ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو خـورشـیـد تــابــنـده شـد نـاپــدیـددر حـجـره بـسـتـند و گـم شـد کـلید
پـرسـتـنـده شـد سـوی دسـتـان سـامکـه شـد سـاخـتــه کـار بــگـذار گـام
ســپــهـبــد ســوی کــاخ بــنــهـاد رویچـنان چـون بـود مـردم جـفـت جـوی
بــرآمـد سـیـه چــشـم گـلـرخ بــه بــامچـو سـرو سهی بـر سـرش ماه تـام
چـــو از دور دســـتــــان ســـام ســـوارپـــدیــد آمـــد آن دخـــتـــر نـــامـــدار
دو بـــیـــجـــاده بــــگـــشـــاد و آواز دادکـه شـاد آمـدی ای جـوانـمـرد شـاد
درود جـــهـــان آفـــریـــن بـــر تـــو بـــادخــم چــرخ گــردان زمــیــن تــو بــاد
پــیــاده بــدیــن ســان ز پــرده ســرایبـرنـجـیـدت این خـسـروانـی دو پـای
ســپــهـبــد کــزان گــونــه آوا شــنــیـدنـگـه کـرد و خــورشــیـد رخ را بــدیـد
شـــده بـــام از آن گــوهــر تـــابـــنــاکبــه جــای گـل ســرخ یـاقـوت خــاک
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه ای مـاه چـهـردرودت ز مــن آفــریــن از ســـپـــهــر
چـه مـایـه شـبــان دیـده انـدر سـمـاکخــروشـان بــدم پــیـش یـزدان پــاک
هـمـی خـواسـتــم تــا خــدای جــهـاننــمـــایــد مـــرا رویــت انــدر نــهــان
کـــنـــون شـــاد گـــشـــتــــم بآواز تـــوبــدیــن خــوب گــفــتــار بـــا نــاز تــو
یــــکــــی چـــــاره راه دیــــدار جـــــویچه پرسی تو بـر بـاره و من بـه کوی
پــری روی گـفــت ســپــهـبــد شــنـودســر شــعــر گــلـنـار بــگــشــاد زود
کــمــنــدی گــشــاد او ز ســرو بــلــنـدکس از مشک زان سان نپیچد کمند
خـــم انــدر خـــم و مـــار بـــر مــار بـــربـــران غــبــغــبــش نــار بــر نــار بــر
بــدو گــفــت بــر تــاز و بــرکــش مـیـانبــر شـیـر بــگـشـای و چـنـگ کـیـان
بـگـیـر ایـن سـیه گـیـسـو از یـک سـومز بــهـر تــو بــایـد هـمـی گــیـســوم
نـــگــــه کــــرد زال انـــدران مــــاه رویشـگـفـتـی بـماند اندران روی و موی
چـنـین داد پـاسـخ کـه این نـیسـت دادچـنـیـن روز خـورشـیـد روشـن مـبـاد
کـه مـن دسـت را خـیـره بــر جـان زنـمبـریـن خـسـتـه دل تـیـز پـیـکـان زنـم
کــمــنـد از رهـی بــســتــد و داد خــمبـــیــفــگــنــد خـــوار و نــزد ایــچ دم
بـــه حـــلــقــه درآمــد ســـر کــنــگــرهبــرآمـد ز بــن تــا بــه ســر یـکـسـره
چـو بــر بــام آن بــاره بــنـشـسـت بــازبـــرآمــد پــری روی و بــردش نــمــاز
گرفت آن زمان دست دستان به دستبــرفـتــنـد هـر دو بــه کـردار مـسـت
فــــرود آمـــد از بــــام کـــاخ بــــلـــنـــدبـه دسـت اندرون دسـت شـاخ بـلند
ســــوی خــــانـــه زرنـــگـــار آمـــدنـــدبــران مــجــلــس شــاهـوار آمــدنــد
بــهــشــتــی بـــد آراســتــه پــر ز نــورپـرسـتـنـده بـر پـای و بـر پـیش حـور
شـــگــفــت انــدرو مــانــده بـــد زال زربــرآن روی و آن مــوی و بــالــا و فــر
ابــــا یـــاره و طـــوق و بـــا گـــوشـــوارز دیــنــار و گــوهــر چــو بــاغ بــهــار
دو رخــســاره چــون لـالـه انـدر سـمـنسـر جـعـد زلفـش شـکـن بـر شـکن
هــمــان زال بــا فــر شــاهــنــشــهـینــشــســتــه بــر مــاه بــر فــرهــی
حــمــایـل یـکــی دشــنــه انــدر بــرشز یـاقـوت سـرخ افـسـری بـر سـرش
هــمــی بــود بــوس و کــنــار و نــبــیـدمـگـر شــیـر کــو گـور را نـشــکــریـد
سـپــهـبــد چـنـیـن گـفـت بــا مـاه رویکه ای سـرو سیمین بـر و رنگ بـوی
مــنــوچــهـر اگــر بــشــنــود داســتــاننـبــاشـد بــریـن کـار هـمـداســتــان
هــمــان ســام نــیــرم بـــرآرد خــروشازیـن کـار بــر مـن شـود او بــجــوش
ولـیـکـن نـه پــرمـایـه جــانـسـت و تــنهـمـان خـوار گـیـرم بــپـوشـم کـفـن
پــــــذیـــــرفـــــتـــــم از دادگـــــر داورمکــه هـرگــز ز پــیـمــان تــو نــگــذرم
شــوم پــیـش یـزدان ســتــایـش کـنـمچــو ایـزد پــرســتــان نـیـایـش کـنـم
مــگــر کــو دل ســـام و شـــاه زمــیــنبـشـویـد ز خـشـم و ز پـیکـار و کـین
جــهـان آفــریـن بــشــنـود گــفــت مـنمـگـر کـاشــکـارا شـوی جــفـت مـن
بــدو گــفــت رودابــه مـن هـمـچــنـیـنپــذیــرفــتــم از داور کــیــش و دیــن
کـه بــر مـن نـبــاشـد کـســی پــادشـاجـــهــان آفـــریــن بـــر زبـــانــم گــوا
جــــز از پــــهـــلـــوان جــــهـــان زال زرکه بـا تخت و تـاجست وبـا زیب و فر
همـی مـهـرشـان هـر زمـان بـیش بـودخـــرد دور بــــود آرزو پـــیـــش بــــود
چــنـیـن تــا ســپــیـده بــرآمــد ز جــایتـــبـــیــره بـــرآمــد ز پـــرده ســرای
پـــس آن مــاه را شـــیــد پـــدرود کــردبــر خــویـش تــار و بــرش پــود کــرد
ز بـــالــا کـــمــنــد انــدر افـــگـــنــد زالفـــرود آمــد از کـــاخ فـــرخ هــمـــالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.