ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـه مهراب و دستـان رسید این سخنکـه شـاه و سـپـهـبــد فـگـنـدنـد بــن
خــروشــان ز کـابــل هـمـی رفـت زالفــروهـشــتــه لــفــج و بــرآورده یـال
هــمـــی گـــفـــت اگـــر اژدهــای دژمبــیـایـد کـه گـیـتــی بــسـوزد بــه دم
چـو کـابـلـسـتـان را بــخـواهـد بـسـودنـخــســتــیـن سـر مـن بــبــایـد درود
بــه پـیـش پـدر شـد پـر از خـون جـگـرپــر انـدیـشــه دل پــر ز گـفـتــار ســر
چــو آگــاهــی آمــد بــه ســام دلــیــرکـــه آمـــد ز ره بـــچـــه نــره شـــیــر
هـمـه لـشـکـر از جـای بــرخـاسـتـنـددرفــش فــریــدون بـــیــاراســـتـــنــد
پـــذیـــره شـــدن را تـــبـــیـــره زدنـــدســپــاه و سـپــهـبــد پــذیـره شـدنـد
همه پـشـت پـیلان بـه رنگـین درفـشبــیـاراســتــه سـرخ و زرد و بــنـفـش
چــو روی پـــدر دیــد دســتـــان ســامپــیـاده شـد از اسـپ و بــگـذارد گـام
بـــزرگــان پـــیــاده شــدنــد از دو رویچـه سـالـارخـواه و چـه سـالـارجــوی
زمـــیــن را بـــبـــوســـیــد زال دلـــیــرســخــن گــفــت بــا او پــدر نـیـز دیـر
نـشـسـت از بـر تـازی اسـپ سـمـنـدچـو زریـن درخـشـنـده کـوهـی بـلـنـد
بـــزرگــان هــمــه پـــیــش او آمــدنــدبــه تــیـمـار و بــا گـفـت و گـو آمـدنـد
کــه آزرده گـشــتــســت بــر تــو پــدریـکـی پــوزش آور مـکـش هـیـچ ســر
چـنـین داد پـاسـخ کـزین بـاک نیسـتسـرانجـام آخـر بـه جـز خـاک نیسـت
پـــدر گــر بـــه مــغـــز انــدر آرد خـــردهـمـانـا ســخــن بــر سـخــن نـگـذرد
و گـر بــرگـشـایـد زبــان را بـه خـشـمپس از شرمش آب اندر آرم به چشم
چــنـیـن تــا بــه درگــاه ســام آمــدنـدگــشـــاده دل و شـــادکـــام آمــدنــد
فـــرود آمـــد از بــــاره ســــام ســـوارهــــم انــــدر زمــــان زال را داد بــــار
چــو زال انــدر آمــد بـــه پــیــش پـــدرزمـیـن را بــبــوسـیـد و گـسـتــرد بــر
یــکــی آفــریــن کــرد بــر ســام گــردوزاب دو نـرگـس هـمـی گـل ســتــرد
کــه بــیــدار دل پــهــلــوان شــاد بــادروانـــــش گـــــرایــــنـــــده داد بـــــاد
ز تــیــغ تـــو الــمــاس بـــریــان شــودزمـیـن روز جـنـگ از تــو گـریـان شـود
کــجـــا دیــزه تـــو چــمــد روز جــنــگشــتـــاب آیــد انــدر ســـپـــاه درنــگ
ســپــهــری کــجــا بــاد گــرز تــو دیـدهــمــانــا ســتــاره نــیــارد کــشــیـد
زمــیــن نــســپــرد شــیــر بــا داد تــوروان و خــرد کــشــتــه بـــنــیــاد تـــو
هــمــه مــردم از داد تـــو شـــادمـــانز تـــو داد یـــابــــد زمـــیـــن و زمـــان
مــگــر مــن کــه از داد بــی بــهـره امو گـرچــه بــه پــیـونـد تــو شــهـره ام
یـکــی مــرغ پــرورده ام خــاک خــوردبـه گـیتـی مـرا نیسـت بـا کـس نبـرد
نـدانـم هـمـی خــویـشــتــن را گــنـاهکه بـر من کسـی را بـران هسـت راه
مــگــر آنــکــه ســام یـلــســتــم پــدرو گــر هــســت بــا ایـن نــژادم هـنــر
