ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکــایـک بــه شــاه آمــد ایـن آگــهـیکــه ســام آمــد از کــوه بـــا فــرهــی
بــدان آگــهـی شــد مـنـوچــهـر شــادبــســی از جــهــان آفــریـن کــرد یــاد
بــــفــــرمــــود تــــا نـــوذر نــــامــــدارشــود تــازیــان پـــیــش ســام ســوار
کـــنـــد آفـــریــن کـــیـــانـــی بـــراویبــدان شــادمـانـی کـه بــگـشـاد روی
بــفــرمــایـدش تــا ســوی شــهــریـارشـود تــا سـخــنـهـا کـنـد خـواسـتــار
بــبــیـنـد یـکــی روی دســتــان ســامبــه دیــدار ایـشــان شــود شــادکــام
وزیـن جــا سـوی زابــلـســتــان شـودبــرآیــیــن خــســروپــرســتــان شــود
چــو نــوذر بـــر ســام نــیــرم رســیــدیـکــی نـو جــهـان پــهـلــوان را بــدیـد
فـــرود آمـــد از بــــاره ســــام ســـوارگــرفــتــنــد مــر یــکــدیــگــر را کــنــار
ز شــاه و ز گـردان بــپــرســیـد ســامازیـــشــــان بــــدو داد نـــوذر پــــیـــام
چــو بــشــنـیـد پــیـغــام شــاه بــزرگزمـیـن را بــبــوسـیـد ســام ســتــرگ
دوان ســـوی درگـــاه بـــنـــهـــاد رویچـنـان کـش بــفـرمـود دیـهـیـم جــوی
چــو آمــد بــه نــزدیــکــی شــهــریــارســپــهـبــد پــذیـره شــدش از کــنــار
درفــش مــنـوچــهـر چــون دیـد ســامپــیــاده شــد از بـــاره بـــگــذارد گــام
مـنـوچــهـر فـرمـود تــا بــرنـشــســتمـر آن پــاک دل گـرد خـسـروپــرسـت
ســوی تــخــت و ایـوان نـهـادنــد رویچـه دیـهـیـم دار و چـه دیـهـیـم جــوی
مـنـوچــهـر بــرگـاه بــنـشـسـت شـادکــلــاه بـــزرگــی بــه ســر بـــرنــهــاد
بـه یک دست قارن به یک دست سامنـشـســتــنـد روشـن دل و شــادکـام
پـــس آراســتــه زال را پـــیــش شــاهبـــرزیــن عـــمــود و بـــرزیــن کـــلـــاه
گــــرازان بــــیــــاورد ســــالــــار بــــارشــگـفـتــی بــمـانـد انـدرو شــهـریـار
بــران بــر ز بـــالــای آن خــوب چــهــرتـو گـفـتـی کـه آرام جـانـسـت و مـهر
چــنـیـن گـفـت مـر ســام را شـهـریـارکــه از مــن تــو ایــن را بــه زنــهــاردار
بـــخـــیــره مــیــازارش از هــیــچ رویبـه کـس شـادمـانه مـشـو جـز بـدوی
کــه فــر کــیـان دارد و چــنــگ شــیـردل هـوشــمــنــدان و آهــنــگ شــیـر
پــس از کــار ســیـمـرغ و کـوه بــلـنـدوزان تـــا چــرا خــوار شــد ارجــمــنــد
یـکــایـک هـمـه ســام بــا او بــگـفــتهــم از آشــکــارا هـم انــدر نــهــفــت
وز افــــگـــنـــدن زال بــــگـــشــــاد رازکـه چـون گـشـت بـا او سـپـهر از فـراز
سـرانـجــام گـیـتــی ز سـیـمـرغ و زالپـر از داسـتـان شـد بـه بـسـیار سـال
بــرفــتــم بــه فـرمـان گـیـهـان خــدایبــه الـبــرز کـوه انـدر آن زشــت جــای
یـکـی کــوه دیـدم ســرانـدر ســحــابسـپـهری سـت گـفـتـی ز خـارا بـر آب
بــرو بــر نـشــیـمـی چــو کــاخ بــلـنـدز هـر سـوی بــرو بــســتــه راه گـزنـد
