ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
تــهـی شــد ز کــیـنــه ســر کــیـنـه دارگـریزان همـی رفـت سـوی حـصـار
پــس انــدر ســپــاه مــنــوچــهــر شــاهدمــان و دنــان بـــرگــرفــتـــنــد راه
چــو شــد ســلـم تــا پــیـش دریـا کـنـارندید آنـچـه کـشـتـی بـرآن رهگـذار
چنان شد ز بس کشته و خسته دشتکـه پــویـنـده را راه دشـوار گـشـت
پــر از خــشــم و پــر کـیـنـه ســالـار نـونــشــســت از بــر چــرمــه تــیـزرو
بــیـفـگـنـد بــر گـســتــوان و بــتــاخــتبـه گرد سپـه چـرمه اندر نشاخـت
رســیـد آنــگــهــی تــنــگ در شــاه رومخـروشـیـد کـای مـرد بـیـداد شـوم
بـــکـــشـــتـــی بـــرادر ز بـــهــر کــلــاهکـلـه یـافـتــی چــنـد پــویـی بــراه
کـنـون تــاجـت آوردم ای شـاه و تــخـتبـه بـار آمـد آن خـسـروانی درخـت
زتــــاج بــــزرگـــی گـــریـــزان مـــشــــوفـریـدونـت گـاهـی بــیـاراســت نـو
درخــتــی کــه پـــروردی آمــد بـــه بـــاربـیابـی هـم اکـنـون بـرش در کـنـار
اگـر بــار خــارســت خــود کـشــتــه ایو گـر پـرنیانـسـت خـود رشـتـه ای
همی تـاخـت اسـپ اندرین گـفـت گوییکـایک بـه تـنگـی رسـید انـدر اوی
یـــکـــی تـــیـــغ زد زود بـــر گـــردنـــشبـدو نیمـه شـد خـسـروانی تـنـش
بـــفــرمــود تـــا ســرش بـــرداشــتــنــدبــه نـیـزه بـه ابــر انـدر افـراشـتـنـد
بــمـانـدنـد لـشــکـر شـگـفـت انـدر اویازان زور و آن بــازوی جــنـگــجــوی
هـمـه لـشــکــر ســلـم هـمـچــون رمـهکـــه بـــپـــراگـــنــد روزگـــار دمـــه
بـــرفــتـــنــد یــکــســـر گــروهــا گــروهپــراگـنـده در دشــت و دریـا و کـوه
یــکــی پــرخــرد مــرد پـــاکــیــزه مــغــزکـه بـودش زبــان پـر ز گـفـتـار نـغـز
بــگــفــتــنــد تــازی مــنــوچــهــر شــاهشـوم گـرم و بــاشـد زبــان سـپـاه
بــگــویـد کــه گــفــتــنـد مـا کــهـتــریـمزمـین جـز بـه فـرمـان او نـسـپـریم
گـــروهـــی خـــداونـــد بــــر چـــارپـــایگـروهی خـداوند کـشـت و سـرای
ســپــاهــی بـــدیــن رزمــگــاه آمــدیــمنــه بــر آرزو کــیـنـه خــواه آمــدیـم
کـنـون سـر بـه سـر شـاه را بــنـده ایـمدل و جـان بـه مـهر وی آگـنـده ایم
گـرش رای جـنگ اسـت و خـون ریخـتـننـــداریـــم نـــیـــروی آویـــخـــتــــن
ســران یـکــســره پــیــش شــاه آوریـمبـــر او ســـر بـــیـــگـــنـــاه آوریـــم
بـــرانــد هــر آن کــام کــو را هــواســتبـرین بـیگـنه جـان ما پـادشـاسـت
بـگـفـت این سـخـن مـرد بـسـیار هوشســپــهــدار خــیـره بــدو دادگــوش
چـنین داد پـاسـخ کـه مـن کـام خـویشبه خاک افگنم بـرکشم نام خویش
هــر آن چــیــز کــان نــز ره ایــزدیـســتاز آهرمـنـی گـر ز دسـت بـدیسـت
ســــراســــر ز دیــــدار مــــن دور بـــــادبـــدی را تـــن دیــو رنـــجـــور بـــاد
شــمــا گــر هـمــه کــیـنــه دار مــنــیـدوگــر دوســتــداریــد و یــار مــنــیـد
چـــو پـــیــروزگــر دادمــان دســـتـــگــاهگـنـه کـار پــیـدا شـد از بــی گـنـاه
کـــنـــون روز دادســـت بــــیـــداد شـــدسـران را سـر از کشـتـن آزاد شـد
هـمـه مـهـر جــویـیـد و افـســون کـنـیـدز تــن آلـت جــنـگ بــیـرون کــنـیـد
خـــروشــی بـــر آمــد ز پـــرده ســـرایکـه ای پــهـلـوانـان فــرخــنـده رای
ازیـن پــس بــه خــیـره مــریـزیــد خــونکه بـخـت جـفاپـیشگان شـد نگون
هـمــه آلــت لــشــکــر و ســاز جــنــگبــبــردنــد نــزدیـک پــور پــشــنـگ
