ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چو در کابـل این داستـان فاش گشتسـر مـرزبــان پـر ز پـرخـاش گـشـت
بـرآشفت و سیندخـت را پـیش خـواندهـمـه خـشـم رودابـه بــر وی بـرانـد
بـدو گفـت کـاکنون جـزین رای نیسـتکـه بـا شـاه گیتـی مرا پـای نیسـت
کــه آرمــت بـــا دخــت نــاپـــاک تـــنکــشــم زارتــان بــر ســر انـجــمــن
مـگـر شـاه ایـران ازین خـشـم و کـینبـــرآســـایـــد و رام گـــردد زمـــیـــن
بــه کـابــل کـه بــا سـام یـارد چـخـیـدازان زخـم گـرزش کـه یـارد چـشـیـد
چو بشنید سیندخت بنشست پستدل چـاره جـوی اندر اندیشه بـسـت
یــکـــی چـــاره آورد از دل بـــه جـــایکــه بــد ژرف بــیـن و فــزایـنـده رای
وزان پـس دوان دسـت کـرده بـه کشبــیـامـد بــر شــاه خــورشــیـد فـش
بـدو گـفـت بـشـنـو ز مـن یک سـخـنچــو دیـگـر یـکـی کــامـت آیـد بــکـن
تــرا خــواســتــه گـر ز بــهـر تــنـسـتببخش و بدان کین شب آبستنست
اگــر چـــنــد بـــاشــد شـــب دیــریــازبـــرو تـــیــرگــی هــم نــمــانــد دراز
شـود روز چـون چـشـمه روشـن شودجـهان چـون نگـین بـدخـشـان شـود
بــدو گــفــت مـهـراب کــز بــاســتــانمــزن در مــیــان یــلــان داســـتـــان
بــگـو آنـچـه دانـی و جــان را بــکـوشوگـر چـادر خـون بـه تـن بــر بــپـوش
بـدو گـفـت سـیندخـت کـای سـرفـرازبــود کــت بــه خــونــم نــیـایـد نـیـاز
مــرا رفــت بــایــد بــه نــزدیـک ســامزبــان بــرگـشـایـم چـو تـیـغ از نـیـام
بــگـویـم بــدو آنـچــه گــفــتــن ســزدخـــرد خـــام گـــفـــتـــارهــا را پـــزد
ز مــن رنـج جــان و ز تــو خــواســتــهســپــردن بــه مـن گــنـج آراســتــه
بــدو گـفـت مـهـراب بــسـتــان کـلـیـدغــم گـنـج هـرگــز نـبــایـد کــشــیـد
پــرسـتـنـده و اسـپ و تـخـت و کـلـاهبـیـارای و بــا خـویـشـتـن بــر بـه راه
مـگـر شــهـر کــابــل نـســوزد بــه مـاچــو پــژمـرده شـد بــرفـروزد بــه مـا
چـین گـفـت سـینـدخـت کـای نـامـداربــه جــای روان خــواسـتــه خـواردار
نبـاید که چـون من شـوم چـاره جـویتـو رودابــه را سـخـتـی آری بـه روی
مــرا در جــهــان انــده جـــان اوســتکـنـون بــا تــوم روز پــیـمـان اوسـت
نــدارم هــمــی انــده خـــویــشــتـــنازویــســـت ایــن درد و انــدوه مـــن
یکی سخـت پـیمان ستـد زو نخـستپـس آنگه بـه مردی ره چاره جـست
بـــیــاراســت تـــن را بـــه دیــبـــا و زربــه در و بــه یـاقــوت پــرمـایـه ســر
پـــس از گــنــج زرش ز بـــهــر نــثـــاربــرون کـرد دیـنـار چــون سـی هـزار
بـــه زریــن ســتـــام آوریــدنــد ســیاز اســـپـــان تـــازی و از پـــارســـی
ابــا طـوق زریـن پـرسـتـنـده شـسـتیکـی جـام زر هر یکـی را بـه دسـت
پــر از مـشــک و کـافـور و یـاقـوت و زرز پـــیــروزه چـــنــد چـــنــدی گــهــر
چــهـل جــامـه دیـبــای پــیـکـر بــه زرطــرازش هـمـه گــونـه گــونـه گــهـر
بـه زرین و سـیمـین دوصـد تـیـغ هـنـدجــزان سـی بــه زهـراب داده پــرنـد
صـد اشـتــر هـمـه مـاده ســرخ مـویصـد اسـتـر همـه بـارکـش راه جـوی
یــکـــی تـــاج پـــرگــوهــر شـــاهــوارابـــا طــوق و بـــا یــاره و گــوشـــوار
بــســان ســپــهـری یـکـی تــخــت زربــرو ســاخــتــه چــنـد گــونـه گـهـر
بــرش خـسـروی بـیـسـت پـهـنـای اوچــو ســیـصـد فـزون بــود بــالـای او
وزان ژنــده پــیــلــان هــنــدی چــهــارهـمـه جــامـه و فــرش کــردنـد بــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.