ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو تـنگ انـدر آمـد بـه نـزدیکـشـاننــبـــود آگـــه از رای تـــاریــکـــشـــان
پـذیـره شـدنـدش بـه آییـن خـویـشسـپــه سـربــسـر بــاز بــردنـد پـیـش
چــو دیـدنــد روی بــرادر بــه مــهــریـکــی تــازه تــر بــرگـشــادنـد چــهـر
دو پـرخـاشجـوی بـا یکی نیک خویگــرفــتــنــد پــرســش نــه بــر آرزوی
دو دل پـر ز کـینه یکی دل بـه جـایبــرفـتـنـد هـر سـه بــه پــرده سـرای
بــه ایـرج نـگـه کـرد یـکـسـر سـپـاهکــه او بــد ســزاوار تــخــت و کــلــاه
بــی آرامـشــان شـد دل از مـهـر اودل از مــهــر و دیــده پـــر از چــهــر او
سـپـاه پـراگنده شـد جـفـت جـفـتهـمــه نــام ایـرج بــد انــدر نــهــفــت
که هست این سزاوار شاهنشهیجــز ایــن را نــزیــبــد کــلــاه مــهــی
بـه لکـشـر نگـه کـرد سـلم از کـرانســرش گـشـت از کـار لـشـکـر گـران
بـه لـشـگـرگـه آمـد دلـی پـر ز کـینچــگـر پــر ز خـون ابــروان پــر ز چـیـن
ســراپــرده پــرداخــت از انــجــمــنخــود و تــور بــنـشـســت بــا رای زن
سـخــن شـد پــژوهـنـده از هـردریز شــاهــی و از تــاج هــر کــشــوری
بـه تـور از میان سـخـن سـلم گفتکه یک یک سپاه از چه گشتند جفت
بــه هـنـگــامـه بــازگــشــتــن ز راهنـکــردی هـمـانـا بــه لـشــکــر نـگــاه
ســپــاه دو شــاه از پــذیـره شــدندگـــر بـــود و دیــگــر بـــه بـــازآمــدن
کـه چـنـدان کـجـا راه بــگـذاشـتـنـدیکـی چـشـم از ایـرج نـه بـرداشـتـنـد
از ایـران دلـم خـود بـه دو نـیـم بــودبــه انـدیـشــه انـدیـشــگـان بــرفـزود
سـپــاه دو کـشـور چـو کـردم نـگـاهاز ایـن پـس جـز او را نـخـوانـنـد شـاه
اگــر بــیـخ او نـگـســلـانـی ز جــایز تــخــت بــلـنـدت کــشــد زیـر پــای
بــریـن گـونـه از جـای بـرخـاسـتـنـدهـمـه شـب هـمـی چـاره آراسـتــنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.