ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــه سـلـم و بــه تـور آمـد ایـن آگـهـیکه شد روشن آن تـخـت شـاهنشهی
دل هــر دو بـــیــدادگـــر پـــر نــهــیــبکـه اخـتـر همـی رفـت سـوی نـشـیب
نـشـســتــنـد هـر دو بــه انـدیـشـگـانشــده تــیــره روز جــفــاپـــیــشــگــان
یـکـایـک بــران رایـشــان شـد درســتکزان روی شان چـاره بـایست جـست
کـه ســوی فـریـدون فـرســتــنـد کـسبــه پـوزش کـجـا چـاره ایـن بــود بــس
بــجــســتــنـد از آن انـجــمـن هـردوانیــکــی پـــاک دل مــرد چـــیــره زبـــان
بـدان مـرد بــاهـوش و بــا رای و شـرمبــگــفــتــنـد بــا لـابــه بــســیـار گــرم
در گـــنـــج خـــاور گـــشـــادنـــد بــــازبـــدیــدنــد هــول نــشـــیــب از فـــراز
ز گــنــج گــهــر تـــاج زر خــواســتــنــدهـمـی پــشـت پــیـلـان بــیـاراسـتـنـد
بـه گـردونه ها بـر چـه مشـک و عـبـیرچــه دیــبـــا و دیــنــار و خــز و حــریــر
ابــا پــیـل گـردونـکــش و رنـگ و بــویز خـــاور بـــه ایـــران نـــهـــادنـــد روی
هـر آنـکــس کــه بــد بــر در شــهـریـاریــکــایــک فــرســـتـــادشــان یــادگــار
چـو پـردختـه شان شد دل از خواستـهفـــرســــتــــاده آمـــد بــــرآراســـتــــه
بــــدادنــــد نـــزد فــــریـــدون پــــیـــامنــخــســت از جــهـانــدار بــردنــد نــام
کـــه جـــاویـــد بـــاد آفـــریــدون گـــردهــمــه فـــرهــی ایــزد او را ســـپـــرد
سـرش سـبــز بــاد و تــنـش ارجـمـنـدمــنـش بــرگــذشــتــه ز چــرخ بــلــنـد
بـــدان کــان دو بـــدخــواه بـــیــدادگــرپــــــر از آب دیـــــده ز شـــــرم پــــــدر
پــشــیـمــان شــده داغ دل بــر گــنـاههـمــی ســوی پــوزش نــمــایـنــد راه
چـــه گــفـــتـــنــد دانــنــدگـــان خـــردکـه هـر کـس کـه بــد کـرد کـیـفـر بـرد
بـــمــانــد بــه تــیــمــار و دل پــر ز دردچــو مــا مــانـده ایـم ای شــه رادمـرد
نـوشــتــه چــنـیـن بــودمــان از بــوشبـــه رســـم بــــوش انـــدر آمـــد روش
هــژبـــر جـــهــانـــســـوز و نـــر اژدهــاز دام قـــضــــا هـــم نـــیـــابــــد رهـــا
و دیــگــر کـــه فـــرمــان نــاپـــاک دیــوبــبــرد دل از تــرس کــیــهــان خــدیــو
بـه مـا بـر چـنـیـن خـیـره شـد رای بــدکــه مــغــز دو فــرزنـد شــد جــای بــد
هــمــی چــشــم داریـم از آن تــاجــورکـه بــخـشـایـش آرد بــه مـا بــر مـگـر
اگــر چـــه بـــزرگــســت مــا را گــنــاهبــه بــی دانـشـی بــرنـهـد پـیـشـگـاه
و دیــگــر بــهــانــه ســپــهــر بـــلــنــدکـه گـاهی پـنـاهسـت و گـاهی گـزند
ســوم دیـو کــانـدر مــیـان چــون نـونـدمــیــان بــســتــه دارد ز بــهــر گــزنــد
اگـــر پـــادشـــا را ســـر از کـــیــن مــاشــود پــاک و روشــن شــود دیـن مــا
مـــنـــوچـــهــر را بـــا ســـپـــاه گـــرانفـرسـتــد بــه نـزدیـک خــواهـشـگـران
بـدان تـا چو بـنده بـه پـیشش بـه پـایبــبــاشــیـم جــاویــد و ایـنــســت رای