بــــدو انـــدرون بــــچــــه مــــرغ و زالتـو گـفـتـی کـه هسـتـند هر دو همال
هـمــی بــوی مــهــر آمــد از بــاد اویبـــه دل راحــت آمــد هــم از یــاد اوی
ابـــا داور راســـت گـــفـــتـــم بـــه رازکـــه ای آفـــریــنـــنـــده بـــی نـــیـــاز
رســیــده بـــهــر جــای بـــرهــان تـــونــگــردد فــلــک جــز بــه فــرمــان تــو
یـکــی بــنــده ام بــا تــنـی پــرگــنــاهبــه پــیـش خـداونـد خـورشـیـد و مـاه
امـیـدم بـه بــخـشـایـش تـسـت بـسبــه چـیـزی دگـر نـیـسـتـم دسـتــرس
تـــو ایـــن بــــنـــده مـــرغ پــــرورده رابــــــه خـــــواری و زاری بــــــرآورده را
هــمــی پــر پــوشــد بــجــای حــریــرمـزد گـوشـت هـنـگـام پـسـتـان شـیر
بــه بــد مــهـری مــن روانــم مــســوزبــه مـن بــاز بــخــش و دلـم بــرفــروز
بـه فـرمـان یزدان چـو این گـفـتـه شـدنـیـایـش هـمـان گـه پــذیـرفـتــه شــد
بــزد پــر سـیـمـرغ و بــر شـد بــه ابــرهـمـی حـلـقـه زد بــر سـر مـرد گـبــر
ز کـــوه انـــدر آمـــد چـــو ابـــر بـــهــارگـــرفـــتــــه تــــن زال را بــــر کـــنـــار
بــه پــیــش مــن آورد چــون دایــه ایکــه در مــهــر بـــاشــد ورا مــایــه ای
مـــن آوردمـــش نــزد شـــاه جـــهــانهــمـــه آشـــکـــاراش کـــردم نــهــان
بــفــرمــود پــس شــاه بـــا مــوبـــدانسـتــاره شـنـاســان و هـم بــخــردان
کـه جــویـنـد تــا اخـتــر زال چــیـسـتبـران اخـتـر از بـخـت سـالـار کـیـسـت
چـو گـیـرد بـلـنـدی چـه خـواهـد بــدنهـمـی داسـتــان از چــه خـواهـد زدن
ســتــاره شــنـاســان هـم انـدر زمـاناز اخــتــر گــرفــتــنــد پــیــدا نــشــان
بـــگــفــتــنــد بـــاشــاه دیــهــیــم دارکــه شـــادان بـــزی تـــا بـــود روزگــار
کـــه او پـــهــلـــوانــی بـــود نــامـــدارســرافـراز و هـشــیـار و گـرد و ســوار
چو بـنشنید شاه این سخن شاد شددل پــــهــــلــــوان از غــــم آزاد شــــد
یـکـی خـلـعـتـی سـاخـت شـاه زمـینکــه کــردنــد هــر کــس بــدو آفــریـن
از اســپــان تــازی بــه زریــن ســتــامز شــمـشـیـر هـنـدی بــه زریـن نـیـام
ز دیـــنــــار و خــــز و ز یـــاقــــوت و زرز گــســتــردنــیــهــای بـــســیــار مــر
غــلــامــان رومــی بـــه دیــبـــای رومهـمـه گــوهـرش پــیـکــر و زرش بــوم
زبـــرجــد طــبــقــهــا و پــیــروزه جــامچــه از زر سـرخ و چــه از سـیـم خـام
پــر از مـشـک و کـافـور و پــر زعـفـرانهـمــه پــیـش بــردنــد فــرمــان بــران
همان جـوشـن و تـرگ و بـرگـسـتـوانهــمــان نــیــزه و تـــیــر و گــرز گــران
هــمــان تـــخـــت پـــیــروزه و تـــاج زرهـمــام مــهــر یـاقــوت و زریـن کــمــر
وزان پـس مـنـوچـهـر عـهـدی نـوشـتسـراسـر سـتـایـش بـسـان بـهـشـت
هـمـه کــابــل و زابــل و مــای و هـنـدز دریـای چــیـن تــا بــه دریـای ســنـد