ز مـــادر بــــزادم بــــیـــنـــداخـــتــــیبــه کـوه انـدرم جــایـگـه ســاخــتــی
فـــگــنــدی بـــه تـــیــمــار زایــنــده رابـــه آتـــش ســپـــردی فــزایــنــده را
تـرا بــا جـهـان آفـریـن نـیـسـت جـنـگکـه از چـه سـیاه و سـپـیدسـت رنگ
کــنــون کــم جــهــان آفــریـن پــروریـدبـه چـشـم خـدایی بـه مـن بـنـگـریـد
ابــا گــنــج و بــا تــخــت و گــرز گــرانابــا رای و بــا تــاج و تــخـت و سـران
نـشـسـتـم بــه کـابــل بـه فـرمـان تـونــگــه داشــتــم رای و پــیــمــان تــو
کــه گــر کــیـنــه جــویـی نــیـازارمــتدرخـتـی کـه کـشـتـی بـه بــار آرمـت
ز مــازنــدران هـدیـه ایـن ســاخــتــیهـم از گـرگـسـاران بــدیـن تــاخـتــی
کــه ویــران کـــنــی خـــان آبـــاد مــنچـنـیـن داد خـواهـی هـمـی داد مـن
مـن ایـنـک بــه پــیـش تـو اسـتـاده امتـــن بـــنـــده خـــشـــم تـــرا داده ام
بـــه اره مـــیــانـــم بـــدو نــیــم کـــنز کـابــل مـپــیـمـای بــا مـن سـخــن
سـپــهـبــد چـو بــشـنـیـد گـفـتـار زالبــرافــراخــت گــوش و فــرو بــرد یـال
بــدو گـفـت آری هـمـیـنـسـت راسـتزبــان تــو بــر راسـتــی بــر گـواسـت
هــمــه کــار مــن بــا تــو بــیـداد بــوددل دشـمـنـان بــر تــو بــر شــاد بــود
ز مـن آرزو خــود هـمـیـن خــواسـتــیبـه تـنـگـی دل از جـای بــرخـاسـتـی
مـــشـــو تـــیـــز تـــا چـــاره کـــار تـــوبـــســـازم کـــنـــون نــیــز بـــازار تـــو
یـکـی نـامـه فـرمـایم اکـنـون بـه شـاهفرسـتـم بـه دسـت تـو ای نیک خـواه
ســخــن هـر چــه بــایـد بــه یـاد آورمروان و دلـــــــش ســــــــوی داد آورم
اگـــر یــار بـــاشـــد جـــهــانـــدار مـــابــه کــام تــو گــردد هــمــه کــار مــا
نـویـســنــده را پــیـش بــنـشــانــدنـدز هـر در ســخــنـهـا هـمــی رانــدنـد
ســـرنـــامـــه کـــرد آفـــریــن خـــدایکجا هست و بـاشد همیشه به جای
ازویسـت نیک و بـد و هست و نیستهـمـه بــنـدگـانـیـم و ایـزد یـکـیـسـت
هـر آن چــیـز کـو سـاخـت انـدر بــوشبـــــران اســــت چــــرخ روان را روش
خــداونـد کــیـوان و خــورشــیـد و مـاهوزو آفــریــن بـــر مــنــوچـــهــر شــاه
بـــه رزم انــدرون زهــر تــریــاک ســوزبــه بــزم انـدرون مـاه گــیـتــی فــروز
گــرایـنـده گــرز و گــشــایـنـده شــهـرز شـادی بـه هر کـس رسـاننـده بـهر
کـشـنـده درفـش فـریـدون بــه جـنـگکـشـنـده سـرافـراز جــنـگـی پــلـنـگ
ز بـــاد عـــمـــود تـــو کـــوه بـــلـــنـــدشـود خـاک نعـل سـرافشـان سـمند
هـمـان از دل پــاک و پــاکــیـزه کـیـشبـه آبـشخـور آری همی گرگ و میش
یکـی بـنـده ام مـن رسـیـده بـه جـایبـه مـردی بـشـسـت انـدر آورده پـای
هــمــی گــرد کــافــور گــیــرد ســـرمچـنین کـرد خـورشـید و مـاه افـسـرم
بــبــسـتــم مـیـان را یـکـی بــنـده وارابــــا جـــاودان ســـاخـــتــــم کـــارزار
عـنـان پــیـچ و اســپ افـگـن و گـرزدارچـو من کس ندیدی بـه گیتـی سـوار