مگر کـان درخـتـی کـزین کـین بـرسـتبـــه آب دو دیــده تــوانــیــم شــســت
بــپــویـیــم تــا آب و رنــجــش دهــیــمچـو تـازه شـود تـاج و گـنـجـش دهـیـم
فــرســتــاده آمــد دلــی پـــر ســخــنسـخـن را نـه سـر بــود پــیـدا نـه بــن
ابــاپــیـل و بــا گـنـج و بــا خــواســتــهبــــه درگـــاه شـــاه آمـــد آراســـتــــه
بــه شــاه آفــریــدون رســیـد آگــهــیبــفـرمـود تــا تــخــت شــاهـنـشـهـی
بــه دیـبــای چــیـنــی بــیـاراســتــنــدکــلــاه کــیــانــی بـــپـــیــراســـتـــنــد
نـشـسـت از بــر تــخـت پــیـروزه شـاهچـو سـرو سـهی بـر سـرش گـرد مـاه
ابـــا تــاج و بـــا طــوق و بـــاگــوشــوارچــنــان چــون بــود در خــور شــهـریـار
خـجـسـتـه مـنـوچـهـر بـر دسـت شـاهنـشـسـتــه نـهـاده بــه سـر بــر کـلـاه
بــه زریــن عــمــود و بــه زریــن کــمــرزمین کرده خـورشـیدگون سـر بـه سـر
دو رویـــه بـــزرگـــان کـــشـــیـــده ردهســــراپــــای یـــکـــســـر بــــه زر آژده
بـه یک دسـت بـربـسـتـه شیر و پـلنگبــه دســت دگـر ژنـده پــیـلـان جــنـگ
بـــرون شـــد ز درگــاه شـــاپـــور گــردفــرســتـــاده ســلــم را پـــیــش بـــرد
فــرســتــاده چــون دیــد درگــاه شــاهپــــــیـــــاده دوان انــــــدر آمــــــد ز راه
چــو نــزدیـک شــاه آفــریـدون رســیـدسـر و تــخــت و تــاج بــلـنـدش بــدیـد
ز بـــالــا فــرو بـــرد ســر پـــیــش اویهـمـی بــر زمـیـن بــر بــمــالــیـد روی
گــرانـمــایـه شــاه جــهـان کــدخــدایبـــه کــرســـی زریــن ورا کــرد جـــای
فــرســتـــاده بـــر شــاه کــرد آفــریــنکـه ای نـازش تــاج و تــخــت و نـگـیـن
زمـیـن گـلـشـن از پـایـه تـخـت تـسـتزمـان روشـن از مـایـه بــخــت تــسـت
هــمــه بـــنــده خـــاک پـــای تـــوایــمهــمــه پـــاک زنــده بـــه رای تـــوایــم
پــیـام دو خــونـی بــه گـفـتــن گـرفـتهـمـه راســتــیـهـا نـهـفــتــن گــرفــت
گــشــاده زبــان مـرد بــســیـار هـوشبـــدو داده شـــاه جـــهــانــدار گـــوش
ز کــــردار بـــــد پــــوزش آراســــتــــنمــنـوچــهـر را نــزد خــود خــواســتــن
مــیـان بــســتــن او را بــســان رهـیســپــردن بــدو تــاج و تــخــت مــهـی
خـــــریـــــدن ازو بـــــاز خـــــون پـــــدربـــدیــنـــار و دیـــبـــا و تـــاج و کـــمـــر
فـرسـتـاده گـفـت و سـپـهـبـد شـنـیـدمــر آن بــنــد را پــاســخ آمــد کــلــیـد
چـو بــشـنـیـد شـاه جـهـان کـدخـدایپــــیـــام دو فــــرزنــــد نــــاپــــاک رای
یـکــایـک بــمــرد گــرانــمــایـه گــفــتکـه خـورشـید را چـون تـوانـی نـهـفـت
نــــهــــان دل آن دو مــــرد پــــلــــیـــدز خــورشــیــد روشــن تــر آمــد پــدیـد
شـنیدم همه هر چـه گـفـتـی سـخـننـگـه کـن کـه پـاسـخ چـه یـابـی ز بـن
بـــگـــو آن دو بـــی شـــرم نــاپـــاک رادو بـــیــداد و بـــد مــهــر و نــابـــاک را
کــه گـفــتــار خــیـره نـیـرزد بــه چــیـزازیـن در ســخــن خــود نــرانــیـم نــیـز
اگـر بــر مـنـوچــهـرتــان مـهـر خـاسـتتـــن ایــرج نــامــورتـــان کــجـــاســـت
