ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو خــورشـیـد تــابــان بــرآمـد ز کـوهبــرفــتــنـد گــردان هـمــه هـمــگــروه
بـــدیــدنــد مــر پـــهــلــوان را پـــگـــاهوزان جـــایــگـــه بـــرگـــرفـــتـــنــد راه
ســپــهـبــد فــرســتــاد خــوانــنــده راکـــه خـــوانـــد بـــزرگـــان دانــنــده را
چــو دســتــور فــرزانــه بـــا مــوبـــدانســـــرافـــــراز گــــردان و فــــرخ ردان
بـــه شـــادی بـــر پـــهــلــوان آمــدنــدخـــردمــنــد و روشـــن روان آمـــدنــد
زبــان تــیـز بــگـشـاد دســتــان ســاملــبــی پــر ز خــنـده دلــی شــادکــام
نــخــســت آفــریــن جـــهــانــدار کــرددل مـــوبـــد از خـــواب بـــیـــدار کـــرد
چــنــیــن گــفــت کــز داور راد و پـــاکدل مـا پـر امـیـد و تـرس اسـت و بـاک
بـه بـخـشـایش امـیـد و تـرس از گـنـاهبـــه فـــرمــانــهــا ژرف کـــردن نــگــاه
ســتــودن مـراو را چــنـان چــون تــوانشـب و روز بــودن بــه پـیـشـش نـوان
خــداونــد گــردنـده خــورشــیـد و مــاهروان را بــه نــیــکــی نــمــایــنــده راه
بــدویـســت گــیـهــان خــرم بــه پــایهــمــو داد و داور بــه هــر دو ســرای
بــــهــــار آرد و تــــیـــرمــــاه و خــــزانبــــــرآرد پــــــر از مــــــیـــــوه دار رزان
جــوان داردش گــاه بـــا رنــگ و بـــویگــهـش پــیـر بــیـنـی دژم کــرده روی
ز فــرمــان و رایــش کــســی نــگــذردپــی مــور بـــی او زمــیــن نــســپــرد
بـــدانــگــه کــه لــوح آفــریــد و قــلــمبـــزد بـــر هــمـــه بـــودنــیــهــا رقـــم
جــهــان را فــزایـش ز جــفــت آفــریــدکــه از یــک فــزونــی نــیــایــد پــدیــد
ز چـــرخ بـــلــنــد انــدر آمــد ســخـــنسـراسـر هـمـین اسـت گـیـتـی ز بـن
زمــانــه بـــه مــردم شـــد آراســـتـــهوزو ارج گــیــرد هــمــی خـــواســتـــه
اگــر نـیـســتــی جــفــت انـدر جــهـانبـــمـــانـــدی تـــوانـــای انــدر نــهــان
و دیــگـــر کـــه مــایــه ز دیــن خـــداینـدیـدم کـه مـانـدی جــوان را بــجــای
بــویــژه کــه بـــاشــد ز تــخــم بـــزرگچـو بـی جـفت بـاشـد بـماند سـتـرگ
چــه نــیــکــوتـــر از پـــهــلــوان جــوانکــه گــردد بـــه فــرزنــد روشــن روان
چـــو هــنــگــام رفــتـــن فــراز آیــدشبــــه فــــرزنــــد نـــو روز بــــازآیـــدش
بــه گــیـتــی بــمــانــد ز فــرزنــد نــامکـه ایـن پــور زالـسـت و آن پـور سـام
بـــدو گــردد آراســتــه تـــاج و تـــخــتازان رفـتـه نـام و بـدیـن مـانـده بـخـت
کـنـون ایـن هـمـه داسـتــان مـنـسـتگـل و نـرگــس بــوســتــان مـنـســت
کـه از مـن رمـیـدســت صــبــر و خــردبــگــویـیـد کــایـن را چــه انــدر خــورد
نـگـفـتـم مـن این تـا نـگـشـتـم غـمـیبــه مــغــز و خــرد در نـیـامــد کــمـی
هـمــه کــاخ مــهـراب مـهـر مــنـســتزمـینـش چـو گـردان سـپـهر مـنـسـت
دلـم گـشـت بـا دخـت سـینـدخـت رامچـه گـویـنـده بــاشـد بـدیـن رام سـام
شــود رام گــویـی مــنــوچــهــر شــاهجـــوانــی گــمــانــی بـــرد یــا گــنــاه
چه مهتر چه کهتر چو شد جفت جویســوی دیـن و آیـیـن نـهـادســت روی
بــدیـن در خـردمـنـد را جـنـگ نـیـسـتکه هم راه دینست و هم ننگ نیست
چـه گـویـد کـنـون مـوبــد پــیـش بــیـنچـــه دانــیــد فـــرزانــگـــان انـــدریــن
بـــبـــســتــنــد لــب مــوبـــدان و ردانسـخـن بـسـتـه شـد بـر لـب بـخـردان
