ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
کـنـون پـرشـگـفـتـی یکـی داسـتـانبــپــیــونــدم از گــفــتــه بـــاســتــان
نـگــه کــن کــه مـر ســام را روزگــارچـه بـازی نـمـود ای پـسـر گـوش دار
نـــبـــود ایــچ فـــرزنــد مـــرســـام رادلـــش بــــود جــــویـــنـــده کــــام را
نـگـاری بــد انـدر شــبــســتــان اویز گلبـرگ رخ داشـت و ز مشـک موی
از آن مــاهــش امــیــد فــرزنــد بــودکـه خـورشـیـد چـهـر و بــرومـنـد بـود
ز ســام نـریـمــان هـمـو بــارداشــتز بــــارگـــران تــــنـــش آزار داشـــت
ز مــادر جــدا شــد بـــران چــنــد روزنـگـاری چـو خـورشـیـد گـیـتـی فـروز
بـه چـهـره چـنـان بـود تـابـنـده شـیدولـیـکـن هـمـه مـوی بـودش سـپـیـد
پــسـر چــون ز مـادر بــران گـونـه زادنـکـردنـد یـک هـفــتــه بــر ســام یـاد
شــبــســتــان آن نــامــور پــهـلــوانهـمــه پــیـش آن خــرد کــودک نـوان
کـسـی سـام یل را نـیارسـت گـفـتکـه فـرزنـد پــیـر آمـد از خـوب جـفـت
یـکـی دایـه بــودش بــه کـردار شـیـربـــر پـــهـــلـــوان انـــدر آمـــد دلـــیــر
کـه بــر سـام یـل روز فـرخــنـده بــاددل بـــدســـگــالــان او کـــنــده بـــاد
پـــس پـــرده تـــو در ای نــامــجــوییــکــی پــور پـــاک آمــد از مــاه روی
تـنش نقره سیم و رخ چـون بـهشتبــرو بــر نـبــیـنـی یـک انـدام زشــت
از آهو همان کش سـپـیدسـت مویچـنـیـن بـود بـخـش تـو ای نـامـجـوی
فــرود آمــد از تـــخــت ســام ســواربـــه پــرده درآمــد ســوی نــوبـــهــار
چــو فـرزنـد را دیـد مـویـش ســپــیـدبـبـود از جـهـان سـر بـه سـر نـاامـیـد
سـوی آسـمـان ســربــرآورد راســتز دادآور آنــگــاه فـــریــاد خـــواســـت
کـه ای بــرتــر از کـژی و کــاســتــیبــهـی زان فـزایـد کـه تـو خـواسـتـی
اگــر مــن گــنـاهـی گــران کــرده اموگــــر کــــیـــش آهـــرمـــن آورده ام
بــه پــوزش مــگــر کــردگــار جــهـانبـه مـن بـر بــبــخـشـایـد انـدر نـهـان
بـپـیـچـد هـمـی تـیره جـانـم ز شـرمبــجـوشـد هـمـی در دلـم خـون گـرم
چــو آیـنـد و پــرســنـد گـردنـکـشـانچــه گــویـم ازیـن بــچــه بــدنـشــان
چـه گویم که این بـچـه دیو چـیسـتپـلنگ و دورنگسـت و گـرنه پـریسـت
ازیـن نــنــگ بــگــذارم ایــران زمــیـننـخــواهـم بــریـن بــوم و بــر آفــریـن
بــفـرمـود پــس تــاش بــرداشــتــنـداز آن بــوم و بــر دور بــگــذاشــتــنــد
بـجـایـی کـه سـیـمـرغ را خـانـه بـودبــدان خـانـه ایـن خـرد بـیـگـانـه بــود
نـهـادنـد بــر کــوه و گــشــتــنـد بــازبـــــرآمــــد بــــریــــن روزگــــاری دراز
چــنــان پـــهــلــوان زاده بـــیــگــنــاهنـدانـســت رنـگ ســپــیـد از ســیـاه
