ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سپـه چون بـه نزدیک ایران کشیدهـمـانـگـه خـبـر بـا فـریـدون رسـید
بـفـرمـود پـس تـا مـنـوچـهـر شـاهز پـهـلـو بــه هـامـون گـذارد سـپـاه
یکـی داسـتـان زد جـهاندیده کـیکـه مـرد جـوان چـون بـود نـیک پـی
بـدام آیـدش نـاسـگـالـیـده مـیـشپـلنگ از پـس پـشـت و صیاد پـیش
شـکـیبـایی و هوش و رای و خـردهــژبـــر از بـــیــابـــان بـــه دام آورد
و دیـگــر ز بــد مــردم بــد کــنــشبــه فـرجـام روزی بــپــیـچـد تــنـش
بــبــادافـره آنـگـه شــتــابــیـدمـیکـه تـفـسـیـده آهـن بــتـابــیـدمـی
چو لشکر منوچهر بـر ساده دشتبــرون بـرد آنـجـا بــبــد روز هـشـت
فـریـدونـش هـنـگـام رفـتـن بــدیـدسـخـنـها بـه دانـش بـدو گـسـتـرید
منوچـهر گفـت ای سـرافـراز شـاهکی آید کسی پـیش تـو کینه خـواه
مـگــر بــد ســگــالـد بــدو روزگــاربــه جـان و تـن خـود خـورد زیـنـهـار
مـن اینـک مـیـان را بـه رومـی زرهبــبــنـدم کـه نـگـشـایـم از تـن گـره
بـه کین جـستـن از دشت آوردگاهبــرآرم بــه خــورشـیـد گـرد سـپــاه
ازان انـجـمـن کـس نـدارم بـه مـردکـجـا جـسـت یـارنـد بــا مـن نـبــرد
بـــفــرمــود تـــا قــارن رزم جـــویز پــهـلـو بــه دشـت انـدر آورد روی
ســراپــرده شـاه بــیـرون کـشـیـددرفـش همـایون بـه هامون کـشـید
همـی رفـت لـشـکـر گـروها گـروهچـو دریـا بـجـوشـید هـامـون و کـوه
چـنان تـیره شـد روز روشـن ز گردتـو گفتـی که خورشید شد لاجـورد
ز کـشـور بـرآمـد سـراسـر خـروشهـمـی کـرشـدی مـردم تـیـزگـوش
خـروشیدن تـازی اسـپـان ز دشتز بـانـگ تـبـیـره هـمـی بـرگـذشـت
ز لـشـگـر گـه پـهـلـوان تـا دو مـیلکــشــیـده دو رویـه رده ژنـده پــیـل
ازان شصت بـر پـشتشان تخت زربــه زر انــدرون چــنـد گــونـه گــهـر
چـو سـیـصـد بـنـه بـرنـهـادنـد بــارچــو ســیـصــد هـمـان از در کــارزار
هـمـه زیـر بــرگــســتــوان انـدروننبـدشان جـز از چـشم ز آهن بـرون
ســراپـــرده شــاه بـــیــرون زدنــدز تـمـیشـه لـشـکـر بـهـامـون زدنـد
ســپــهـدار چــون قـارن کـیـنـه دارسـواران جـنـگـی چـو سـیصـدهـزار
هـمــه نــامــداران جــوشــن ورانبـــرفـــتـــنــد بـــا گــرزهــای گــران
دلـیـران یـکـایـک چــو شــیـر ژیـانهـمـه بـسـتـه بـر کـین ایـرج مـیـان
بـه پـیش انـدرون کـاویانی درفـشبـه چـنگ انـدرون تـیغـهای بـنـفـش
مــنــوچــهــر بــا قــارن پــیــلــتــنبـــرون آمـــد از بـــیـــشـــه نـــارون
بـیامد بـه پـیش سـپـه بـرگذشـتبـیاراسـت لشکر بـران پـهن دشـت
چـپ لشکرش را بـگرشاسـپ دادابــر مـیـمــنـه ســام یـل بــا قــبــاد
رده بـر کـشـیده ز هر سـو سـپـاهمـنـوچــهـر بــا ســرو در قـلـب گـاه
همی تـافـت چـون مه میان گـروهنــبـــود ایــچ پـــیــدا ز افـــراز کـــوه
سپه کش چو قارن مبارز چو سامسـپـه بـرکـشـیده حـسـام از نـیـام
طلایه بـه پـیش اندرون چـون قبـادکـمـیـن ور چـو گـرد تــلـیـمـان نـژاد
یکی لشکر آراسـتـه چـون عروسبـه شـیـران جـنـگـی و آوای کـوس
بـه تـور و بـه سلم آگهی تـاخـتـندکـه ایـرانـیـان جــنـگ را سـاخـتــنـد
ز بـیشـه بـهامـون کـشـیدند صـفز خــون جــگــر بــر لــب آورده کــف
دو خونی همان بـا سپـاهی گرانبــرفــتــنـد آگـنـده از کــیـن ســران
کـشـیدند لشـکـر بـه دشـت نبـردالــانــان دژ را پـــس پـــشــت کــرد
یـکــایـک طــلــایـه بــیـامـد قــبــادچـو تـور آگـهـی یافـت آمـد چـو بـاد
بــدو گـفــت نـزد مـنـوچــهـر شــوبـگـویـش کـه ای بـی پـدر شـاه نـو
اگـــر دخـــتـــر آمـــد ز ایــرج نــژادتـرا تـیغ و کـوپـال و جـوشـن که داد
بـــدو گــفـــت آری گــزارم پـــیــامبدین سان که گفتی و بردی تو نام
ولـیـکــن گـر انـدیـشــه گـردد درازخــرد بـــا دل تــو نــشــیــنــد بــراز
بـدانی که کـاریت هولسـت پـیشبـتـرسـی ازین خـام گفـتـار خـویش
اگـر بـر شـما دام و دد روز و شـبهمی گریدی نیستـی بـس عجـب
کـه از بــیـشـه نـارون تــا بــچــیـنســواران جــنـگـنـد و مـردان کــیـن
درفـشــیـدن تــیـغــهـای بــنـفـشچــو بــیـنـیـد بــاکــاویـانـی درفــش
بــدرد دل و مــغــزتــان از نــهــیـببــلــنــدی نـدانـیـد بــاز از نـشــیـب
قـبـاد آمـد آنـگـه بـه نـزدیـک شـاهبـگفت آنچـه بـشنید ازان رزم خـواه
مـنوچـهر خـنـدید و گـفـت آنگـهیکـه چـونـیـن نـگـویـد مـگـر ابـلـهـی
سـپـاس از جـهانـدار هر دو جـهانشــنــاســـنــده آشــکــار و نــهــان
کـه دانـد کـه ایرج نـیـای مـنـسـتفــریــدون فــرخ گــوای مــنــســـت
کـنـون گـر بـجـنـگ انـدر آریـم سـرشـــود آشــــکـــارا نـــژاد و گـــهـــر
بـه زرور خـداونـد خـورشـیـد و مـاهکـه چــنـدان نـمـانـم ورا دسـتــگـاه
کـه بـر هـم زنـد چـشـم زیـر و زبـربـریـده بـه لـشـکـر نـمـایـمـش سـر
بــفـرمـود تــا خـوان بــیـاراسـتــنـدنشـسـتـنگه رود و می خـواسـتـندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.