کــه ضـــحـــاک مــهــراب را بـــد نــیــادل شــاه ازیــشــان پــر از کــیــمــیــا
گـشـاده سـخـن کـس نیارسـت گفـتکه نشـنید کس نوش بـا نیش جـفـت
چـو نشنید از ایشان سـپـهبـد سـخـنبــجــوشــیـد و رای نــو افــگــنــد بــن
کـه دانـم کـه چـون این پـژوهش کـنیدبــدیـن رای بــر مـن نـکـوهـش کـنـیـد
ولــیـکــن هـر آنــکــو بــود پــر مــنــشبــبــایـد شـنـیـدن بــسـی ســرزنـش
مــرا انــدریـن گــر نــمــایــش کــنــیــدوزیـن بــنــد راه گــشــایــش کــنــیــد
بــه جــای شــمـا آن کــنـم در جــهـانکـه بـا کـهـتـران کـس نـکـرد از مـهـان
ز خــوبـــی و از نــیــکــی و راســتــیز بـــد نــاورم بـــر شــمــا کــاســتــی
هـمــه مــوبــدان پــاســخ آراســتــنــدهــمــه کــام و آرام او خـــواســتـــنــد
کـه مـا مـر تـرا یـک بـه یـک بـنـده ایـمنه از بـس شـگـفـتـی سـرافـگنده ایم
ابـا آنـکـه مـهـراب ازیـن پـایـه نـیـسـتبـزرگست و گرد و سـبـک مایه نیست
بــدانــســت کــز گــوهـر اژدهــاســتو گـر چــنـد بــر تــازیـان پــادشـاسـت
اگـــر شـــاه رابـــد نـــگـــردد گـــمـــاننـــبـــاشـــد ازو نــنـــگ بـــر دودمـــان
یـکــی نـامــه بــایـد ســوی پــهـلــوانچـنـان چـون تـو دانی بـه روشـن روان
تـــرا خــود خــرد زان مــا بـــیــشــتـــرروان و گــمــانــت بـــه انــدیــشـــتـــر
مـگــر کــو یـکــی نـامـه نـزدیـک شــاهفـــرســـتـــد کـــنــد رای او را نــگـــاه
مــنــوچـــهــر هــم رای ســـام ســوارنــپـــردازد از ره بـــدیــن مـــایــه کـــار
سـپـهـبـد نـویـسـنـده را پـیـش خـوانـددل آگـنـده بــودش هـمـه بــرفـشـانـد
یـکــی نــامــه فــرمــود نـزدیـک ســامســــراســـر نـــویـــد و درود و خــــرام
ز خــط نـخــســت آفـریـن گـســتــریـدبـــدان دادگـــر کـــو جـــهــان آفـــریــد
ازویـــســـت شـــادی ازویـــســـت زورخــداونــد کــیــوان و نــاهــیــد و هــور
خــداونـد هـسـت و خــداونـد نـیـسـتهـمـه بــنـدگـانـیـم و ایـزد یـکـیـســت
ازو بـــــاد بـــــر ســــام نــــیــــرم درودخـداونـد کـوپــال و شـمـشـیـر و خـود
چـــمـــانــنــده دیــزه هــنــگـــام گـــردچـــرانــنــده کـــرگـــس انــدر نـــبـــرد
فــــــزایــــــنــــــده بـــــــاد آوردگــــــاهفــشـــانــنــده خـــون ز ابـــر ســـیــاه
گــــرایـــنـــده تــــاج و زریـــن کــــمـــرنـــشـــانـــنـــده زال بــــر تــــخـــت زر
بــه مــردی هـنــر در هـنـر ســاخــتــهخـــرد از هــنـــرهـــا بـــرافـــراخـــتـــه
مــن او را بـــســان یــکــی بـــنــده امبـــه مـــهــرش روان و دل آگـــنــده ام
ز مــادر بــزادم بـــران ســان کــه دیــدز گـردون بـه مـن بـر سـتـمـهـا رسـید
پــــدر بــــود در نـــاز و خـــز و پــــرنـــدمــرا بــرده ســیـمــرغ بــر کــوه هـنـد
نـــیـــازم بــــد آنـــکـــو شــــکـــار آوردابـــــا بـــــچــــه ام در شــــمــــار آورد
همی پـوست از بـاد بـر من بـسوخـتزمان تـا زمان خـاک چـشمم بـدوخـت
هـمــی خــوانــدنـدی مــرا پــور ســامبــه اورنـگ بــر ســام و مـن در کــنـام
چــو یـزدان چــنــیـن رانــد انــدر بــوشبــــــران بــــــود چــــــرخ روان را روش
کـــس از داد یــزدان نــیــابـــد گـــریــغوگــر چــه بـــپــرد بـــرآیــد بــه مــیــغ
ســنــان گــر بــدنــدان بــخــایـد دلــیـربــــــدرد ز آواز او چــــــرم شــــــیـــــر
گـــرفــــتــــار فــــرمـــان یـــزدان بــــودوگــر چــنــد دنــدانـش ســنـدان بــود
