ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بـرداشـت پـرده ز پـیـش آفـتـابســپــیـده بــرآمـد بــه پــالــود خــواب
دو بــیـهــوده را دل بــدان کــار گــرمکـه دیـده بــشــویـنـد هـر دو ز شــرم
بــرفــتــنــد هــر دو گــرازان ز جــاینــهـادنــد ســر ســوی پــرده ســرای
چـو از خـیـمـه ایـرج بـه ره بــنـگـریـدپــر از مـهـر دل پــیـش ایـشــان دویـد
بــرفــتــنـد بــا او بــه خــیـمــه درونسـخـن بـیشـتـر بـر چـرا رفت و چـون
بــدو گـفــت تــور ار تــو از مـاکــهـیچـــرا بـــرنـــهــادی کـــلـــاه مـــهــی
تــرا بـــایــد ایــران و تــخــت کــیــانمــرا بـــر در تـــرک بـــســتــه مــیــان
بــرادر کـه مـهـتـر بــه خـاور بـه رنـجبــه ســر بــر تــرا افـســر و زیـر گـنـج
چنین بخششی کان جهانجوی کردهـمـه سـوی کـهـتـر پــسـر روی کـرد
نـه تـاج کـیان مـانـم اکـنـون نـه گـاهنــه نــام بــزرگــی نــه ایـران ســپــاه
چــو از تــور بــشـنـیـد ایـرج سـخــنیـکـی پــاکـتــر پــاســخ افــگـنـد بــن
بــدو گـفـت کـای مـهـتـر کـام جـویاگــر کــام دل خـــواهــی آرام جـــوی
مـن ایران نخـواهم نه خـاور نه چـیننـه شـاهی نه گـسـتـرده روی زمـین
بـزرگـی کـه فـرجـام او تـیـرگـیسـتبــرآن مـهـتـری بـر بــبــایـد گـریـسـت
ســپــهـر بــلـنـد ار کـشــد زیـن تــوسـرانـجـام خـشـتــسـت بــالـیـن تــو
مــرا تـــخـــت ایــران اگــر بـــود زیــرکنون گشـتـم از تـاج و از تـخـت سـیر
ســپــردم شــمـا را کــلـاه و نـگـیـنبــدیــن روی بــا مــن مــداریــد کــیـن
مـرا بـا شـمـا نـیسـت نـنـگ و نـبـردروان را نــبــایــد بــریــن رنــجــه کــرد
زمـــانــه نـــخـــواهــم بـــه آزارتـــاناگـــــر دورمـــــانـــــم ز دیــــدارتـــــان
جـز از کـهـتــری نـیـسـت آیـیـن مـنمـبــاد آز و گــردن کــشــی دیـن مـن
چـو بــشـنـیـد تــور از بــرادر چـنـیـنبــه ابــرو ز خــشــم انـدر آورد چــیـن
نـیـامــدش گــفــتــار ایـرج پــســنــدنــبـــد راســتـــی نــزد او ارجـــمــنــد
بـه کرسی بـه خـشم اندر آورد پـایهمی گفت و برجست هزمان ز جای
یـکـایـک بــرآمـد ز جــای نـشـســتگـرفـت آن گـران کـرسـی زر بـدسـت
بـــزد بـــر ســر خــســرو تـــاجـــدارازو خـواسـت ایـرج بــه جــان زیـنـهـار
نـیـایـدت گـفـت ایـچ بــیـم از خـداینه شـرم از پـدر خـود همـینسـت رای
مـکـش مـر مـراکـت سـرانـجــام کـاربــپــیــچــانــد از خــون مــن کــردگــار
مکـن خـویشـتـن را ز مـردم کـشـانکـزین پـس نـیابـی ز مـن خـودنـشـان
بـسـنده کـنم زین جـهان گوشـه ایبـــکــوشــش فــراز آورم تـــوشــه ای
بــه خــون بــرادر چــه بــنـدی کـمـرچــه ســوزی دل پــیـر گـشـتــه پــدر
جـهان خـواستـی یافتـی خـون مریزمــکــن بــا جــهـانـدار یـزدان ســتــیـز
سـخـن را چـو بـشـنید پـاسـخ نـدادهـمـان گـفـتـن آمـد همـان سـرد بـاد
یـکـی خــنـجــر آبــگـون بــرکـشــیـدســراپـــای او چــادر خــون کــشــیــد
بــدان تــیـز زهـرآبــگـون خــنـجــرشهـمـی کـرد چـاک آن کـیـانـی بــرش
فــرود آمــد از پــای ســرو ســهــیگـسـسـت آن کـمرگـاه شـاهنشـهی
روان خـــون از آن چـــهـــره ارغـــوانشـــد آن نــامــور شـــهــریــار جـــوان
جـــهــانــا بـــپـــروردیــش در کــنــاروز آن پــس نـدادی بــه جــان زیـنـهـار
نـهانی نـدانـم تـرا دوسـت کـیسـتبــدیـن آشــکـارت بــبــایـد گـریـســت
ســـر تـــاجـــور ز آن تـــن پـــیــلــواربـه خـنجـر جـدا کـرد و بـرگـشـت کـار
بـیاگـند مغـزش بـه مـشـک و عـبـیرفـرسـتــاد نـزد جــهـان بــخــش پــیـر
چـنـیـن گـفـت کـاینـت سـر آن نـیـازکــه تــاج نـیـاگــان بــدو گـشــت بــاز
کنون خواه تـاجـش ده و خواه تـخـتشـد آن سـایه گـسـتـر نـیازی درخـت
بــرفــتــنـد بــاز آن دو بــیـداد شــومیکـی سـوی تـرک و یکـی سـوی رومپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.