ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
فـــریـــدون نـــهـــاده دو دیـــده بـــه راهســـپـــاه و کـــلــاه آرزومــنــد شـــاه
چــو هـنـگــام بــرگـشــتــن شــاه بــودپـدر زان سـخـن خـود کـی آگـاه بــود
هـمـی شـاه را تـخـت پـیـروزه سـاخـتهـمـی تــاج را گـوهـر انـدر شـاخــت
پـــذیــره شـــدن را بـــیـــاراســـتـــنـــدمـی و رود و رامـشـگـران خـواسـتـند
تـــبـــیــره بـــبـــردنــد و پـــیــل از درشبــبــسـتـنـد آذیـن بـه هـر کـشـورش
بــه زیـن انــدرون بــود شــاه و ســپــاهیــکـــی گـــرد تـــیــره بـــرآمـــد ز راه
هــیــونــی بـــرون آمــد از تـــیــره گــردنـشـســتــه بــرو سـوگـواری بــه درد
خــــروشــــی بــــرآورد دل ســــوگـــواریــکــی زر تـــابـــوتـــش انــدر کـــنــار
بـــه تـــابــــوت زر انـــدرون پـــرنـــیـــاننـــهـــاده ســـر ایــرج انـــدر مـــیـــان
ابــــــا نــــــالــــــه و آه و بــــــا روی زردبـه پـیش فـریدون شـد آن شـوخ مرد
ز تـــابـــوت زر تـــخــتــه بـــرداشــتــنــدکــه گـفــتــار او خــوار پــنـداشــتــنـد
ز تــابــوت چــون پــرنــیـان بــرکــشــیـدســـر ایـــرج آمـــد بـــریـــده پـــدیـــد
بــیـافـتــاد ز اسـپ آفـریـدون بــه خــاکسپـه سر بـه سر جـامه کردند چـاک
سـیـه شـد رخ و دیـدگـان شـد سـپـیـدکــه دیـدن دگــرگــونـه بــودش امـیـد
چــو خــســرو بـــران گــونــه آمــد ز راهچـنـیـن بــازگـشـت از پـذیـره سـپــاه
دریــده درفــش و نــگــونــســـار کــوسرخ نـــامـــداران بـــه رنـــگ آبـــنــوس
تـــبـــیــره ســیــه کــرده و روی پـــیــلپــراکـنـده بــر تـازی اسـپــانـش نـیـل
پــیــاده ســپـــهــبـــد پــیــاده ســپـــاهپــر از خــاک ســر بــرگــرفــتــنــد راه
خـــروشـــیــدن پـــهــلـــوانــان بـــه دردکــنـان گـوشــت تــن را بــران رادمـرد
بــریـن گـونـه گـردد بــه مـا بــر سـپـهـربــخـواهـد ربــودن چـو بــنـمـود چـهـر
مــبــر خــود بــه مــهـر زمــانـه گــمــاننـه نـیـکــو بــود راســتــی در کــمـان
چــو دشـمـنـش گـیـری نـمـایـدت مـهـرو گـر دوسـت خـوانـی نـبـینیش چـهر
یـکــی پــنــد گــویـم تــرا مــن درســتدل از مـهـر گـیتـی بـبـایدت شـسـت
ســپــه داغ دل شـاه بــا هـای و هـویســـوی بـــاغ ایــرج نـــهـــادنـــد روی
بــه روزی کـجـا جـشـن شـاهـان بــدیوزان پــیـشــتــر بــزمــگــاهـان بــدی
فـــریـــدون ســــر شـــاه پــــور جــــوانبـــیــامــد بـــبـــر بـــرگــرفــتــه نــوان
بــر آن تـخـت شـاهـنـشـهـی بـنـگـریـدســــر شــــاه را نــــزدر تـــــاج دیــــد
هـمـان حـوض شـاهـان و سـرو سـهیدرخــت گـلـفـشــان و بــیـد و بــهـی
تـــهــی دیــد از آزادگــان جــشــنــگــاهبـــه کــیــوان بـــرآورده گــرد ســیــاه
همی سوخت باغ و همی خست رویهمی ریخت اشک و همی کند موی
مــیــان را بــزنــاز خــونــیــن بــبــســتفـکـنـد آتــش انـدر سـرای نـشـسـت
گلسـتـانش بـرکند و سـروان بـسوخـتبـه یکبـارگی چـشم شادی بـدوخـت
نـــهـــاده ســــر ایـــرج انــــدر کــــنــــارســر خــویـشــتــن کــرد زی کـردگـار
هـــمـــی گـــفــــت کـــای داور دادگـــربــدیـن بــی گـنـه کـشـتـه انـدر نـگـر
بـه خـنـجـر سـرش کـنده در پـیش مـنتــنـش خــورده شـیـران آن انـجــمـن
دل هــر دو بــیـداد از آن ســان بــســوزکــه هـرگــز نـبــیـنـنـد جــز تــیـره روز
بـــه داغــی جـــگــرشــان کــنــی آژدهکـه بــخــشــایـش آرد بــریـشـان دده
هــمــی خــواهــم از روشــن کــردگــارکــه چــنــدان زمــان یـابــم از روزگــار
کـــه از تـــخـــم ایــرج یــکـــی نــامـــوربــیـایـد بــریـن کــیـن بــبــنـدد کــمــر
چـو دیـدم چـنـیـن زان سـپـس شـایـدماگـــر خـــاک بـــالـــا بـــپـــیــمــایــدم
بــریـن گـونـه بــگـریـسـت چـنـدان بــزارهـمـی تــاگـیـا رســتــش انـدر کــنـار
زمــیــن بــســتــر و خــاک بـــالــیــن اوشـده تــیـره روشـن جــهـان بــیـن او
در بــــار بـــســـتـــه گـــشـــاده زبــــانهـمـی گــفــت کــای داور راســتــان
کـس از تــاجـداران بــدیـن سـان نـمـردکــه مـردســت ایـن نـامــبــردار گــرد
ســـرش را بـــریــده بـــه زار اهـــرمـــنتــنـش را شــده کـام شــیـران کـفـن
خـروشـی بــه زاری و چـشـمـی پــرآبز هـــر دام و دد بـــرده آرام و خـــواب
ســراســر هـمـه کـشــورش مـرد و زنبــه هـر جــای کـرده یـکـی انـجــمـن
هــمــه دیــده پـــرآب و دل پـــر ز خــوننـشـسـتـه بـه تـیـمـار و گـرم انـدرون
هـمــه جــامـه کــرده کــبــود و ســیـاهنـشـسـتـه بـه انـدوه در سـوگ شـاه
چــه مـایـه چــنـیـن روز بــگــذاشــتــنـدهـمـه زنـدگــی مـرگ پــنـداشــتــنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.