ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو از روز رخـشـنـده نـیـمـی بــرفـتدل هـر دو جـنـگـی ز کـیـنـه بــتـفـت
بــه تــدبــیـر یـک بــا دگـر سـاخـتــنـدهــمــه رای بــیـهــوده انــداخــتــنــد
که چون شب شود ما شبیخون کنیمهمه دشت و هامون پر از خون کنیم
چــو کــارآگــهــان آگــهــی یـافــتــنــددوان زی مـنـوچــهـر بــشــتــافـتــنـد
رســیـدنــد پــیـش مــنـوچــهـر شــاهبــگـفــتــنـد تــا بــرنـشــانـد ســپــاه
مـنـوچـهـر بـشـنـید و بـگـشـاد گـوشسـوی چـاره شـد مرد بـسـیار هوش
سـپــه را سـراسـر بــه قـارن سـپــردکــمـیـن گــاه بــگــزیـد ســالـار گــرد
بــبــرد از ســران نــامــور ســی هـزاردلـــیــران و گـــردان خـــنــجـــرگـــزار
کـمـیـن گـاه را جـای شـایـسـتـه دیـدسـواران جــنـگـی و بــایـســتــه دیـد
چـو شـب تـیـره شـد تـور بـا صـدهـزاربـــیــامــد کــمــربـــســـتـــه کـــارزار
شـبــیـخـون سـگـالـیـده و سـاخــتــهبــپــیـوســتــه تــیـر و کـمـان آخــتــه
چـو آمـد سـپـه دیـد بـر جـای خـویشدرفــش فــروزنــده بـــر پــای پــیــش
جــز از جــنـگ و پــیـکــار چــاره نـدیـدخـروش از مـیـان سـپــه بــر کـشـیـد
ز گــرد ســواران هــوا بــســت مــیــغچــو بــرق درخــشـنـده پــولـاد تــیـغ
هوا را تـو گـفـتـی هـمـی بـرفـروخـتچـو الـمـاس روی زمین را بـسـوخـت
بـه مـغـز اندرون بـانگ پـولـاد خـاسـتبـه ابـر انـدرون آتـش و بــاد خـاسـت
بـــرآورد شــاه از کــمــیــن گــاه ســرنــــبــــد تــــور را از دو رویــــه گــــذر
عـنـان را بــپـیـچـیـد و بـرگـاشـت رویبــرآمـد ز لـشـکـر یـکـی هـای هـوی
دمــان از پــس ایـدر مـنـوچــهـر شــاهرســیـد انـدر آن نـامـور کـیـنـه خــواه
یـکـی نـیـزه انـداخــت بــر پــشــت اونگـونـسـار شـد خـنـجـر از مـشـت او
ز زیــن بـــرگــرفــتــش بـــکــردار بـــادبـــزد بـــر زمــیــن داد مـــردی بـــداد
ســرش را هـم آنـگـه ز تــن دور کــرددد و دام را از تــــنـــش ســـور کـــرد
بــیـامـد بــه لـشـکـرگـه خــویـش بــازبـــه دیــدار آن لــشـــکــر ســـرفــرازپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.