بـــــشــــد آب گــــردان مــــازنــــدرانچـو مـن دسـت بــردم بــه گـرز گـران
ز مـن گـر نـبــودی بـه گـیـتـی نـشـانبـــرآورده گـــردن ز گـــردن کـــشـــان
چـــنـــان اژدهــا کـــو ز رود کـــشـــفبــرون آمـد و کــرد گـیـتــی چــو کــف
زمــیـن شــهـر تــا شــهـر پــهـنـای اوهــمــان کـــوه تـــا کـــوه بـــالـــای او
جـــهـــان را ازو بـــود دل پـــر هــراسهـمـی داشـتـنـدی شـب و روز پـاس
هـــوا پــــاک دیـــدم ز پــــرنــــدگــــانهــمــان روی گــیــتـــی ز درنــدگــان
ز تـفـش همی پـر کـرگس بـسـوخـتزمـین زیر زهـرش هـمـی بـرفـروخـت
نــهــنــگ دژم بـــر کـــشـــیــدی ز آببــه دم درکـشـیـدی ز گـردون عـقـاب
زمـیـن گـشـت بــی مـردم و چـارپــایهـمـه یـکـسـر او را سـپــردنـد جــای
چـو دیدم کـه انـدر جـهـان کـس نـبـودکه بـا او همی دسـت یارسـت سـود
بــــه زور جـــهـــانـــدار یـــزدان پــــاکبـیـفـگـنـدم از دل هـمـه تـرس و بـاک
مـیـان را بــبــســتــم بــه نـام بــلــنـدنـشـسـتـم بـران پـیل پـیکـر سـمـنـد
بـــه زیـــن انـــدرون گـــرزه گـــاوســـربــه بــازو کـمـان و بــه گـردن ســپــر
بـــرفـــتـــم بـــســـان نـــهــنـــگ دژممـــرا تـــیـــز چـــنـــگ و ورا تـــیــز دم
مــرا کـــرد پـــدرود هــرکــو شـــنــیــدکـه بــر اژدهـا گـرز خــواهـم کـشـیـد
ز سـر تــا بــه دمـش چــو کـوه بــلـنـدکشان موی سر بـر زمین چـون کمند
زبــانــش بــســان درخــتــی ســیــاهز فـــر بـــاز کــرده فـــگــنــده بـــه راه
چـو دو آبـگیرش پـر از خـون دو چـشممــرا دیـد غــریـد و آمــد بــه خــشــم
گــمـانـی چــنـان بــردم ای شــهـریـارکــه دارم مــگــر آتـــش انــدر کـــنــار
جـهان پـیش چـشـمـم چـو دریا نـمـودبــه ابــر ســیـه بــر شــده تــیـره دود
ز بـــانــگـــش بـــلــرزیــد روی زمــیــنز زهرش زمـین شـد چـو دریای چـین
بــرو بــر زدم بــانــگ بــرســان شــیـرچــنــان چــون بــود کــار مــرد دلــیــر
یـکـی تــیـر الـمـاس پــیـکـان خــدنـگبــه چــرخ انــدرون رانـدم بــی درنـگ
چـو شـد دوخـتـه یک کـران از دهانشبـماند از شـگفتـی بـه بـیرون زبـانش
هـم انـدر زمــان دیـگــری هـمـچــنـانزدم بــر دهــانــش بــپــیــچــیــد ازان
ســـدیــگـــر زدم بـــر مــیــان زفـــرشبـرآمـد همی جـوی خـون از جـگـرش
چــو تــنـگ انــدر آورد بــا مــن زمــیـنبــرآهـخــتــم ایـن گـاوســر گـرزکـیـن
بــه نــیــروی یــزدان گــیـهــان خــدایبــرانـگــیـخــتــم پــیـلـتــن را ز جــای
زدم بـــر ســـرش گــرزه گـــاو چـــهــربــرو کــوه بــاریـد گـفــتــی ســپــهـر
شکسـتـم سرش چـون تـن ژنده پـیلفــرو ریـخــت زو زهـر چــون رود نـیـل
به زخمی چنان شد که دیگر نخاستز مغـزش زمین گشـت بـاکوه راسـت
کــشــف رود پــر خــون و زرداب شــدزمـیـن جــای آرامــش و خــواب شــد
هـمـه کــوهـســاران پــر از مــرد و زنهـمــی آفــریـن خــوانــدنـدی بــمــن
جــهـانـی بــران جــنــگ نــظــاره بــودکــه آن اژدهــا زشــت پــتــیــاره بــود
