ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــرآمــد بــریـن نـیـز یـک چــنــدگــاهشــبـــســـتـــان ایــرج نــگــه کــرد شــاه
یکـی خـوب و چـهره پـرسـتـنده دیدکــــجــــا نــــام او بــــود مــــاه آفــــریــــد
کـه ایـرج بـرو مـهـر بـسـیـار داشـتقـــضـــا را کـــنـــیـــزک ازو بــــار داشـــت
پـری چـهـره را بــچـه بــود در نـهـاناز آن شـــاد شـــد شـــهـــریــار جـــهـــان
از آن خــوب رخ شـد دلـش پــرامـیـدبــــه کـــیـــن پــــســـر داد دل را نـــویـــد
چــو هــنــگــامــه زادن آمــد پــدیــدیـــکـــی دخـــتــــر آمـــد ز مـــاه آفـــریـــد
جــهــانــی گــرفــتــنــد پــروردنــشبـــرآمـــد بـــه نـــاز و بـــزرگـــی تـــنـــش
مـر آن مـاه رخ را ز سـر تـا بــه پــایتــو گـفـتــی مـگـر ایـرجـسـتـی بــه جـای
چو بر جست و آمدش هنگام شویچو پروین شدش روی و چون مشک موی
نـیـا نـامـزد کـرد شـویـش پــشــنـگبــــدو داد و چــــنـــدی بــــرآمــــد درنـــگ
یـکــی پــور زاد آن هـنــرمــنــد مــاهچـــگـــونـــه ســـزاوار تـــخـــت و کـــلـــاه
چــو از مــادر مــهــربــان شــد جــداســـبـــک تـــاخـــتـــنــدش بـــه نــزدنــیــا
بــدو گـفــت مـوبــد کـه ای تــاجــوریــکـــی شـــادکـــن دل بـــه ایــرج نــگـــر
جـهان بـخش را لب پـر از خنده شدتــو گــفــتــی مـگــر ایـرجــش زنـده شــد
نــهــاد آن گــرانــمــایـه را بــرکــنــارنـــیــایــش هــمـــی کـــرد بـــا کـــردگـــار
همی گـفـت کـاین روز فـرخـنده بـاددل بــــدســـگـــالـــان مـــا کـــنـــده بــــاد
هـمـان کـز جــهـان آفــریـن کـرد یـادبــــبــــخـــشـــود و دیـــده بـــدو بــــاز داد
فـریـدون چـو روشـن جـهـان را بـدیدبــه چــهــر نــوآمــد ســبـــک بـــنــگــریــد
چـنـیـن گـفـت کـز پــاک مـام و پــدریـکــی شــاخ شــایــســتــه آمــد بــه بــر
مـی روشــن آمــد ز پــرمــایـه جــاممـــر آن چـــهـــر دارد مـــنـــوچـــهــر نـــام
چــنــان پــروردیــدش کــه بــاد هــوابــــرو بــــر گـــذشــــتــــی نـــبــــودی روا
پـرسـتـنده ای کش بـه بـر داشـتـیزمــیـن را بــه پــی هــیـچ نــگــذاشــتــی
بـه پـای اندرش مـشـک سـارا بـدیروان بـــر ســـرش چـــتـــر دیـــبـــا بـــدی
چــنـیـن تــا بــرآمـد بــرو ســالــیـاننـــیـــامـــدش ز اخـــتـــر زمـــانـــی زیــان
هـنـرهـا کـه آیـد شـهـان را بــه کـاربـــیــامـــوخـــتـــش نـــامـــور شـــهــریــار
چـو چـشـم و دل پــادشـا بــاز شـدســــپــــه نـــیـــز بــــا او هـــم آواز شــــد
نــیــا تـــخـــت زریــن و گـــرز گـــرانبـــــدو داد و پـــــیـــــروزه تـــــاج ســـــران
ســـراپـــرده دیــبـــه هــفـــت رنــگبـــدو انــدرون خـــیــمــه هــای پـــلـــنــگ
چـه اسـپـان تـازی بـه زریـن سـتـامچــه شــمـشــیـر هـنـدی بــه زریـن نـیـام
چـه از جـوشـن و تـرگ و رومـی زرهگــــشــــادنـــد مـــر بــــنـــدهـــا را گــــره
کـمـانـهـای چــاچــی وتــیـر خـدنـگســپــرهــای چــیــنــی و ژوپــیـن جــنــگ
بــریـن گــونــه آراســتــه گــنــجــهـاکـــه بـــودش بـــه گـــرد آمــده رنــجـــهــا
ســراســر ســزای مــنـوچــهـر دیـددل خــــویـــش را زو پــــر از مـــهـــر دیـــد
کــــلـــیـــد در گــــنـــج آراســــتــــهبـــه گـــنـــجـــور او داد بـــا خـــواســـتـــه
هـمــه پــهـلــوانــان لــشــکــرش راهــــمــــه نــــامــــداران کــــشـــــورش را
بـــفــرمــود تـــا پـــیــش او آمــدنــدهــمــه بـــا دلــی کـــیــنــه جـــو آمــدنــد
بــه شـاهـی بــرو آفـریـن خـوانـدنـدزبـــرجــد بــه تــاجــش بـــرافــشــانــدنــد
چـو جـشـنـی بـد ایـن روزگـار بـزرگشــده در جــهــان مــیـش پــیــدا ز گــرگ
ســپـــهــدار چـــون قــارن کــاوگــانسـپــهـکـش چــو شـیـروی و چـون آوگـان
چـو شـد سـاخـتـه کـار لشـکر همهبــــرآمــــد ســــر شــــهــــریـــار از رمــــهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.