پــدر مـهـر و پــیـونـد بــفـگـنـد خــوارجــفــا کــرد بــر کــودک شــیـرخــوار
یـکـی داسـتـان زد بــریـن نـره شـیـرکـجـا بــچـه را کـرده بـد شـیـر سـیـر
کــه گــر مــن تــرا خــون دل دادمـیسـپــاس ایـچ بــر سـرت نـنـهـادمـی
کـه تــو خــود مـرا دیـده و هـم دلـیدلـم بــگـسـلـد گـر زمـن بــگـسـلـی
چـو سـیمـرغ را بـچـه شـد گـرسـنـهبــه پــرواز بـــر شــد دمــان از بـــنــه
یـکـی شـیـرخـواره خــروشـنـده دیـدزمـیـن را چـو دریـای جــوشـنـده دیـد
ز خـــاراش گـــهــواره و دایــه خـــاکتـن از جـامـه دور و لـب از شـیر پـاک
بــه گــرد انـدرش تــیـره خــاک نـژنـدبـه سـر بـرش خـورشید گشتـه بـلند
پـلنگـش بـدی کـاشـکـی مام و بـابمـگـر ســایـه ای یـافــتــی ز آفـتــاب
فـرود آمـد از ابــر سـیـمـرغ و چــنـگبــزد بــرگـرفـتــش از آن گـرم سـنـگ
بــبــردش دمـان تــا بــه الـبــرز کــوهکــه بــودش بــدانـجــا کــنـام و گـروه
سـوی بــچـگـان بــرد تــا بــشـکـرنـدبــــدان نـــالــــه زار او نـــنـــگــــرنـــد
بــبــخــشــود یـزدان نـیـکــی دهـشکــجــا بــودنـی داشــت انــدر بــوش
نـگــه کــرد ســیـمـرغ بــا بــچــگــانبــران خــرد خـون از دو دیـده چــکـان
شـگـفـتــی بــرو بــر فـگـنـدنـد مـهـربــمـانـدنـد خـیـره بــدان خـوب چــهـر
شــکــاری کـه نـازکــتــر آن بــرگـزیـدکه بی شیر مهمان همی خون مزید
بـــدیــن گـــونـــه تـــا روزگـــاری درازبــــرآورد دانـــنـــده بــــگـــشــــاد راز
چـو آن کـودک خـرد پـر مـایه گـشـتبـــرآن کــوه بـــر روزگــاری گــذشــت
یکـی مرد شـد چـون یکـی زاد سـروبـرش کـوه سـیمین میانش چـو غـرو
نـشـانـش پــراگـنـده شـد در جـهـانبــد و نــیـک هـرگــز نــمــانــد نــهـان
بــه ســام نـریـمـان رســیـد آگــهـیاز آن نــیــک پــی پـــور بـــا فــرهــی
شـبـی از شبـان داغ دل خـفتـه بـودز کــار زمــانــه بـــرآشـــفــتـــه بـــود
چــنــان دیـد در خــواب کــز هـنـدوانیــکــی مــرد بـــر تــازی اســپ دوان
ورا مــــژده دادی بـــــه فــــرزنــــد اوبــــران بــــرز شــــاخ بــــرومـــنـــد او
چـو بـیـدار شـد مـوبـدان را بــخـوانـدازیـن در ســخــن چــنـدگـونـه بــرانـد
چـه گـوییـد گـفـت انـدریـن داسـتـانخـردتـان بـرین هـسـت همـداسـتـان
هـر آنـکـس کـه بــودنـد پـیـر و جـوانزبـــان بــرگــشــادنــد بــر پــهــلــوان
که بـر سنگ و بـر خاک شیر و پـلنگچـه مـاهـی بـه دریا درون بـا نـهـنـگ
هــمــه بـــچــه را پـــرورانــنــده انــدسـتــایـش بــه یـزدان رسـانـنـده انـد
تـو پـیمـان نـیکـی دهش بـشـکـنـیچـنـان بــی گـنـه بــچـه را بــفـگـنـی
