاکست و بالین ز خشتدرخـتـی چـرا بـایـد امـروز کـشـت
کـه هـر چـنـد چــرخ از بــرش بــگـذردتـنـش خـون خـورد بــار کـیـن آورد
خــداونـد شــمـشـیـر و گـاه و نـگـیـنچـو مـا دید بـسـیـار و بـینـد زمـین
از آن تـــاجـــور نـــامـــداران پــــیـــشنـدیـدنـد کـیـن انـدر آییـن خـویـش
چــو دســتــور بــاشــد مـرا شـهـریـاربـــه بـــد نــگــذرانــم بـــد روزگــار
نــبــایـد مــرا تــاج و تــخــت و کــلــاهشوم پیش ایشان دوان بی سپاه
بـــگـــویــم کـــه ای نــامـــداران مــنچـنان چون گرامی تـن و جـان من
بــه بــیــهــوده از شــهــریــار زمــیــنمـداریـد خــشــم و مـداریـد کــیـن
بــه گــیـتــی مـداریـد چــنـدیـن امـیـدنگـر تـا چـه بـد کـرد بـا جـمـشـید
بــه فـرجـام هـم شـد ز گـیـتــی بــدرنماندش همان تـاج و تـخت و کمر
مـرا بــا شــمـا هـم بــه فــرجــام کـاربــبـــایــد چــشــیــدن بــد روزگــار
دل کـــیـــنـــه ورشـــان بـــدیــن آورمســـزاوارتـــر زانــکـــه کــیــن آورم
بــدو گـفـت شــاه ای خــردمـنـد پــوربــرادر هـمـی رزم جـویـد تـو سـور
مـرا ایـن ســخــن یـاد بــایـد گــرفــتز مـه روشـنـایی نـیـایـد شـگـفـت
ز تــو پــر خـرد پــاسـخ ایـدون سـزیـددلـت مـهـر پــیـونـد ایـشـان گـزیـد
ولـیـکـن چـو جـانـی شـود بــی بــهـانـــهـــد پــــر خــــرد در دم اژدهـــا
چـه پـیـش آیـدش جـز گـزایـنـده زهـرکش از آفرینش چـنین اسـت بـهر
تـرا ای پــسـر گـر چـنـیـن اسـت رایبـــیــارای کــار و بـــپـــرداز جـــای
پــرســتــنـده چــنـد از مـیـان ســپــاهبــفــرمـای کــایـنـد بــا تــو بــه راه
ز درد دل اکــنـون یـکــی نــامــه مــننـویـسـم فـرسـتـم بـدان انـجـمـن
مــگــر بــاز بــیـنــم تــرا تــن درســتکـه روشـن روانم بـه دیدار تـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.