ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــه شـاه آفـریـدون یـکـی نـامـه کـردز مشـک و ز عـنبـر سـر خـامه کـرد
نـخــسـت از جــهـان آفـریـن کـرد یـادخــداونــد خــوبـــی و پــاکــی و داد
ســپـــاس از جــهــانــدار فــریــادرسنگیرد بـه سختی جز او دست کس
دگـــر آفـــریـــن بـــر فـــریـــدون بـــرزخـــداونـــد تـــاج و خـــداونـــد گـــرز
هـمـش داد و هـم دین و هم فـرهیهمش تاج و هم تخت شاهنشهی
همه راستـی راست از بـخت اوستهمـه فـر و زیبـایی از تـخـت اوسـت
رسـیـدم بــه خـوبـی بــتـوران زمـیـنسـپـه بـرکشیدیم و جـسـتـیم کین
سه جنگ گران کرده شد در سه روزچـه در شب چه در هور گیتـی فروز
از ایـشـان شـبـیـخـون و از مـاکـمـینکشـیدیم و جـسـتـیم هر گونه کین
شـنیدم کـه سـاز شـبـیخـون گـرفـتز بـیـچـارگـی بــنـد افـسـون گـرفـت
کـمین سـاخـتـم از پـس پـشـت اوینـمـانـدم بــجـز بــاد در مـشـت اوی
یکـایک چـو از جـنـگ بـرگـاشـت رویپــی انـدر گـرفـتــم رسـیـدم بــدوی
بــخـفـتــانـش بــر نـیـزه بــگـذاشـتـمبــه نـیـرو ازان زیـنــش بــرداشــتــم
بــیــنــداخــتــم چــون یــکــی اژدهــابــریــدم ســرش از تــن بــی بــهــا
فــرســتــادم ایــنــک بـــه نــزد نــیــابــســازم کــنـون ســلـم را کـیـمـیـا
چــنــان چــون ســر ایـرج شــهــریــاربــه تــابــوت زر انـدر افــگــنـد خــوار
بـه نـامـه درون ایـن سـخـن کـرد یـادهـیـونـی بــرافــگـنـد بــرســان بــاد
فــرســتــاده آمـد رخــی پــر ز شــرمدو چـشـم از فـریدون پـر از آب گـرم
که چـون بـرد خـواهد سـر شاه چـینبـــریــده بـــر شـــاه ایــران زمـــیــن
کـه فـرزنـد گـر سـر بـپـیـچـیـد ز دیـنپــدر را بــدو مــهــر افــزون ز کــیــن
گـنـه بــس گـران بـود و پـوزش نـبــردو دیـگـر کـه کـیـن خـواه او بـود گـرد
بـــیــامــد فــرســـتـــاده شـــوخ رویســر تــور بـــنــهــاد در پــیــش اوی
فــریـدون هـمـی بــر مــنـوچــهـر بــریـکــی آفــریـن خــواســت از دادگـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.