ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـه سـلـم آگـهـی رفـت ازیـن رزمـگـاهوزان تــیـرگـی کــانـدر آمـد بــه مـاه
پـس پـشـتـش اندر یکـی حـصـن بـودبــرآورده ســر تــا بــه چــرخ کـبــود
چـنان سـاخـت کاید بـدان حـصـن بـازکــه دارد زمــانــه نــشــیـب و فــراز
هم این یک سـخـن قارن اندیشه کردکـه بـرگاشـتـش سـلم روی از نبـرد
کـــالــانــی دژش بـــاشـــد آرامــگــاهســزد گــر بـــرو بــربــگــیــریــم راه
کـه گـر حـصـن دریـا شـود جــای اویکـسـی نگـسـلـانـد ز بـن پـای اوی
یـکـی جــای دارد سـر انـدر ســحــاببـــه چـــاره بــــرآورده از قـــعـــر آب
نـهـاده ز هـر چـیـز گـنـجـی بــه جـایفــگــنـده بــرو ســایـه پــر هـمــای
مــرا رفــت بـــایــد بـــدیــن چــاره زودرکــاب و عــنـان را بــبــایـد بــســود
اگـــر شـــاه بـــیــنــد ز جـــنــگ آورانبـه کـهـتـر سـپـارد سـپـاهـی گـران
هــمــان بــا درفــش هـمــایـون شــاههـم انـگـشـتــر تـور بــا مـن بــه راه
بــبــایـد کـنـون چــاره ای ســاخــتــنسـپــه را بــحـصـن انـدر انـداخـتــن
من و گردگر شاسپ و این تـیره شببــریـن راز بــر بــاد مـگــشــای لـب
چــو روی هـوا گـشـت چـون آبــنـوسنــهـادنــد بــر کــوهـه پــیـل کــوس
هــمــه نــامــداران پـــرخــاشــجـــویز خـشـکـی بــه دریـا نـهـادنـد روی
سـپـه را بـه شیروی بـسـپـرد و گفتکه من خویشتـن را بـخواهم نهفت
شـوم سـوی دژبــان بـه پـیـغـمـبــرینـمــایـم بــدو مــهـر انــگــشــتــری
چـــو در دژ شــوم بـــرفــرازم درفــشدرفـشـان کـنـم تـیـغـهـای بـنـفـش
شـمـا روی یـکـســر سـوی دژ نـهـیـدچـنـانـک انـدر آیـیـد دمـیـد و دهـیـد
ســپــه را بــه نــزدیـک دریـا بــمــانــدبـه شـیروی شـیراوژن و خـود بـراند
بــیــامــد چــو نــزدیـکــی دژ رســیــدسـخـن گـفـت و دژدار مهرش بـدید
چــنـیـن گــفــت کــز نــزد تــور آمــدمبـــفــرمــود تـــا یــک زمــان دم زدم
مـرا گـفـت شـو پـیـش دژبــان بـگـویکه روز و شب آرام و خوردن مجـوی
کــز ایــدر درفــش مــنــوچــهــر شــاهسـوی دژ فرسـتـد همی بـا سـپـاه
تـو بــا او بـه نـیـک و بـه بـد یـار بــاشنـگـهـبــان دژ بــاش و بــیـدار بــاش
چـو دژبـان چـنـین گـفـتـهـا را شـنـیـدهـمـان مـهـر انـگـشـتـری را بــدیـد
هــمــان گــه در دژ گــشـــادنــد بـــازبـــدیــد آشـــکــارا نــدانــســـت راز
نگـر تـا سـخـنگوی دهقـان چـه گفـتکـه راز دل آن دیـد کــو دل نـهـفــت
مــرا و تــرا بــنــدگــی پــیــشــه بــادابـا پـیـشـه مـان نـیـز انـدیـشـه بـاد
بـه نـیک و بـه بـد هر چـه شـاید بـدنبــبــایـد هـمـی داسـتــهـانـهـا زدن
چـــو دژدار و چــون قــارن رزمــجـــوییــکـــایــک بـــروی انـــدر آورده روی
یـکـی بــدسـگـال و یـکـی ســاده دلســپــهــبــد بــهـر چــاره آمــاده دل
همـی جـسـت آن روز تـا شـب زمـاننـــه آگـــاه دژدار از آن بـــدگـــمـــان
بـه بـیگـانـه بـر مـهـر خـویشـی نـهـادبـــداد از گــزافــه ســر و دژ بـــبـــاد
چــو شــب روز شــد قــارن رزمـخــواهدرفشـی بـرافـراخـت چـون گرد ماه
خـروشـیـد و بـنـمـود یـک یـک نـشـانبـه شـیروی و گـردان گـردنـکـشـان
چــو شــیـروی دیـد آن درفــش یـلــیبــه کـیـن روی بــنـهـاد بــا پــردلـی
در حــصــن بــگــرفــت و انــدر نــهــادسـران را ز خـون بـر سر افسر نهاد
به یک دست قارن به یک دست شیربــه سـر گـرز و تـیـغ آتـش و آب زیـر
چـو خـورشـیـد بـر تـیغ گـنـبـد رسـیـدنــه آیـیـن دژ بــد نــه دژبــان پــدیـد
نه دژ بـود گفـتـی نه کـشـتـی بـر آبیـکـی دود دیـدی سـرانـدر سـحـاب
درخــشــیـدن آتــش و بــاد خــاســتخـروش سـواران و فـریـاد خــاسـت
چـو خـورشـید تـابـان ز بـالـا بـگـشـتچه آن دژ نمود و چه آن پهن دشت
بــکـشـتـنـد ازیـشـان فـزون از شـمـارهـمـی دود از آتـش بــرآمـد چـوقـار
هــمــه روی دریــا شـــده قــیــرگــونهمه روی صحـرا شـده جـوی خـونپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.