ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنـان بـد کـه روزی چـنـان کـرد رایکـه در پـادشـاهـی بــجـنـبـد ز جـای
بـرون رفـت بــا ویـژه گـردان خـویـشکـه بـا او یکی بـودشـان رای و کیش
ســوی کــشــور هـنـدوان کــرد رایسـوی کـابــل و دنـبــر و مـرغ و مـای
بــه هـر جــایـگـاهـی بــیـاراســتــیمی و رود و رامـشـگـران خـواسـتـی
گــشــاده در گــنـج و افــگــنـده رنـجبــرآیـیـن و رســم ســرای ســپــنــج
ز زابــل بــه کـابــل رســیـد آن زمـانگــرازان و خـــنــدان و دل شــادمــان
یـکــی پــادشــا بــود مــهــراب نــامزبـر دسـت بـا گـنج و گـسـتـرده کـام
بـــه بـــالــا بـــه کـــردار آزاده ســـروبــه رخ چـون بــهـار و بـه رفـتـن تـذرو
دل بــخــردان داشــت و مــغــز رداندو کــتــف یــلــان و هــش مــوبــدان
ز ضــحــاک تــازی گــهــر داشــتــیبـه کـابــل هـمـه بــوم و بــرداشـتـی
همـی داد هر سـال مـر سـام سـاوکـه بــا او بــه رزمـش نـبــود ایـچ تـاو
چـو آگـه شـد از کـار دسـتــان سـامز کــابــل بــیــامــد بــهــنــگــام بـــام
ابـــا گــنــج و اســـپـــان آراســـتـــهغـلـامـان و هـر گـونـه ای خـواسـتــه
ز دیـنـار و یـاقـوت و مـشـک و عـبـیـرز دیـبــای زربــفـت و چــیـنـی حــریـر
یــکــی تــاج بـــا گــوهــر شــاهــواریــکــی طــوق زریـن زبــرجــد نــگــار
چـو آمـد بــه دسـتــان سـام آگـهـیکــه مــهــراب آمــد بــدیــن فــرهــی
پــذیـره شــدش زال و بــنـواخــتــشبــه آیـیـن یـکـی پــایـگـه سـاخـتـش
ســوی تــخــت پــیـروزه بــاز آمـدنـدگــشــاده دل و بـــزم ســـاز آمــدنــد
یـکــی پــهـلــوانـی نـهـادنــد خــواننـشـسـتــنـد بــر خــوان بــا فـرخــان
گــســارنـده مــی مــی آورد و جــامنــگــه کـــرد مــهــراب را پـــورســـام
خـــوش آمــد هــمــانــاش دیــدار اودلــش تــیــز تـــر گــشــت در کــار او
چـو مـهراب بـرخـاسـت از خـوان زالنــگــه کــرد زال انــدر آن بـــرز و یــال
چــنـیـن گـفــت بــا مـهـتــران زال زرکـه زیـبـنـده تـر زیـن کـه بـنـدد کـمـر
یــکـــی نــامـــدار از مــیــان مــهــانچـنـیـن گـفـت کـای پـهـلـوان جـهـان
پــس پــرده او یــکــی دخــتــرســتکه رویش ز خـورشید روشن تـرسـت
ز سـر تـا بــه پـایـش بـه کـردار عـاجبه رخ چون بهشت و به بالا چو ساج
بـران سفت سیمنش مشکین کمندسرش گشتـه چـون حـلقه پـای بـند
رخــانـش چــو گــلـنـار و لـب نـاردانز سـیـمـیـن بــرش رسـتـه دو نـاروان
دو چـشمش بـسان دو نرگس بـبـاغمـــژه تـــیـــرگـــی بــــرده از پـــر زاغ
دو ابـــرو بـــســـان کـــمـــان طـــرازبــرو تــوز پــوشــیـده ازمــشــک نــاز
بـهـشـتـیـسـت سـرتـاسـر آراسـتـهپـــر آرایــش و رامــش و خــواســتــه