ز زابــلـسـتــان تـا بــدان روی بــسـتبــه نـوی نـوشـتــنـد عـهـدی درســت
چـو این عـهـد و خـلـعـت بـیـاراسـتـنـدپـس اسـپ جـهان پـهلوان خـواسـتـند
چو این کرده شد سام بر پای خاستکـه ای مـهـربــان مـهـتـر داد و راسـت
ز مـاهـی بــر انـدیـشـه تــا چــرخ مـاهچــو تــو شــاه نـنـهـاد بــر ســر کـلـاه
بــه مـهـر و بـه داد و بـه خـوی و خـردزمــانــه هــمــی از تـــو رامــش بـــرد
همه گـنج گیتـی بـه چـشـم تـو خـوارمـــبــــادا ز تــــو نـــام تــــو یـــادگــــار
فـــرود آمـــد و تـــخـــت را داد بــــوسبــبــســتــنـد بــر کـوهـه پــیـل کـوس
ســوی زابــلــســتــان نــهــادنــد روینـظـاره بــرو بــر هـمـه شــهـر و کـوی
چـــو آمــد بـــه نــزدیــکــی نــیــمــروزخــبــر شــد ز ســالـار گــیـتــی فــروز
بـیاراسـتـه سـیسـتـان چـون بـهشـتگـلـش مـشـک سـارابــد و زر خـشـت
بــسـی مـشـک و دیـنـار بــرریـخـتـنـدبــســی زعــفــران و درم بــیـخــتــنـد
یـکــی شــادمــانـی بــد انـدر جــهـانســـراســر مــیــان کــهــان و مــهــان
هـر آنـجـا کـه بــد مـهـتـری نـامـجـویز گـیـتــی ســوی ســام بــنـهـاد روی
کــه فــرخــنـده بــادا پــی ایـن جــوانبـــریــن پـــاک دل نــامــور پـــهــلــوان
چــو بــر پــهـلــوان آفــریـن خــوانــدنـدابـــر زال زر گـــوهــر افـــشـــانـــدنـــد
نشسـت آنگهی سـام بـا زیب و جـامهـمــی داد چــیـز و هـمـی رانـد کــام
کـسـی کـو بــه خـلـعـت سـزاوار بــودخـــردمــنــد بـــود و جـــهــانــدار بـــود
بــرانـدازه شــان خــلـعــت آراســتــنـدهــمــه پــایـه بــرتــری خــواســتــنــد
جــهـانـدیـدگـان را ز کـشـور بــخــوانـدسـخـنـهـای بــایـسـتـه چـنـدی بـرانـد
چــنـیـن گــفــت بــا نـامــور بــخــردانکــه ای پــاک و بــیــدار دل مــوبـــدان
چـنـیـن اسـت فـرمـان هـشـیـار شـاهکـه لـشـکـر هـمـی رانـد بــایـد بـه راه
ســـوی گـــرگـــســـاران و مــازنــدرانهـمـی رانـد خـواهـم سـپـاهـی گـران
بــمــانـد بــه نـزد شــمــا ایـن پــســرکه همتـای جـان سـت و جـفـت جـگر
دل و جــانــم ایــدر بــمــانــد هــمــیمــژه خــون دل بــرفــشــانــد هـمــی
بــــگــــاه جــــوانـــی و کــــنــــد آورییــکــی بـــیــهــده ســاخــتـــم داوری
پـــســـر داد یــزدان بـــیــانــداخـــتـــمز بــی دانــشــی ارج نــشــنــاخــتــم
گــرانـمــایـه ســیـمـرغ بــرداشــتــشهـمــان آفــریـنـنـده بــگــمــاشــتــش
بـــپـــرورد او را چـــو ســـرو بـــلـــنـــدمـــرا خـــوار بـــد مـــرغ را ارجـــمــنــد
چــو هـنـگـام بــخــشــایـش آمـد فـرازجـــهــانـــدار یــزدان بـــمـــن داد بـــاز
بــدانــیـد کــایـن زیـنــهــار مــنــســتبـــه نــزد شــمــا یــادگــار مــنــســت
گــرامــیـش داریــد و پــنــدش دهــیـدهــمــه راه و رای بـــلــنــدش دهــیــد
ســوی زال کــرد آنـگـهـی ســام رویکــه داد و دهــش گــیــر و آرام جــوی