کــه کــام دد و دام بـــودش نــهــفـــتسـرش را یـکـی تـنـگ تــابــوت جـفـت
کــنــون چــون ز ایــرج بــپــرداخــتــیــدبــه کـیـن مـنـوچــهـر بــر ســاخــتــیـد
نــبــیـنــیــد رویـش مــگــر بــا ســپــاهز پـــولـــاد بـــر ســـر نــهــاده کـــلـــاه
ابـــا گـــرز و بـــا کـــاویــانــی درفـــشزمـیـن کـرده از سـم اسـپـان بــنـفـش
ســــپــــهـــدار چــــون قـــارون رزم زنچـو شـاپـور و نـسـتـوه شـمـشـیـر زن
بـه یک دست شیدوش جنگی بـه پایچــو شــیـروی شــیـراوژن رهــنــمــای
چــو ســام نــریــمــان و ســرو یــمــنبـــه پــیــش ســپـــاه انــدرون رای زن
درخــتــی کــه از کـیـن ایـرج بــرســتبه خون برگ و بارش بخواهیم شست
از آن تـاکـنـون کـین اوکـس نـخـواسـتکــه پــشــت زمـانـه نـدیـدیـم راســت
نـه خـوب آمـدی بـا دو فـرزنـد خـویـشکـجـا جـنـگ را کـردمـی دسـت پـیـش
کـنون زان درخـتـی کـه دشـمـن بـکـندبــرومــنــد شــاخــی بــرآمــد بــلــنــد
بـــیــایــد کــنــون چــون هــژبـــر ژیــانبــه کـیـن پــدر تــنـگ بــســتــه مـیـان
فــرســتـــاده آن هــول گــفــتـــار دیــدنــشــســت مــنـوچــهـر ســالــار دیـد
بــپــژمـرد و بــرخـاسـت لـرزان ز جــایهــم آنــگــه بــه زیــن انــدر آورد پــای
هــمــه بـــودنــیــهــا بــه روشــن روانبـــدیــد آن گـــرانــمــایــه مــرد جـــوان
کـه بـا سـلـم و بـا تـور گـردان سـپـهـرنـه بــس دیـر چــیـن انــدر آرد بــچــهـر
بــــیـــامـــد بــــه کـــردار بــــاد دمـــانســری پــر ز پــاســخ دلـی پــرگــمـان
ز دیـــدار چـــون خـــاور آمـــد پــــدیـــدبــه هـامـون کـشـیـده ســراپــرده دیـد
بـــیــامــد بـــه درگـــاه پـــرده ســـرایبـــه پـــرده درون بـــود خـــاور خـــدای
یـکــی خــیـمــه پــرنــیــان ســاخــتــهســـتــــاره زده جــــای پــــرداخـــتــــه
دو شـاه دو کـشـور نـشـسـتـه بــه رازبــگــفــتــنـد کــامــد فــرســتــاده بــاز
بـــیــامــد هــم آنــگـــاه ســـالــار بـــارفــرســـتـــاده را بـــرد زی شـــهــریــار
نـشــســتــنـگـهـی نـو بــیـاراســتــنـدز شــاه نـو آیـیـن خــبــر خــواســتــنـد
بــجــســتــنــد هـر گــونـه ای آگــهـیز دیـهـیـم و ز تــخــت شــاهـنـشـهـی
ز شـــاه آفـــریــدون و از لــشـــکــرشز گــردان جـــنــگــی و از کـــشـــورش
و دیــگـــر ز کـــردار گــردان ســـپـــهــرکــه دارد هـمـی بــر مــنـوچــهـر مـهـر
بــزرگـان کـدامـنـد و دسـتـور کـیـسـتچـه مایستـشان گنج و گنجـور کیست
فـرسـتـاده گـفـت آنـکـه روشـن بــهـاربـــدیــد و بـــبـــیــنـــد در شـــهـــریــار
بــهــایـســت خــرم در اردیـبــهــشــتهـمـه خـاک عـنـبــر هـمـه زر خـشـت
سـپــهـر بــریـن کـاخ و مـیـدان اوسـتبــهـشـت بــریـن روی خـنـدان اوسـت
بـــه بـــالــای ایــوان او راغ نــیــســـتبــه پــهـنـای مـیـدان او بــاغ نـیـســت
چــو رفــتــم بــه نــزدیــک ایــوان فــرازسـرش بــا ســتــاره هـمـی گـفـت راز
