ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو شد سـاخـتـه کار خـود بـر نشستچـو گردی بـه مردی میان را بـبـسـت
یـکـی تــرگ رومـی بــه ســر بــر نـهـادیـکـی بــاره زیـرانـدرش هـمـچــو بــاد
بـــیــامـــد گـــرازان بـــه درگـــاه ســـامنـــه آواز داد و نــه بـــرگـــفـــت نـــام
بــه کــار آگــهـان گــفــت تــا نــاگــهـانبـــگــویــنــد بـــا ســـرفــراز جـــهــان
کــه آمــد فـــرســـتـــاده ای کــابـــلــیبـــه نــزد ســپــهــبـــد یــل زابـــلــی
ز مــــهــــراب گــــرد آوریــــده پــــیــــامبــه نـزد سـپـهـبــد جـهـانـگـیـر سـام
بـــیـــامـــد بــــر ســـام یـــل پـــرده داربـــگــفــت و بـــفــرمــود تـــا داد بـــار
فـرود آمـد از اسـپ سـیـنـدخـت و رفـتبـه پـیـش سـپـهـبــد خـرامـیـد تـفـت
زمــیــن را بــبــوســیــد و کــرد آفــریــنابـــر شــاه و بـــر پـــهــلــوان زمــیــن
نــثــار و پــرســتــنـده و اســپ و پــیـلرده بــر کــشــیــده ز در تــا دو مــیـل
یــکــایـک هــمــه پــیــش ســام آوریــدسـر پـهـلـوان خـیـره شـد کـان بـدیـد
پـر اندیشه بـنشـسـت بـرسـان مسـتبکش کرده دست و سرافگنده پست
کـه جــایـی کـجــا مـایـه چــنـدیـن بــودفـــرســـتـــادن زن چـــه آیــیــن بـــود
گــرایـن خــواســتــه زو پــذیـرم هــمــهز مــــن گـــــردد آزرده شـــــاه رمــــه
و گــــر بــــازگـــردانـــم از پــــیـــش زالبـــرآرد بـــه کــردار ســـیــمــرغ بـــال
بــرآورد ســر گـفــت کـایـن خــواســتــهغـــلـــامـــان و پـــیــلـــان آراســـتـــه
بــریـد ایـن بــه گـنـجـور دسـتـان دهـیـدبــه نــام مــه کــابــلــســتــان دهـیـد
پـری روی سـیـنـدخـت بــر پـیـش سـامزبـــان کـــرد گــویــا و دل شـــادکـــام
چــو آن هــدیـه هــا را پــذیـرفــتــه دیـدرســیـده بــهــی و بــدی رفــتــه دیـد
سـه بــت روی بــا او بـه یـک جـا بـدنـدســمـن پــیـکــر و ســرو بــالـا بــدنـد
گـرفـتـه یـکـی جـام هـر یـک بـه دسـتبــفـرمـود کـامـد بـه جـای نـشـسـت
بــه پــیـش ســپــهـبــد فـرو ریـخــتــنـدهـمـه یـک بــه دیـگـر بــرآمـیـخــتــنـد
چــو بــا پــهـلـوان کــار بــر ســاخــتــنـدز بــیــگــانــه خــانــه بــپــرداخــتــنــد
چـنـیـن گـفـت سـیـنـدخـت بـا پـهـلـوانکــه بـــا رای تــو پـــیــر گــردد جــوان
بـــزرگـــان ز تـــو دانــش آمــوخـــتـــنــدبــه تــو تــیـرگــیـهـا بــرافــروخــتــنــد
بـه مـهـر تـو شـد بـسـتـه دسـت بــدیبــــه گــــرزت گـــشــــاده ره ایـــزدی
گـــنــهــکـــار گـــر بـــود مــهــراب بـــودز خــون دلــش دیــده ســیــراب بــود
ســر بــیــگــنــاهــان کــابــل چــه کــردکـــجـــا انـــدر آورد بــــایـــد بــــگـــرد