بــیـزدان کـنـون سـوی پـوزش گـرایکـه اویـسـت بـر نـیـکـویی رهـنـمـای
چو شب تـیره شد رای خواب آمدشاز انــدیــشــه دل شـــتـــاب آمــدش
چــنـان دیـد در خـواب کـز کـوه هـنـددرفـشــی بــرافـراشــتــنـدی بــلـنـد
جــوانــی پــدیــد آمــدی خــوب رویسـپـاهـی گـران از پـس پـشـت اوی
بــدسـت چـپـش بـر یـکـی مـوبــدیســوی راســتــش نـامــور بــخــردی
یکـی پـیش سـام آمـدی زان دو مـردزبــان بــر گـشـادی بــگـفـتــار ســرد
کــه ای مــرد بــیــبــاک نــاپــاک رایدل و دیـده شـسـتــه ز شـرم خـدای
تــرا دایـه گــر مــرغ شــایـد هــمــیپـس این پـهـلـوانـی چـه بـاید همـی
گـر آهـوسـت بــر مـرد مـوی سـپـیـدتـرا ریش و سرگشت چون خنگ بـید
پـــس از آفــریــنــنــده بـــیــزار شـــوکـه در تــنـت هـر روز رنـگـیـســت نـو
پــسـر گـر بــه نـزدیـک تـو بــود خـوارکــنــون هــســـت پـــرورده کــردگــار
کــزو مـهـربــانـتــر ورا دایـه نـیـســتتـرا خـود بـه مهر اندرون مایه نیسـت
بـه خـواب اندرون بـر خـروشید سـامچــو شــیـر ژیـان کــانـدر آیـد بــه دام
چـو بــیـدار شـد بــخـردانـرا بــخـوانـدســران ســپــه را هـمـه بــرنـشـانـد
بــیـامـد دمـان سـوی آن کـوهـســارکـه افـگـنـدگـان را کـنـد خــواســتــار
ســـرانــدر ثـــریــا یــکــی کــوه دیــدکه گفـتـی سـتـاره بـخـواهد کـشـید
نـشــیـمـی ازو بــرکــشــیـده بــلـنـدکــه نــایـد ز کــیـوان بــرو بــر گــزنــد
فـرو بــرده از شـیـز و صـنـدل عـمـودیـک انـدر دگـر سـاخـتــه چــوب عـود
بــدان سـنـگ خــارا نـگـه کـرد سـامبــدان هـیـبــت مــرغ و هــول کــنــام
یـکـی کـاخ بــد تــارک انـدر سـمـاکنـه از دسـت رنـج و نـه از آب و خـاک
ره بـر شـدن جـسـت و کـی بـود راهدد و دام را بـــر چـــنــان جـــایــگـــاه
ابـــر آفـــریـــنـــنـــده کـــرد آفـــریــنبــمــالــیـد رخــســارگــان بــر زمـیـن
هـمـی گـفـت کـای بـرتـر از جـایگـاهز روشــن روان و ز خــورشــیـد و مـاه
گرین کـودک از پـاک پـشـت منسـتنـه از تـخـم بــد گـوهـر آهـرمـنـسـت
از این بـر شـدن بـنـده را دسـت گـیرمــریــن پــر گــنــه را تــو انــدرپــذیــر
چـنـین گـفـت سـیمـرغ بـا پـور سـامکــه ای دیـده رنـج نـشــیـم و کــنـام
پـــدر ســام یــل پــهــلــوان جــهــانســرافــرازتــر کــس مــیــان مــهــان
بــدیـن کـوه فـرزنـد جــوی آمـدسـتتـــــرا نــــزد او آب روی آمــــدســــت
روا بــاشــد اکــنــون کــه بــردارمــتبــــــی آزار نـــــزدیـــــک او آرمــــــت
به سیمرغ بنگر که دستان چه گفتکـه سـیر آمدسـتـی همـانا ز جـفـت
نـشـیم تـو رخـشـنـده گـاه مـنـسـتدو پـــر تـــو فـــر کـــلــاه مــنــســـت