چـنان دان که زابـلسـتـان خـان تـستجـهان سـر بـه سـر زیر فرمان تـسـت
تـــرا خـــان و مـــان بــــایـــد آبـــادتـــردل دوســــتـــــداران تــــو شــــادتــــر
کــلــیـد در گــنـجــهـا پــیـش تــســتدلم شاد و غمگین به کم بیش تست
بــه ســام آنـگـهـی گـفـت زال جــوانکه چـون زیست خـواهم من ایدر نوان
جــدا پــیـشـتــر زیـن کـجــا داشـتــیمـــدارم کــــه آمـــد گـــه آشــــتــــی
کــســـی کــو ز مــادر گــنــه کـــار زادمــن آنــم ســـزد گـــر بـــنــالــم ز داد
گــهــی زیــر چــنــگــال مــرغ انــدرونچـمـیـدن بــه خـاک و چـریـدن ز خـون
کـــنـــون دور مـــانـــدم ز پــــروردگـــارچــــنـــیـــن پــــرورانـــد مـــرا روزگـــار
ز گـل بــهـره مـن بــجـز خـار نـیـسـتبــدیـن بــا جـهـانـدار پــیـگـار نـیـسـت
بــدو گـفـت پــرداخـتـن دل سـزاسـتبــپـرداز و بـر گـوی هـرچـت هـواسـت
ســتـــاره شــمــر مــرد اخــتــرگــرایچــنــیــن زد تــرا ز اخــتــر نــیــک رای
کـــه ایـــدر تـــرا بــــاشـــد آرامـــگـــاههــم ایـدر ســپــاه و هـم ایـدر کــلــاه
گـذر نـیسـت بـر حـکـم گـردان سـپـهرهـم ایـدر بــگــســتــرد بــایـدت مــهـر
کــنــون گــرد خــویــش انــدرآور گــروهســــواران و مــــردان دانــــش پــــژوه
بــیـامــوز و بــشــنــو ز هـر دانــشــیکـه یـابــی ز هـر دانـشــی رامـشــی
ز خـورد و ز بـخـشـش مـیاسـای هیچهــمــه دانــش و داد دادن بـــســیــچ
بـگـفـت ایـن و بـرخـاسـت آوای کـوسهـوا قــیـرگــون شــد زمــیـن آبــنـوس
خـــروشــیــدن زنــگ و هــنــدی درایبـــرآمـــد ز دهــلـــیــز پـــرده ســـرای
سـپـهـبــد سـوی جـنـگ بــنـهـاد روییکـی لـشـکـری سـاخـتـه جـنگـجـوی
بـــشـــد زال بـــا او دو مـــنــزل بـــراهبـــدان تــا پــدر چــون گــذارد ســپــاه
پـــدر زال را تـــنـــگ در بــــرگـــرفـــتشـگـفـتــی خــروشـیـدن انـدر گـرفـت
بــــفــــرمــــود تــــا بـــــازگــــردد ز راهشـود شـادمـان سـوی تـخـت و کـلـاه
بــیـامـد پــر انـدیـشـه دسـتــان سـامکــه تــا چــون زیـد تــا بــود نـیـک نـام
نـشـســت از بــر نـامـور تــخــت عـاجبــه ســر بــر نـهـاد آن فــروزنــده تــاج
ابـــــا یـــــاره و گـــــرزه گـــــاو ســـــرابــــا طــــوق زریـــن و زریـــن کـــمـــر
ز هـر کــشــوری مـوبــدانـرا بــخــوانـدپــژوهـیـد هــر کــار و هــر چــیـز رانــد
ســـتـــاره شــنــاســـان و دیــن آورانســـواران جـــنـــگـــی و کـــیــن آوران
شــب و روز بـــودنــد بـــا او بـــه هــمزدنـدی هـمـی رای بــر بــیـش و کــم
چـنـان گـشـت زال از بــس آمـوخـتــنتـو گفـتـی سـتـاره سـت از افروخـتـن
بـه رای و بـه دانـش بـه جـایی رسـیدکه چون خویشتـن در جهان کس ندید
بـدین سان همی گشت گردان سپهرابــر ســام و بــر زال گـســتــرده مـهـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.