ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
مـــیــان ســـپـــهـــدار و آن ســـرو بـــنزنـی بـود گـویـنـده شـیـرین سـخـن
پـــیـــام آوریـــدی ســـوی پــــهـــلـــوانهـم از پــهـلـوان ســوی ســرو روان
ســپــهـدار دســتــان مـر او را بــخــوانـدسـخـن هر چـه بـشـنید بـا او بـرانـد
بــــدو گــــفــــت نــــزدیـــک رودابــــه روبــگـویـش کــه ای نـیـک دل مـاه نـو
سخن چـون ز تـنگی بـه سختـی رسیدفــراخــیـش را زود بــیـنــی کــلــیـد
فــرســتــاده بــاز آمــد از پــیــش ســامابـــا شـــادمـــانــی و فـــرخ پـــیــام
بـسـی گـفـت و بـشـنـید و زد داسـتـانسـرانـجـام او گـشـت هـمـداسـتـان
ســبــک پــاســخ نــامــه زن را ســپــردزن از پــیـش او بــازگـشـت و بــبــرد
بـــه نـــزدیــک رودابـــه آمـــد چـــو بـــادبــدیــن شــادمــانــی ورا مــژده داد
پـــری روی بـــر زن درم بـــرفـــشـــانـــدبـه کـرسـی زر پـیـکـرش بـرنـشـانـد
یـکــی شــاره ســربــنــد پــیــش آوریــدشــده تــار و پـــود انــدرو نــاپـــدیــد
هــمــه پــیــکــرش ســرخ یــاقــوت و زرشــده زر هــمــه نــاپــدیـد از گــهــر
یـکــی جــفــت پــر مـایـه انـگــشــتــریفـروزنـده چـون بــر فـلـک مـشـتـری
فــرســتـــاد نــزدیــک دســتـــان ســـامبـــســـی داد بـــا آن درود و پـــیــام
زن از حــجــره آنـگــه بــه ایـوان رســیـدنـگـه کـرد ســیـنـدخــت او را بــدیـد
زن از بــیـم بــرگـشـت چـون سـنـدروسبــتــرسـیـد و روی زمـیـن داد بــوس
پـر اندیشـه شـد جـان سـیندخـت ازویبــه آواز گـفــت از کـجــایـی بــگـوی
زمــان تــا زمــان پــیــش مــن بــگــذریبــه حـجـره درآیـی بـه مـن نـنـگـری
دل روشــنــم بــر تــو شــد بـــدگــمــانبــگـویـی مـرا تــا زهـی گــر کــمـان
بــدو گـفـت زن مـن یـکـی چــاره جــویهـمــی نـان فــراز آرم از چــنـد روی
بـدیـن حـجـره رودابـه پـیـرایـه خـواسـتبـدو دادم اکـنون همـینسـت راسـت
بــــیـــاوردمـــش افـــســــر پــــرنـــگـــاریـکـی حــلـقــه پــرگـوهـر شــاهـوار
بــدو گـفـت ســیـنـدخــت بــنـمـایـی امدل بـسـتـه ز اندیشـه بـگشـایی ام
سـپـردم بـه رودابـه گـفـت ایـن دو چـیـزفـزون خـواسـت اکـنون بـیارمـش نیز
بــهـا گــفــت بــگــذار بــر چــشــم مــنیـکـی آب بــر زن بـریـن خـشـم مـن
درم گــــفــــت فــــردا دهـــد مـــاه رویبــهـا تــا نـیـابــم تــو از مـن مـجـوی
هــمـــی کـــژ دانــســـت گـــفـــتـــار اوبـــیــاراســت دل را بـــه پــیــکــار او
بــیــامــد بــجــســتــش بــر و آســتــیهمی جـسـت ازو کژی و کـاسـتـی
بـه خـشـم انـدرون شـد ازان زن غـمـیبـه خـواری کـشـیـدش بــروی زمـی
چــو آن جــامــه هـای گــرانــمــایـه دیـدهـم از دســت رودابــه پــیـرایـه دیـد
در کـاخ بــر خــویـشـتــن بــر بــبــســتاز اندیشـگان شـد بـه کـردار مسـت