چـنین داد پـاسـخ کـه گـر تـاج و گـاهبــبــیـنــی و رســم کــیـانـی کــلــاه
مـگـر کـاین نـشـیمـت نـیـاید بـه کـاریــکـــی آزمـــایـــش کـــن از روزگـــار
ابــا خــویـشــتــن بــر یـکـی پــر مـنخــجــســتــه بــود ســایــه فــر مــن
گـرت هـیـچ سـخــتــی بــروی آورنـدور از نـیـک و بــد گـفـت وگـوی آورنـد
بــرآتــش بــرافــگــن یـکــی پــر مـنبــبــیـنـی هـم انــدر زمــان فــر مــن
کــــه در زیـــر پــــرت بــــپــــرورده امابــــا بــــچــــگــــانــــت بــــرآورده ام
هـمـان گـه بــیـایـم چــو ابــر ســیـاهبـــی آزارت آرم بـــدیــن جـــایـــگـــاه
فــرامــش مــکــن مــهــر دایــه ز دلکــه در دل مـرا مـهـر تــو دلـگــســل
دلــش کــرد پــدرام و بـــرداشــتــشگــرازان بــه ابــر انــدر افــراشــتــش
ز پــــــــروازش آورد نـــــــزد پــــــــدررســیـده بــه زیـر بــرش مــوی ســر
تـنـش پــیـلـوار و بــه رخ چـون بــهـارپــدر چــون بـــدیــدش بــنــالــیــد زار
فـرو بــرد ســر پــیـش سـیـمـرغ زودنــیـایـش هــمــی بآفــریـن بــرفــزود
ســراپــای کــودک هـمـی بــنـگـریـدهـمـی تــاج و تــخـت کئی را سـزیـد
بـرو و بـازوی شـیر و خـورشـیـد رویدل پـهلـوان دسـت شـمـشـیر جـوی
ســپــیـدش مـژه دیـدگـان قــیـرگـونچـو بـسـد لـب و رخ بـه مـاننـد خـون
دل سـام شـد چـون بـهـشـت بـریـنبـــران پـــاک فـــرزنــد کــرد آفـــریــن
بـه من ای پـسـر گـفـت دل نرم کـنگـذشــتــه مـکـن یـاد و دل گـرم کـن
مـنـم کـمـتـرین بـنـده یزدان پـرسـتازان پــس کــه آوردمــت بــاز دســت
پـــذیـــرفـــتـــه ام از خـــدای بـــزرگکـه دل بــر تـو هـرگـز نـدارم سـتـرگ
بــجــویــم هــوای تــو ازنــیــک و بــدازین پـس چه خواهی تو چونان سزد
تــنـش را یـکـی پــهـلـوانـی قــبــایبــپــوشــیـد و از کــوه بــگــزارد پــای
فـرود آمـد از کـوه و بـالـای خـواسـتهمـان جـامه خـسـرو آرای خـواسـت
سـپـه یـکـسـره پـیـش سـام آمـدنـدگــشـــاده دل و شـــادکــام آمــدنــد
تــبــیـره زنــان پــیـش بــردنــد پــیـلبــرآمــد یــکــی گــرد مــانــنــد نــیـل
خـــروشـــیــدن کــوس بـــا کــرنــایهــمــان زنــگ زریـن و هـنــدی درای
ســواران هـمـه نـعـره بــرداشــتــنـدبـــدان خــرمــی راه بــگــذاشــتــنــد
چـو انـدر هـوا شـب عـلـم بـرگـشـادشــد آن روی رومــیـش زنـگــی نـژاد
بــران دشــت هـامـون فــرود آمــدنـدبــخــفــتــنــد و یـکــبــار دم بــر زدنـد
چـو بـر چـرخ گردان درفـشـنده شـیدیـکـی خــیـمـه زد از حــریـر ســپــیـد
بـه شـادی بـه شـهر انـدرون آمـدنـدابـــا پـــهــلـــوانــی فـــزون آمـــدنـــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.