ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ورا پــنــج تــرک پــرســتــنـده بــودپـرسـتـنـده و مـهـربـان بـنـده بـود
بــدان بــنـدگــان خــردمـنـد گـفــتکه بـگشـاد خـواهم نهان از نهفت
شــمــا یـک بــه یـک رازدار مــنـیـدپــرسـتــنـده و غـمـگـسـار مـنـیـد
بــدانــیــد هــر پــنــج و آگــه بــویـدهمه سـالـه بـا بـخـت همره بـوید
که من عاشـقم همچـو بـحـر دمانازو بــر شــده مــوج تــا آســمــان
پــر از پـور سـامـسـت روشـن دلـمبـه خـواب اندر اندیشه زو نگسلم
همیشـه دلـم در غـم مـهر اوسـتشب و روزم اندیشه چـهر اوسـت
کنون این سخن را چـه درمان کنیدچـگویید و بـا من چـه پـیمان کـنید
یـکـی چـاره بـایـد کـنـون سـاخـتـندل و جــانــم از رنــج پــرداخــتــن
پـرسـتـنـدگـان را شـگـفـت آمـد آنکــه بــیـکــاری آمـد ز دخــت ردان
هـمـه پــاسـخـش را بــیـاراسـتـنـدچـو اهرمـن از جـای بـرخـاسـتـنـد
کــه ای افــســر بـــانــوان جــهــانســرافــراز بـــر دخــتــران مــهــان
سـتـوده ز هندوستـان تـا بـه چـینمـیـان بـتـان در چـو روشـن نـگـین
بـه بـالای تـو بـر چمن سرو نیستچـو رخسار تـو تـابـش پـرو نیست
نـــگــــار رخ تــــو ز قــــنـــوج و رایفرستـد همی سوی خـاور خـدای
تـرا خـود بـدیده درون شرم نیسـتپــدر را بــه نـزد تــو آزرم نـیـسـت
کـــه آن را کــه انــدازد از بـــر پـــدرتو خواهی که گیری مر او را به بر
کـه پــرورده مـرغ بــاشــد بــه کـوهنـشــانـی شــده در مـیـان گــروه
کــس از مــادران پــیـر هـرگــز نـزادنه ز آنکـس کـه زاید بـبـاشـد نـژاد
چـنـین سـرخ دو بـسـد شـیـر بـویشـگفتـی بـود گر شـود پـیرجـوی
جـهانی سـراسر پـر از مهر تـسـتبــه ایـوانـهـا صـورت چـهـرتــسـت
تـرا بـا چـنین روی و بـالـای و مـویز چـرخ چـهـارم خـور آیـدت شـوی
چـو رودابـه گـفـتـار ایشـان شـنـیـدچـو از بــاد آتــش دلـش بــردمـیـد
بـریشان یکی بـانگ بـرزد به خشمبـتـابـیـد روی و بـخـوابـیـد چـشـم
وزان پـس بـه چشم و بـه روی دژمبــه ابــرو ز خـشـم انـدر آورد خـم
چـنین گـفـت کـاین خـام پـیکـارتـانشــنــیـدن نــیـرزیـد گــفــتــارتــان
نه قیصـر بـخـواهم نه فـغـفور چـیننــه از تـــاجـــداران ایــران زمــیــن
بـه بـالـای من پـور سـامـسـت زالابــا بــازوی شـیـر و بــا بـرز و یـال
گـرش پـیرخـوانی همـی گـر جـوانمــرا او بــجــای تــنــســت و روان
مــرا مــهــر او دل نــدیــده گـــزیــدهمـان دوسـتـی از شـنـیده گـزید
بـرو مـهـربــانـم بـه بـر روی و مـویبـه سوی هنر گشتمش مهرجوی
پـــرســـتـــنــده آگــه شــد از راز اوچـو بــشـنـیـد دل خـسـتـه آواز او
بــه آواز گــفــتــنــد مــا بــنـده ایـمبـه دل مـهـربـان و پـرسـتـنـده ایم
نگه کـن کنون تـا چـه فـرمان دهینـیـایـد ز فــرمــان تــو جــز بــهـی
یکی گفت زیشان که ای سر و بننگـر تـا نـداند کـسـی این سـخـن
اگــر جــادویــی بــایــد آمــوخــتــنبـه بـند و فسون چشمها دوختـن
بــپــریـم بــا مـرغ و جــادو شــویـمبــپــویـیـم و در چـاره آهـو شـویـم
مــگـــر شـــاه را نــزد مـــاه آوریــمبـــه نــزدیــک او پــایــگــاه آوریــم
لـب ســرخ رودابــه پــرخــنـده کـردرخـان مـعـصـفـر سـوی بـنده کـرد
کـه این گفـتـه را گر شـوی کـاربـنددرخــتــی بــرومـنـد کـاری بــلـنـد
کـــه هـــر روز یـــاقـــوت بــــار آوردبـــرش تـــازیــان بـــر کـــنـــار آوردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.