ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـــو آمـــد ز درگـــاه مـــهـــراب شـــادهـــمـــی کـــرد از زال بـــســـیــار یــاد
گـرانـمـایـه سـیـنـدخـت را خـفـتـه دیـدرخــش پــژمــریـده دل آشــفــتــه دیـد
بــپـرسـیـد و گـفـتـا چـه بـودت بــگـویچــرا پــژمـریـد آن چــو گــلــبــرگ روی
چــنـیـن داد پــاســخ بــه مــهـراب بــازکــه انــدیــشــه انــدر دلــم شـــد دراز
ازیــن کــاخ آبـــاد و ایــن خـــواســـتـــهوزیـــن تــــازی اســـپــــان آراســـتــــه
وزیـن بــنــدگــان ســپــهــبــدپــرســتازین تـاج و این خـسـروانـی نـشـسـت
وزیــن چـــهــره و ســـرو بـــالـــای مـــاوزیــن نـــام و ایــن دانـــش و رای مـــا
بــــدیـــن آبــــداری و ایـــن راســـتـــیزمـــان تــــا زمـــان آورد کـــاســـتــــی
بــه نـاکـام بــایـد بــه دشـمـن سـپــردهــمــه رنــج مــا بــاد بــایــد شــمــرد
یـکـی تـنـگ تـابـوت ازین بـهـر مـاسـتدرخــتــی کـه تــریـاک او زهـر مـاسـت
بــکــشــتــیـم و دادیـم آبــش بــه رنـجبــیـاویـخــتــیـم از بــرش تــاج و گــنــج
چو بر شد به خورشید و شد سایه داربـــه خــاک انــدر آمــد ســر مــایــه دار
بـــریــنــســت فــرجـــام و انــجــام مــابـــدان تـــا کـــجـــا بــــاشـــد آرام مـــا
بـه سیندخـت مهراب گفت این سـخـننــــوآوردی و نــــو نــــگــــردد کــــهـــن
سـرای سـپــنـجـی بــدیـن سـان بــودخـــرد یــافـــتـــه زو هـــراســـان بـــود
یـــکــــی انـــدر آیـــد دگـــر بــــگــــذردگـذر نی کـه چـرخـش همـی بـسـپـرد
بــــه شـــادی و انـــده نـــگـــردد دگـــربــریــن نــیــســت پــیــکــار بــا دادگــر
بــدو گـفـت سـیـنـدخـت ایـن داسـتـانبـــروی دگـــر بـــر نــهــد بـــاســـتـــان
خــرد یــافــتــه مــوبــد نــیــک بـــخــتبــــه فـــرزنـــد زد داســـتـــان درخـــت
زدم داســـــتــــــان تــــــا ز راه خـــــردســپــهـبــد بــه گـفــتــار مـن بــنـگــرد
فـــرو بـــرد ســـرو ســـهــی داد خـــمبـــه نــرگـــس گـــل ســـرخ را داد نــم
کـه گـردون بــه سـر بــر چـنـان نـگـذردکــه مــا را هــمــی بــایـد ای پــرخــرد
چــنــان دان کــه رودابــه را پــور ســامنــهـانــی نــهـادســت هـر گــونــه دام
بـــبـــردســـت روشـــن دلــش را ز راهیـکــی چــاره مــان کــرد بــایـد نــگــاه
بـسـی دادمـش پـنـد و سـودش نـکـرددلــش خــیـره بــیـنـم هـمـی روی زرد
چـو بـشـنـیـد مـهـراب بـر پـای جـسـتنـهـاد از بــر دسـت شـمـشـیـر دسـت
تــنــش گــشــت لــرزان و رخ لــاجــوردپــر از خـون جــگـر دل پــر از بــاد سـرد
هــمــی گــفــت رودابـــه را رود خـــونبــروی زمــیـن بــر کــنــم هـم کــنــون
چـو این دید سیندخـت بـرپـای جـسـتکـمـر کـرد بــر گـردگـاهـش دو دســت
چـنـین گـفـت کـز کـهـتـر اکـنـون یـکـیســخــن بــشـنـو و گـوش دار انـدکـی
ازان پــس هـمــان کــن کــه رای آیـدتروان و خـــــرد رهــــنــــمــــای آیــــدت
بــپــیـچــیـد و بــنـداخـت او را بــدسـتخـروشـی بــرآورد چـون پــیـل مـسـت
مـرا گــفــت چــون دخــتــر آمــد پــدیـدبــبــایـســتــش انـدر زمـان سـر بــریـد
نــکــشــتـــم بـــگــشــتـــم ز راه نــیــاکـنـون سـاخـت بـر مـن چـنـین کـیمـیا
پــــســــر کــــو ز راه پــــدر بــــگــــذرددلــیــرش ز پـــشــت پـــدر نــشــمــرد
همـم بـیم جـانـسـت و هم جـای ننـگچــــرا بــــازداری ســـرم را ز جــــنـــگ