یـکــی کــار پــیـش آمـدم دل شــکــنکـه نـتــوان سـتــودنـش بــر انـجــمـن
پــدر گــر دلــیـرســت و نـراژدهـاســتاگــر بـــشــنــود راز بـــنــده رواســـت
مــن از دخــت مـهـراب گــریـان شــدمچــو بـــر آتــش تــیــز بـــریــان شــدم
ســتــاره شــب تــیـره یـار مــنــســتمــن آنـم کــه دریـا کــنــار مــنــســت
بـه رنـجـی رسـیدسـتـم از خـویشـتـنکــه بــر مـن بــگـریـد هـمـه انـجــمـن
اگــر چــه دلــم دیـد چــنـدیـن ســتــمنــیــارم زدن جـــز بـــه فــرمــانــت دم
چـه فـرمـایـد اکـنـون جــهـان پــهـلـوانگـشـایـم ازیـن رنـج و سـخــتــی روان
ز پــیــمــان نــگــردد ســپــهــبــد پــدربــدیــن کــار دســتــور بــاشــد مــگــر
که من دخـت مهراب را جـفـت خـویشکـنـم راســتــی را بــه آیـیـن و کـیـش
بــه پـیـمـان چـنـیـن رفـت پـیـش گـروهچــــو بــــاز آوریـــدم ز الـــبــــرز کـــوه
کــه هـیـچ آرزو بــر دلــت نــگــســلــمکـنـون انـدریـن اســت بــســتــه دلـم
ســواری بـــه کــردار آذر گــشــســـپز کابـل سوی سـام شد بـر دو اسـپ
بــفــرمـود و گــفــت ار بــمـانـد یـکــینــــبــــایـــد تــــرا دم زدن انــــدکــــی
بـــه دیــگـــر تـــو پـــای انــدر آور بـــروبــریـن سـان هـمـی تـاز تـا پـیـش گـو
فـرســتــاده در پــیـش او بــاد گـشــتبـه زیـر انـدرش چـرمـه پـولـاد گـشـت
چــو نـزدیـکــی گــرگــســاران رســیـدیـکــایـک ز دورش ســپــهــبــد بــدیــد
هـمـی گـشـت گـرد یـکـی کـوهـسـارچــمــانــنــده یــوز و رمــنــده شــکــار
چـنین گـفـت بـا غـمـگـسـاران خـویشبـــدان کــار دیــده ســواران خــویــش
کــه آمــد ســـواری دمــان کـــابـــلــیچـــمـــان چـــرمـــه زیـــر او زابـــلـــی
فـــرســـتـــاده زال بـــاشـــد درســـتازو آگـهـی جــســت بــایـد نـخــسـت
ز دســـتـــان و ایــران و از شـــهــریــارهـمـی کـرد بــایـد سـخـن خـواسـتـار
هـم انـدر زمـان پــیـش او شــد ســواربـــه دســـت انــدرون نــامــه نــامــدار
فــــرود آمــــد و خــــاک را بــــوس دادبــســی از جــهــان آفــریـن کــرد یــاد
بــپــرسـیـد و بــسـتـد ازو نـامـه سـامفـرسـتـاده گـفـت آنـچـه بــود از پـیـام
ســپــهـدار بــگــشــاد از نــامــه بــنــدفـــرود آمـــد از تـــیــغ کـــوه بـــلـــنــد
سـخـنهای دسـتـان سـراسـر بـخـوانـدبــپــژمـرد و بــر جــای خــیـره بــمـانـد
پـــســنــدش نــیــامــد چـــنــان آرزویدگـرگـونـه بــایـسـتـش او را بـه خـوی
چــنــیـن داد پــاســخ کــه آمــد پــدیـدسـخـن هـر چـه از گـوهـر بــد سـزیـد
چـــو مـــرغ ژیــان بـــاشـــد آمــوزگـــارچــنــیــن کــام دل جـــویــد از روزگــار
ز نـخــچــیـر کـامـد ســوی خــانـه بــازبــه دلــش انــدر انــدیـشــه آمــد دراز
همی گفـت اگر گویم این نیسـت رایمــکــن داوری ســـوی دانــش گــرای
ســوی شــهــریــاران ســر انــجــمــنشـوم خـام گـفـتـار و پــیـمـان شـکـن
و گــر گــویــم آری و کــامــت رواســتبــپــرداز دل را بــدانــچــت هــواســت
ازیــــن مـــــرغ پـــــرورده وان دیــــوزادچــه گــویــی چــگــونــه بــرآیــد نــژاد
ســرش گـشـت از انـدیـشـه دل گـرانبــخــفـت و نـیـاسـوده گـشـت انـدران
سـخـن هـر چــه بــر بــنـده دشـوارتــردلـش خــســتــه تــر زان و تــن زارتــر
گــشــاده تــر آن بــاشــد انــدر نــهـانچــو فــرمــان دهـد کــردگــار جــهــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.