ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
پــس آگــاهـی آمـد بــه شــاه بــزرگز مـهـراب و دسـتــان سـام سـتـرگ
ز پـــیــونـــد مـــهـــراب وز مـــهــر زالوزان نـاهـمــالــان گــشــتــه هـمـال
سـخـن رفـت هـر گـونـه بــا مـوبــدانبـــه پـــیــش ســرافــراز شــاه ردان
چـنـیـن گـفـت بــا بـخـردان شـهـریـارکــه بــر مــا شــود زیـن دژم روزگــار
چـو ایـران ز چـنـگـال شـیـر و پــلـنـگبــرون آوریـدم بــه رای و بــه جــنـگ
فـریدون ز ضـحـاک گـیتـی بـشـسـتبــتـرسـم کـه آیـد ازان تـخـم رسـت
نـبــایـد کـه بــر خــیـره از عـشـق زالهـمـال ســرافــگـنـده گــردد هـمـال
چــو از دخــت مـهـراب و از پــور سـامبــرآیــد یـکــی تــیـغ تــیــز از نــیــام
اگـــر تـــاب گـــیــرد ســـوی مــادرشزگــفــت پـــراگــنــده گــردد ســرش
کـنـد شــهـر ایـران پــر آشــوب و رنـجبــدو بــازگــردد مــگــر تــاج و گــنــج
هـمــه مــوبــدان آفــریـن خــوانــدنــدورا خــســرو پــاک دیـن خــوانــدنــد
بـــگــفــتــنــد کــز مــا تــو دانــاتـــریبــه بـــایــســتــهــا بــر تــوانــاتــری
هـمـان کـن کــجــا بــا خــرد درخــورددل اژدهـــا را خــــرد بــــشــــکــــرد
بـــفــرمــود تــا نــوذر آمــدش پــیــشابـــا ویــژگــان و بـــزرگــان خــویــش
بــدو گــفــت رو پــیـش ســام ســواربــپــرسـش کـه چــون آمـد از کـارزار
چـو دیـدی بـگـویـش کـزین سـوگـرایز نـزدیـک مـاکـن ســوی خــانـه رای
هـم آنـگـاه بــرخــاسـت فـرزنـد شـاهابـــا ویــژگــان ســرنــهــاده بـــه راه
ســوی ســام نــیــرم نــهــادنــد رویابــا ژنـده پــیـلــان پــرخــاش جــوی
چــو زیـن کــار ســام یــل آگــاه شــدپــذیـره ســوی پــورکـی شــاه شـد
ز پــــیــــش پــــدر نــــوذر نــــامــــداربــیــامــد بــه نــزدیـک ســام ســوار
هــمــه نــامــداران پـــذیــره شــدنــدابــا ژنــده پــیـل و تــبــیـره شــدنــد
رسـیـدنـد پــس پــیـش ســام ســواربــــزرگـــان و کـــی نـــوذر نـــامـــدار
پــــیـــام پــــدر شــــاه نــــوذر بــــدادبـه دیـدار او سـام یـل گـشـت شـاد
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه فـرمـان کـنـمز دیـــدار او رامـــش جــــان کـــنـــم
نــهــادنــد خــوان و گــرفــتــنــد جــامنـخــسـت از مـنـوچــهـر بــردنـد نـام
پــس از نـوذر و سـام و هـر مـهـتــریگـرفــتــنـد شــادی ز هـر کـشــوری
بـــه شـــادی درآمــد شـــب دیــریــازچـو خـورشید رخـشـنده بـگشـاد راز
خــــروش تــــبــــیـــره بــــرآمـــد ز درهـــــیـــــون دلـــــاور بـــــرآورد پـــــر
ســوی بـــارگــاه مــنــوچـــهــر شــاهبـــه فــرمــان او بـــرگــرفــتـــنــد راه
مــنــوچــهـر چــون یـافــت زو آگــهـیبـیـاراسـت دیـهـیـم شـاهـنـشـهـی
ز ســـاری و آمــل بـــرآمـــد خـــروشچـو دریای سـبـز اندر آمد بـه جـوش
بـــبـــســـتـــنــد آئیــن ژوپـــیــن ورانبــرفــتــنــد بــا خــشــتــهـای گــران
ســپــاهـی کـه از کــوه تــا کـوه مـردسـپـر در سپـر سـاخـتـه سرخ و زرد
ابــا کـوس و بــا نـای روئیـن و ســنـجابــا تـازی اسـپــان و پـیـلـان و گـنـج
ازیـن گـونـه لـشــکـر پــذیـره شــدنـدبـسـی بــا درفـش و تـبـیـره شـدنـد
چـــو آمــد بـــه نــزدیــکـــی بـــارگــاهپــیـاده شــد و راه بــگــشــاد شــاه
چــو شــاه جــهـانـدار بــگـشــاد رویزمین را بـبـوسـید و شـد پـیش اوی
مـنـوچـهـر بــرخـاسـت از تـخـت عـاجز یـاقـوت رخـشـنـده بـر سـرش تـاج
بــر خـویـش بـر تـخـت بـنـشـاخـتـشچـنـان چـون سـزا بــود بــنـواخـتـش
وزان گـــرگـــســـاران جــــنـــگ آورانوزان نـــــره دیـــــوان مـــــازنـــــدران
بــپــرسـیـد و بــسـیـار تــیـمـار خـوردسـپـهبـد سـخـن یک بـه یک یادکـرد
کـه نـوشـه زی ای شـاه تــا جــاودانز جــان تــو کــوتــه بـــد بــدگــمــان