مــرا ســام یـک زخــم ازان خــوانـدنـدجــهـان زر و گــوهـر بــرافــشــانـدنـد
چــو زو بـــازگــشــتــم تــن روشــنــمبــرهـنـه شــد از نــامــور جــوشــنـم
فــرو ریـخــت از بــاره بــر گــســتــوانوزیـن هـســت هـر چــنــد رانـم زیـان
بـــران بــوم تــا ســالــیــان بــر نــبــودجــز از ســوخــتــه خــار خــاور نـبــود
چـنـیـن و جـزیـن هـر چـه بـودیـم رایســـران را ســـرآوردمـــی زیــر پـــای
کــجــا مــن چــمــانـیـدمــی بــادپــایبــپــرداخــتــی شــیــر درنــده جــای
کـنون چـند سـالـسـت تـا پـشـت زینمـرا تـخـتـگـاه اسـت و اسـپـم زمـیـن
هــمــه گـــرگــســـاران و مــازنــدارانبــه تــو راســت کـردم بــه گـرز گـران
نـــکـــردم زمـــانـــی بـــرو بـــوم یـــادتــرا خــواســتــم راد و پــیـروز و شـاد
کــنــون ایـن بــرافــراخــتــه یــال مــنهـمـان زخــم کــوبــنـده کـوپــال مـن
بــدان هـم کـه بــودی نـمـانـد هـمـیبــر و گــردگــاهـم خــمــانــد هـمــی
کـمندی بـینداخـت از دسـت شـسـتزمــانــه مــرا بـــاژگــونــه بـــبــســت
ســـپـــردیــم نــوبـــت کـــنــون زال راکــه شــایـد کــمــربــنـد و کــوپــال را
یــــکـــــی آرزو دارد انـــــدر نــــهــــانبــیــایــد بــخــواهــد ز شــاه جــهــان
یـکـی آرزو کـان بــه یـزدان نـکـوســتکـجــا نـیـکـویـی زیـر فـرمـان اوســت
نـــکـــردیـــم بـــی رای شـــاه بـــزرگکـه بـنـده نـبـایـد کـه بـاشـد سـتـرگ
هــمــانــا کــه بـــا زال پــیــمــان مــنشـنـیـدسـت شـاه جــهـان بــان مـن
کـه از رای او سـر نـپـیـچـم بــه هـیـچدریـن روزهـا کــرد زی مــن بــســیـچ
بــه پـیـش مـن آمـد پـر از خـون رخـانهمی چـاک چاک آمدش ز استـخوان
مـــرا گـــفـــت بـــردار آمـــل کـــنـــیســزاتــر کــه آهـنــگ کــابــل کــنـی
چــو پــرورده مــرغ بـــاشــد بــه کــوهنــشـــانــی شـــده در مــیــان گــروه
چــنـان مـاه بــیـنـد بــه کـابــلـسـتــانچـو سرو سهی بـر سرش گلسـتـان
چــو دیـوانـه گـردد نـبــاشـد شـگـفـتازو شــاه را کــیــن نــبــایــد گــرفــت
کـنـون رنـج مـهـرش بـه جـایی رسـیدکه بـخـشـایش آرد هر آن کـش بـدید
ز بــس درد کــو دیــد بــر بــی گــنــاهچـنان رفـت پـیمان کـه بـشـنید شـاه
گـسـی کـردمـش بـا دلـی مـسـتـمندچــو آیـد بــه نـزدیـک تــخــت بــلــنـد
هـمـان کـن کـه بــا مـهـتـری در خـوردتــرا خــود نــیــامــوخــت بــایـد خــرد
چـو نامه نوشـتـند و شـد رای راسـتسـتـد زود دستـان و بـر پـای خـاست
چـو خـورشـید سـر سـوی خـاور نـهادنــخــفــت و نــیــاســود تــا بـــامــداد
چـو آن جـامه ها سـوده بـفـگند شـبسـپــیـده بــخــنـدیـد و بــگـشـاد لـب
بـــیــامـــد بـــه زیــن انـــدر آورد پـــایبـــرآمـــد خـــروشـــیــدن کـــره نــای
بــه ســوی شـهـنـشـاه بــنـهـاد رویابـــــا نــــامــــه ســــام آزاده خــــویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.