به یک دست پیل و به یک دست شیرجــهــان را بــه تــخــت انــدر آورده زیـر
ابــر پــشـت پــیـلـانـش بــر تــخــت زرز گــوهــر هــمــه طــوق شــیــران نــر
تـبــیـره زنـان پــیـش پـیـلـان بــه پــایز هــر ســو خـــروشــیــدن کــره نــای
تـو گـفـتـی کـه میدان بـجـوشـد همیزمـین بـه آسـمـان بـر خـورشـد همـی
خــرامــان شــدم پــیـش آن ارجــمـنـدیـکــی تــخــت پــیـروزه دیـدم بــلــنــد
نـشـسـتــه بــرو شـهـریـاری چــو مـاهز یـاقـوت رخــشـان بــه سـر بــر کـلـاه
چــو کـافـور مـوی و چـو گـلـبــرگ رویدل آزرم جـــوی و زبـــان چـــرب گــوی
جــهــان را ازو دل بـــه بــیــم و امــیــدتـو گـفـتـی مـگـر زنده شـد جـمـشـید
مــنــوچــهــر چــون زاد ســرو بـــلــنــدبـــه کـــردار طـــهــمـــورث دیــوبـــنـــد
نـشـسـتـه بـر شـاه بـر دسـت راسـتتــو گــویـی زبــان و دل پــادشــاســت
بــــه پـــیـــش انـــدرون قـــارن رزم زنبــه دسـت چــپــش سـرو شـاه یـمـن
چــو شـاه یـمـن ســرو دســتــورشـانچـو پــیـروز گـرشـاسـپ گـنـجـورشـان
شـــمـــار در گـــنـــجـــهــا نـــاپـــدیــدکــس انـدر جــهـان آن بــزرگــی نـدیـد
هــمــه گــرد ایــوان دو رویــه ســپـــاهبــه زریــن عــمــود و بــه زریـن کــلــاه
ســـپـــهــدار چـــون قـــارن کـــاوگـــانبـــه پـــیــش ســپـــاه انــدرون آوگــان
مــبــارز چــو شــیــروی درنــده شــیــرچــو شــاپــور یــل ژنــده پــیــل دلــیــر
چــنـو بــسـت بــر کـوهـه پــیـل کـوسهــوا گـــردد از گـــرد چـــون آبـــنــوس
گــر آیـنـد زی مـا بــه جــنـگ آن گــروهشــود کــوه هــامــون و هـامــون کــوه
هـمـه دل پـر از کـیـن و پـرچـیـن بـرویبـه جـز جـنگـشـان نیسـت چـیز آرزوی
بـریـشـان هـمـه بـرشـمـرد آنـچـه دیـدســخــن نــیـز کــز آفــریـدون شــنــیـد
دو مــرد جـــفــا پـــیــشــه را دل ز دردبــپــیــچــیـد و شــد رویـشــان لــاژورد
نـشـسـتـنـد و جـسـتـنـد هرگـونه رایسـخـن را نـه سـر بــود پـیـدا نـه پــای
بــه سـلـم بــزرگ آنـگـهـی تـور گـفـتکــه آرام و شــادی بــبــایــد نــهــفــت
نــبـــایــد کــه آن بـــچـــه نــره شــیــرشـــود تـــیــزدنـــدان و گـــردد دلـــیــر
چــنــان نــامــور بــی هـنـر چــون بــودکــــش آمـــوزگــــار آفــــریـــدون بــــود
نــبـــیــره چـــو شـــد رای زن بـــانــیــاازان جـــایــگـــه بـــردمـــد کـــیــمـــیــا
بــبــایـد بــســیـچــیـد مــا را بــجــنـگشـــتـــاب آوریــدن بـــه جـــای درنــگ
ز لـشــکــر ســواران بــرون تــاخــتــنـدز چــیـن و ز خــاور سـپــه سـاخــتــنـد
فــتــاد انـدران بــوم و بــر گـفــت گـویجــهــانــی بــدیـشــان نــهــادنــد روی
ســپــاهــی کــه آن را کــرانــه نــبــودبــدان بــد کــه اخــتــر جــوانــه نــبــود
ز خــاور دو لـشـکـر بــه ایـران کـشـیـدبــخــفــتــان و خــود انــدرون نــاپــدیـد
ابـــا ژنــده پــیــلــان و بــا خــواســتــهدو خــونــی بــه کــیـنــه دل آراســتــهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.