سـپــهـبــد مـنـوچــهـر بــنـواخــتــشـانبــرانـدازه بـر پـایـگـه سـاخـتـشـان
ســـوی دژ فـــرســـتـــاد شـــیـــروی راجــهـانـدیـده مــرد جــهـانـجــوی را
بــفــرمــود کــان خــواســتــه بــرگــراینگه کن همه هر چه یابی به جای
بــه پــیـلـان گـردونـکـش آن خــواسـتــهبـــه درگـــاه شـــاه آور آراســـتـــه
بـــفـــرمــود تـــا کــوس رویــیــن و نــایزدنـد و فـرو هـشـت پــرده ســرای
ســپــه را ز دریـا بــه هـامـون کــشــیـدز هـامـون سـوی آفـریـدون کـشـید
چــو آمــد بــه نــزدیـک تــمــیـشــه بــازنـــیـــا را بــــدیـــدار او بـــد نـــیـــاز
بـــــرآمـــــد ز در نــــالـــــه کـــــر نــــایسـراسـر بـجـنبـید لـشـکـر ز جـای
هـمـه پــشـت پــیـلـان ز پــیـروزه تـخـتبــیـاراسـت سـالـار پــیـروز بــخــت
چــه بــا مـهـد زریـن بــه دیـبــای چــیـنبــگـوهـر بــیـاراسـتــه هـمـچـنـیـن
چــه بــا گـونـه گـونـه درفـشـان درفـشجـهانی شده سرخ و زرد و بـنفش
ز دریــای گـــیــلــان چـــو ابـــر ســـیــاهدمـادم بــسـاری رسـیـد آن سـپـاه
چــو آمــد بــنــزدیــک شــاه آن ســپــاهفــریــدون پــذیــره بـــیــامــد بـــراه
هــمــه گــیـل مــردان چــو شــیـر یـلــهابــا طـوق زریـن و مـشـکـیـن کـلـه
پـــس پـــشــت شــاه انــدر ایــرانــیــاندلـیـران و هـر یـک چـو شـیـر ژیـان
بــه پـیـش سـپـاه انـدرون پـیـل و شـیـرپــس ژنــده پــیـلــان یـلــان دلــیــر
درفـــش درفــشـــان چـــو آمــد پـــدیــدسـپـاه مـنـوچـهـر صـف بـر کـشـید
پـــیـــاده شـــد از بــــاره ســـالـــار نـــودرخـــت نــوآیــیــن پـــر از بـــار نــو
زمــیــن را بــبــوســیــد و کــرد آفــریــنبـران تـاج و تـخـت و کـلـاه و نـگـین
فــریـدونـش فــرمـود تــا بــرنـشــســتبـبوسید و بـسترد رویش به دست
پــس آنـگـه ســوی آســمـان کــرد رویکــه ای دادگــر داور راســت گــوی
تـــو گــفـــتـــی کـــه مــن دادگــر داورمبـه سـخـتـی سـتـم دیده را یـاورم
هــــــمـــــــم داد دادی و هــــــم داوریهـمـم تـاج دادی هـم انـگـشـتـری
بــفــرمــود پــس تــا مــنــوچــهـر شــاهنـشـسـت از بـر تـخـت زر بـا کـلـاه
ســپــهــدار شــیــروی بـــا خــواســتــهبـــه درگــاه شــاه آمــد آراســتـــه
بــفــرمــود پــس تــا مــنــوچــهـر شــاهبـبـخـشـید یکـسـر همه بـا سـپـاه
چـو این کـرده شـد روز بـرگشـت بـخـتبــپــژمــرد بــرگ کــیـانــی درخــت
کـــرانـــه گـــزیـــد از بــــر تــــاج و گـــاهنـهاده بـر خـود سـر هر سـه شـاه
پـــر از خــون دل و پــر ز گــریــه دو رویچــنـیـن تــا زمـانـه سـرآمـد بــروی
فـــریــدون شـــد و نــام ازو مــانــد بـــازبـــــرآمــــد بــــریــــن روزگــــار دراز
هـمــان نــیـکــنــامــی بــه و راســتــیکه کرد ای پـسر سود بـرکاسـتـی
مـــنـــوچـــهــر بـــنـــهــاد تـــاج کـــیــانبــزنـار خـونـیـن بــبـسـتـش مـیـان
بــرآیـیـن شــاهـان یـکـی دخــمـه کــردچـــه از زر ســرخ و چـــه از لــاژورد
نــهــادنــد زیــر انــدرش تـــخـــت عـــاجبــیــاویــخــتــنــد از بـــر عــاج تــاج
بـــپـــدرود کــردنــش رفــتــنــد پـــیــشچـنان چـون بـود رسم آیین و کیش
در دخــمــه بــســتــنــد بــر شــهــریــارشد آن ارجـمند از جـهان زار و خوار
جــهـانـا ســراســر فـســوســی و بــادبـتـو نـیـسـت مـرد خـردمـنـد شـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.