بـــرآورد مـــر زال را دل بـــه جـــوشچــنـان شــد کـزو رفــت آرام وهـوش
شب آمد پـر اندیشه بـنشسـت زالبـه نادیده بـرگشت بـی خـورد و هال
چـو زد بــر سـر کـوه بــر تـیـغ شـیـدچـو یـاقـوت شـد روی گـیتـی سـپـید
در بـــار بــگــشــاد دســتــان ســامبــرفــتــنــد گــردان بــه زریــن نــیــام
در پـــهــلـــوان را بـــیــاراســـتـــنـــدچـو بــالـای پــرمـایـگـان خـواسـتــنـد
بــرون رفــت مـهـراب کـابــل خــدایســوی خــیــمــه زال زابـــل خـــدای
چــو آمــد بـــه نــزدیــکــی بـــارگــاهخــروش آمـد از در کـه بــگـشـای راه
بـــر پـــهــلــوان انــدرون رفـــت گـــوبـــســان درخـــتـــی پـــر از بـــار نــو
دل زال شــد شــاد و بــنــواخــتــشازان انـجــمــن ســر بــرافــراخــتــش
بـپـرسید کز من چـه خـواهی بـخواهز تــخــت و ز مـهـر و ز تــیـغ و کــلـاه
بــدو گـفــت مـهـراب کــای پــادشــاســـرافـــراز و پـــیــروز و فــرمــان روا
مــرا آرزو در زمـــانــه یــکـــیــســـتکـه آن آرزو بــر تــو دشــوار نـیـســت
که آیی بـه شـادی سـوی خـان منچـو خـورشـید روشـن کنی جـان من
چنین داد پـاسخ که این رای نیستبـه خـان تـو انـدر مـرا جـای نـیـسـت
نـبــاشـد بـدیـن سـام هـمـداسـتـانهمـان شـاه چـون بـشـنود داسـتـان
که ما می گساریم و مستان شویمسـوی خـانـه بــت پـرسـتـان شـویـم
جـزان هر چـه گویی تـو پـاسخ دهمبــــه دیـــدار تــــو رای فـــرخ نـــهـــم
چــو بــشــنـیـد مـهـراب کـرد آفـریـنبــه دل زال را خــوانــد نــاپــاک دیــن
خــرامـان بــرفـت از بــر تــخــت اویهـمـی آفـریـن خـوانـد بـر بـخـت اوی
چـو دستـان سـام از پـسش بـنگریدسـتـودش فـراوان چـنان چـون سـزید
ازان کـو نـه هـم دیـن و هـم راه بـودزبـــان از ســتــودنــش کــوتــاه بـــود
بـرو هیچـکـس چـشـم نگـمـاشـتـندمــر او را ز دیــوانــگـــان داشـــتـــنــد
چــو روشــن دل پــهـلـوان را بــدویچـنـان گـرم دیـدنـد بــا گـفـت وگـوی
مـر او را ســتــودنـد یـک یـک مـهـانهـمـان کـز پـس پـرده بــودش نـهـان
ز بـــالــا و دیــدار و آهــســـتـــگـــیز بـایـسـتـگـی هـم ز شـایـسـتـگـی
دل زال یــکــبــاره دیــوانــه گــشــتخـرد دور شـد عـشـق فرزانه گشـت
ســپـــهــدار تـــازی ســر راســتــانبــگـویـد بــریـن بــر یـکـی داســتــان
که تـا زنده ام چـرمه جـفت منسـتخــم چــرخ گـردان نـهـفـت مـنـسـت
عــروســم نـبــایـد کـه رعـنـا شــومبـــه نــزد خـــردمــنــد رســـوا شــوم
از اندیشـگـان زال شـد خـسـتـه دلبــران کــار بــنــهــاد پــیـوســتــه دل
همی بـود پـیچـان دل از گفت وگویمــگـــر تـــیــره گـــردد ازیــن آبـــروی
همی گشت یکچـند بـر سر سـپـهردل زال آگــنــده یــکــســـر بـــمــهــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.