ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»



شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
رســیــدنــد خــوبــان بــه درگــاه کــاخبه دست اندرون هر یک از گل دو شاخ
نـگــه کــرد دربــان بــرآراســت جــنـگزبــان کـرد گـســتــاخ و دل کـرد تــنـگ
کــه بــی گـه ز درگـاه بــیـرون شــویـدشـگـفـت آیـدم تـا شـمـا چـون شـویـد
بــتــان پــاســخــش را بــیـاراســتــنـدبــه تــنـگـی دل از جـای بــرخـاسـتـنـد
کــه امـروز روزی دگــر گـونـه نـیـســتبــه راه گــلــان دیـو واژونــه نــیــســت
بــهـار آمـد ازگــلـســتــان گـل چــنـیـمز روی زمـیـن شــاخ ســنـبــل چــنـیـم
نــگــهــبـــان در گــفــت کــامــروز کــارنــبــایـد گــرفــتــن بــدان هـم شــمــار
کــه زال ســپــهــبــد بــکــابــل نــبــودســــراپــــرده شــــاه زابــــل نــــبــــود
نــبــیــنــیــد کــز کــاخ کــابــل خــدایبــه زیــن انــدر آرد بــشــبــگــیــر پــای
اگـرتـان بــبـیـنـد چـنـیـن گـل بــدسـتکـنـد بـر زمـین تـان هـم آنـگـاه پـسـت
شـــدنـــد انــدر ایــوان بـــتـــان طـــرازنـشــســتــنـد و بــا مـاه گــفــتــنـد راز
نــهـادنــد دیـنــار و گــوهـر بــه پــیـشبـــپــرســیــد رودابــه از کــم و بــیــش
کـه چــون بــودتــان کـار بــا پــور سـامبــــدیـــدن بـــهـــســـت ار بآواز و نـــام
پــری چـهـره هـر پــنـج بــشـتــافـتـنـدچــو بــا مـاه جــای ســخــن یـافــتــنـد
کـه مـردیسـت بـرسـان سـرو سـهـیهـمـش زیب و هـم فـر شـاهـنـشـهی
همش رنگ و بوی و همش قد و شاخســـواری مــیــان لــاغـــر و بـــر فـــراخ
دو چـشـمـش چـو دو نرگـس قـیرگـونلـبـانـش چـو بـسـد رخـانـش چـو خـون
کـف و ســاعـدش چــو کـف شــیـر نـرهــیــون ران و مــوبـــد دل و شــاه فــر
سـراسـر سـپـیـدسـت مـویـش بـرنـگاز آهو همـین اسـت و این نیسـت ننگ
ســـر جـــعــد آن پـــهــلــوان جـــهــانچــو ســیــمــیـن زره بــر گــل ارغــوان
کـه گـویی هـمـی خـود چـنـان بـایدیوگــر نــیــســتـــی مــهــر نــفــزایــدی
بـــه دیـــار تـــو داده ایــمـــش نـــویــدز مــا بــازگــشــتــســت دل پــرامــیــد
کــنــون چــاره کــار مــهـمــان بــســازبــفــرمــای تــا بـــر چــه گــردیــم بـــاز
چـنـیـن گـفـت بــا بــنـدگـان سـرو بـنکه دیگر شـدسـتـی بـه رای و سـخـن
هــمــان زال کـــو مــرغ پـــرورده بـــودچــنـان پــیـر سـر بــود و پــژمـرده بــود
بـــه دیــدار شـــد چـــون گــل ارغــوانســهــی قــد و زیــبـــا رخ و پــهــلــوان
رخ مـن بــه پــیـشــش بــیـاراســتــیبــه گـفـتـار و زان پـس بـهـاخـواسـتـی
همی گفت و لب را پـر از خنده داشترخــان هـم چــو گـلـنـار آگـنـده داشـت
پـــرســتــنــده بـــا بـــانــوی مــاه رویچـنـین گـفـت کـاکـنـون ره چـاره جـوی
کــه یـزدان هــر آنــچــت هـوا بــود دادســرانــجــام ایـن کــار فــرخــنــده بــاد
یـکـی خــانـه بــودش چــو خـرم بــهـارز چـــهــر بـــزرگـــان بـــرو بـــر نـــگـــار
بــه دیـبــای چــیـنــی بــیـاراســتــنــدطــبــق هــای زریـن بــپــیــراســتــنــد
عــقــیــق و زبــرجــد بــرو ریــخــتــنــدمـی و مـشـک و عـنـبــر بـرآمـیـخـتـنـد
هــمــه زر و پــیـروزه بــد جــامــشــانبــه روشــن گــلـاب انـدر آشــامـشــان
بــنـفــشــه گــل و نـرگــس و ارغــوانسـمـن شـاخ و سـنبـل بـه دیگـر کـران
از آن خــانــه دخــت خــورشــیــد رویبــرآمـد هـمـی تـا بـه خـورشـیـد بــوی



پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.