بــفــرمــود تــا دخــتــرش رفــت پــیــشهمی دست برزد به رخسار خویش
دو گـــل رابــــدو نـــرگـــس خــــوابــــدارهمی شـسـت تـا شـد گـلـان آبـدار
بــه رودابــه گــفــت ای ســرافــراز مــاهگــزیــن کــردی از نــاز بــرگــاه چــاه
چــه مـانـد از نـکـو داشـتــی در جــهـانکــه نـنـمــودمــت آشــکــار و نـهـان
سـتــمـگـر چــرا گـشـتــی ای مـاه رویهـمــه رازهـا پــیـش مــادر بــگــوی
کــه ایـن زن ز پــیـش کــه آیــد هــمــیبـه پـیـشـت ز بـهـر چـه آیـد هـمـی
سخن بر چه سانست و آن مرد کیستکه زیبـای سـربـند و انگشـتـریسـت
ز گـــنـــج بــــزرگ افــــســــر تــــازیـــانبــه مـا مـانـد بــسـیـار سـود و زیـان
بــدیــن نــام بــد دادخــواهــی بــه بـــادچـو مـن زاده ام دخـت هـرگـز مـبـاد
زمــیــن دیــد رودابـــه و پـــشــت پـــایفـرو مـانـد از خـشـم مـادر بـه جـای
فـــرو ریــخـــت از دیــدگـــان آب مـــهـــربـه خـون دو نرگـس بـیاراسـت چـهر
بــه مـادر چــنـیـن گـفـت کـای پــر خــردهـمـی مـهـر جــان مــرا بــشــکــرد
مـــــرا مـــــام فـــــرخ نـــــزادی ز بـــــننـرفـتـی ز مـن نـیـک یـا بــد سـخـن
سـپــهـدار دسـتــان بــه کـابــل بــمـانـدچـنـین مـهـر اویم بـر آتـش نـشـانـد
چــنـان تــنـگ شـد بــر دلـم بــر جــهـانکـه گـریـان شــدم آشــکـار و نـهـان
نـــخـــواهــم بـــدن زنـــده بـــی روی اوجــهــانــم نــیـرزد بــه یـک مــوی او
بــدان کـو مـرا دیـد و بــامـن نـشـســتبـه پـیمان گرفتـیم دستـش بـدست
فــرســـتـــاده شــد نــزد ســـام بـــزرگفـرسـتــاد پــاسـخ بــه زال سـتـرگ
زمــانــی بـــپــیــچــیــد و دســتــور بــودسـخـنهای بـایسـتـه گفـت و شـنود
فـــرســـتـــاده را داد بـــســـیــار چـــیــزشـنـیـدم هـمـه پــاسـخ ســام نـیـز
بـه دسـت همین زن کـه کـندیش مـویزدی بـر زمـیـن و کـشـیـدی بـه روی
فــــرســــتــــاده آرنـــده نـــامــــه بــــودمـرا پــاسـخ نـامـه ایـن جــامـه بــود
فـرومـانـد سـیـنـدخــت زان گـفـت گـویپــســنـد آمـدش زال را جــفـت اوی
چـنـین داد پـاسـخ کـه این خـرد نیسـتچـو دسـتـان ز پـرمایگان گرد نیست
بـــزرگــســت پـــور جــهــان پـــهــلــوانهـمـش نـام و هم رای روشـن روان
هـنــرهـا هـمــه هـســت و آهـو یـکــیکــه گــردد هـنـر پــیـش او انـدکــی
شـود شـاه گـیـتـی بـدیـن خـشـمـنـاکز کـابــل بــرآرد بـه خـورشـیـد خـاک
نـخــواهـد کــه از تــخــم مــا بــر زمــیـنکـسـی پـای خـوار انـدر آرد بـه زیـن
رهـــا کــــرد زن را و بــــنــــواخــــتــــشچـنـان کـرد پـیـدا کـه نـشـنـاخـتـش
چــــنــــان دیـــد رودابــــه را در نـــهـــانکـجـا نـشـنـود پـنـد کـس در جـهـان
بــیــامــد ز تــیــمــار گــریــان بــخــفــتهمی پوست بـر تنش گفتی بـکفتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.