بـــرفــتـــم بـــران شــهــر دیــوان نــرنه دیوان کـه شـیران جـنگـی بـه بـر
کــه از تــازی اســپــان تــکــاورتــرنــدز گــــردان ایــــران دلــــاورتـــــرنــــد
سـپـاهی کـه سـگسـار خـوانندشـانپــلـنـگــان جــنـگــی نـمـایـنـدشــان
ز مـن چـون بـدیشـان رسـیـد آگـهـیاز آواز مـن مـغــزشــان شــد تــهـی
بـه شـهـر انـدرون نـعـره بــرداشـتـنـدازان پـس همـه شـهـر بـگـذاشـتـنـد
همـه پـیش مـن جـنـگ جـوی آمـدنـدچــنـان خــیـره و پــوی پــوی آمـدنـد
سـپـه جـنـب جـنـبــان شـد و روز تـارپــس انـدر فــراز آمــد و پــیـش غــار
نــبــیــره جــهــانــدار ســلــم بـــزرگبـه پـیش سـپـاه اندر آمـد چـو گـرگ
ســپــاهـی بــه کــردار مـور و مــلــخنـبـد دشـت پـیدا نـه کـوه و نه شـخ
چـو بـرخـاسـت زان لشـکر گشن گردرخ نـــامـــداران مـــا گــــشــــت زرد
مـن ایـن گـرز یـک زخــم بــرداشـتــمسـپــه را هـم آنـجـای بــگـذاشـتــم
خـروشـی خـروشـیـدم از پـشـت زینکـه چـون آسـیا شـد بـریشـان زمین
دل آمــد ســپــه را هــمــه بــازجــایســراســر ســوی رزم کــردنــد رای
چـــو بـــشــنــیــد کــاکــوی آواز مــنچــنـان زخــم ســربــاز کــوپــال مـن
بــیـامـد بــه نـزدیـک مـن جـنـگ سـازچــو پـــیــل ژیــان بـــا کــمــنــد دراز
مـرا خـواسـت کـارد بــه خــم کـمـنـدچـــو دیــدم خــمــیــدم ز راه گــزنــد
کـمـان کـیـانـی گـرفــتــم بــه چــنـگبــه پــیـکــان پــولـاد و تــیـر خــدنـگ
عــقــاب تـــکــاور بـــرانــگــیــخـــتـــمچــو آتــش بــدو بــر تــبــر ریـخــتــم
گـمانم چـنان بـد کـه سـندان سـرشکـه شـد دوخـتـه مـغـز تـا مـغـفـرش
نگـه کـردم از گـرد چـون پـیل مـسـتبـرآمـد یکـی تـیغ هـنـدی بـه دسـت
چـــنــان آمــدم شـــهــریــارا گــمــانکــزو کــوه زنــهــار خــواهـد بــجــان
وی انــدر شــتــاب و مــن انـدر درنـگهمی جستمش تا کی آید به چنگ
چــو آمــد بــه نـزدیـک مـن ســرفــرازمـن از چــرمـه چــنـگــال کــردم دراز
گــرفـــتـــم کــمــربـــنــد مــرد دلــیــرز زیـن بــرگـسـسـتـم بـکـردار شـیـر
زدم بــر زمــیـن بــر چــو پــیــل ژیــانبـدین آهـنـین دسـت و گـردی مـیان
چـو افگنده شـد شـاه زین گونه خـوارســپـــه روی بـــرگــشــت از کــارزار
نــشــیــب و فــراز بـــیــابـــان و کــوهبـه هر سـو شـده مردمان هم گـروه
ســـــوار و پـــــیــــاده ده و دو هــــزارفــگــنــده پــدیـد آمــد انـدر شــمــار
چــو بــشـنـیـد گـفـتــار ســالـار شـاهبـــرافــراخــت تــا مــاه فــرخ کــلــاه
چـو روز از شب آمد بـکوشش سـتـوهسـتـوهی گرفـتـه فـرو شـد بـه کـوه
می و مجلس آراست و شد شادمانجــهـان پــاک دیـد از بــد بــدگــمـان
بــه بــگــمــاز کــوتــاه کــردنـد شــببــه یـاد ســپــهـبــد گـشــادنـد لـب
چــو شــب روز شــد پـــرده بـــارگــاهگــشـــادنــد و دادنــد زی شـــاه راه
بــیـامــد ســپــهـدار ســام ســتــرگبــه نــزد مــنــوچــهــر شــاه بـــزرگ
چـنـی گـفـت بــا سـام شـاه جــهـانکــز ایــدر بــرو بـــا گــزیــده مــهــان
بــه هـنـدوســتــان آتــش انـدر فــروزهـمـه کـاخ مـهـراب و کـابـل بــسـوز
نــبـــایــد کـــه او یــابـــد از بـــد رهــاکـــه او مـــانـــد از بــــچــــه اژدهـــا
زمــان تـــا زمــان زو بـــرآیــد خــروششود رام گیتـی پـر از جـنگ و جوش
هـر آنـکــس کــه پــیـوســتــه او بــودبـــزرگــان کــه در دســـتـــه او بـــود
سـر از تـن جـدا کـن زمین را بـشـویز پــیـونـد ضـحـاک و خـویـشـان اوی
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه ایـدون کـنـمکـه کـیـن از دل شــاه بــیـرون کـنـم
بــبــوســیـد تــخــت و بــمـالـیـد رویبــران نـامــور مــهـر انـگــشــت اوی
سـوی خـانـه بــنـهـاد سـر بــا سـپـاهبـــدان بـــاد پـــایــان جـــویــنــده راهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.