اگــر ســام یـل بــا مــنــوچــهــر شــاهبــیــابــنــد بــر مــا یـکــی دســتــگــاه
ز کــابــل بـــرآیــد بــه خــورشــیــد دودنــه آبـــاد مــانــد نــه کــشـــت و درود
چـنـیـن گـفـت سـیـنـدخـت بـا مـرزبـانکــزیـن در مــگــردان بــه خــیـره زبــان
کــزیــن آگــهــی یــافــت ســام ســواربـه دل تـرس و تـیمـار و سـخـتـی مدار
وی از گـرگـسـاران بــدیـن گـشـت بــازگشاده شدست این سخن نیست راز
چــنـیـن گـفـت مـهـراب کـای مـاه رویسـخـن هـیچ بـا مـن بـه کـژی مـگـوی
چــنـیـن خـود کـی انـدر خـورد بــا خـردکــه مــر خـــاک را بـــاد فــرمــان بـــرد
مــرا دل بــدیـن نــیـســتــی دردمــنــداگـــر ایــمـــنــی یــابـــمــی از گـــزنــد
کــه بــاشــد کـه پــیـونـد ســام ســوارنـــخـــواهــد ز اهــواز تـــا قـــنـــدهـــار
بـدو گـفـت سـیـنـدخـت کـای سـرفـرازبـــه گــفـــتـــار کـــژی مــبـــادم نــیــاز
گــزنــد تـــو پـــیــدا گــزنــد مــنــســتدل درمـــنـــد تـــو بـــنـــد مـــنــســـت
چـنین اسـت و این بـر دلم شد درستهـمـیـن بــدگـمـانـی مـرا از نـخــسـت
اگر بـاشـد این نیسـت کـاری شـگفـتکـه چـنـدین بـد انـدیشـه بـایـد گـرفـت
فـریـدون بــه سـرو یـمـن گـشـت شـاهجـهـانـجـوی دسـتـان هـمـیـن دیـد راه
هـرانـگـه کـه بـیگـانـه شـد خـویـش تـوشـــود تـــیــره رای بـــدانـــدیــش تـــو
بــه سـیـنـدخــت فـرمـود پــس نـامـدارکــه رودابـــه را خــیــز پـــیــش مــن آر
بــتــرسـیـد سـیـنـدخـت ازان تـیـز مـردکــــه او را ز درد انــــدر آرد بــــه گــــرد
بـدو گـفـت پـیمـانـت خـواهم نـخـسـتبـه چـاره دلـش را ز کـیـنـه بــشـسـت
زبــان داد ســیـنــدخــت را نــامــجــویکـــه رودابـــه را بــــد نـــیـــارد بــــروی
بــدو گـفــت بــنـگــر کــه شــاه زمـیـندل از مـا کـنـد زیـن سـخـن پـر ز کـیـن
نـه مــانـد بــر و بــوم و نـه مـام و بــابشـــود پــــســـت رودابــــه بــــا رودآب
چـو بـشنید سیندخـت سـر پـیش اویفــرو بـــرد و بـــر خــاک بـــنــهــاد روی
بـــر دخــتـــر آمــد پـــر از خــنــده لــبگــــشــــاده رخ روزگـــون زیـــر شــــب
همی مـژده دادش کـه جـنگـی پـلـنگز گـــور ژیــان کـــرد کـــوتـــاه چـــنـــگ
کــنــون زود پــیــرایــه بــگــشــای و روبــه پــیــش پــدر شــو بــه زاری بــنــو
بــدو گـفـت رودابــه پــیـرایـه چـیـسـتبـه جـای سـر مایه بـی مایه چـیسـت
روان مــرا پـــور ســامــســت جـــفــتچـــرا آشـــکـــارا بـــبـــایــد نــهــفـــت
بـه پـیش پـدر شد چـو خـورشید شرقبــه یـاقـوت و زر انـدرون گـشـتـه غـرق
بــهــشــتــی بـــد آراســتــه پــرنــگــارچـو خـورشـیـد تـابــان بــه خـرم بــهـار
پـــدر چــون ورا دیــد خــیــره بـــمــانــدجــهـان آفــریـن را نــهـانـی بــخــوانــد
بــدو گـفـت ای شـسـتـه مـغـز از خـردز پــرگــوهــران ایــن کــی انــدر خــورد
کــه بــا اهــرمــن جــفــت گــردد پــریکــه مـه تــاج بــادت مـه انـگـشــتــری
چـو بــشـنـیـد رودابـه آن گـفـت وگـویدژم گـشـت و چـون زعـفـران کـرد روی
ســـیـــه مـــژه بـــر نـــرگـــســـان دژمفـــرو خـــوابـــنــیــد و نـــزد هــیــچ دم
پـدر دل پـر از خـشم و سـر پـر ز جـنگهـمـی رفــت غــران بــســان پــلــنـگ
ســوی خــانـه شــد دخــتــر دل شـدهرخـــــان مــــعــــصـــــفــــر بـــــزر آژده
بـــه یــزدان گــرفــتــنــد هــر دو پــنــاههم این دل شـده مـاه و هم پـیشـگـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.