هــمـــه شـــهــر زنــده بـــرای تـــوانــدپـــرســتــنــده و خــاک پـــای تــوانــد
ازان تـــرس کـــو هـــوش و زور آفـــریــددرخــشــنــده نــاهـیـد و هـور آفــریـد
نـیـایـد چــنـیـن کــارش از تــو پــســنـدمـیـان را بـه خـون ریـخـتـن در مـبــنـد
بــدو ســام یـل گـفــت بــا مـن بــگـویازان کـت بــپــرسـم بــهـانـه مـجــوی
تــو مــهــراب را کــهــتــری گــر هـمــالمــر آن دخـــت او را کـــجـــا دیــد زال
بــه روی و بــه مـوی و بـه خـوی و خـردبــه مـن گـوی تــا بــاکـی انـدر خـورد
ز بــــالـــا و دیـــدار و فــــرهـــنـــگ اویبـران سـان کـه دیـدی یکـایک بـگـوی
بــدو گـفـت سـیـنـدخـت کـای پـهـلـوانســر پــهــلــوانــان و پـــشــت گــوان
یکی سـخـت پـیمانت خـواهم نخـسـتکـه لرزان شـود زو بـر و بـوم و رسـت
کــه از تــو نــیــایــد بــه جــانــم گــزنــدنـه آنـکـس کـه بـر مـن بـود ارجـمـنـد
مـــرا کـــاخ و ایـــوان آبــــاد هـــســــتهمان گنج و خویشان و بـنیاد هست
چـو ایمـن شـوم هـر چـه گـویی بـگـویبــگــویــم بـــجــویــم بــدیــن آب روی
نـهـفــتــه هـمـه گــنـج کــابــلـســتــانبــکـوشـم رســانـم بــه زابــلـسـتــان
جــزیـن نــیـز هــر چــیـز کــانــدر خــوردبـــیآبـــد ز مـــن مــهــتـــر پـــر خـــرد
گرفت آن زمان سام دستـش بـه دستورا نـیک بـنـواخـت و پـیمـان بـبـسـت
چـو بــشـنـیـد سـیـنـدخـت سـوگـنـد اوهـمـان راســت گـفــتــار و پــیـونـد او
زمـیـن را بــبـوسـیـد و بـر پـای خـاسـتبـگـفـت آنـچـه انـدر نهان بـود راسـت
کـه مـن خـویـش ضـحـاکـم ای پـهـلـوانزن گــــرد مــــهــــراب روشـــــن روان
هــــمــــان مــــام رودابـــــه مــــاه رویکه دستـان همی جـان فشاند بـروی
هــمــه دودمــان پـــیــش یــزدان پـــاکشــب تــیـره تــا بــرکـشـد روز چــاک
هـمــی بــر تــو بــر خــوانــدیـم آفــریـنهـمــان بــر جــهـانــدار شــاه زمــیـن
کــنـون آمـدم تــا هـوای تــو چــیـســتز کابـل تـرا دشمن و دوسـت کیست
اگــر مــا گــنــهــکـــار و بـــدگــوهــریــمبــدیـن پــادشـاهـی نـه انـدر خـوریـم
مـن ایـنـک بـه پـیـش تـوام مـسـتـمـنـدبـکـش گـر کـشـی ور بـبـنـدی بـبـنـد
دل بـــیــگـــنــاهــان کـــابـــل مــســـوزکــجــا تـــیــره روز انــدر آیــد بـــه روز
سـخــنـهـا چــو بــشـنـیـد ازو پــهـلـوانزنـــی دیـــد بـــا رای و روشـــن روان
بـه رخ چـون بـهـار و بـه بــالـا چـو سـرومـیـانـش چـو غـرو و بــه رفـتـن تــذرو
چــنـیـن داد پــاســخ کــه پــیـمـان مـندرسـت اسـت اگر بـگسـلد جـان من
تـو بــا کـابــل و هـر کـه پــیـونـد تـسـتبــمـانـیـد شــادان دل و تــن درســت
بــدیـن نــیـز هـمــداســتــانــم کــه زالز گـیـتــی چـو رودابــه جــویـد هـمـال
شـــمــا گــرچـــه از گــوهــر دیــگــریــدهــمــان تــاج و اورنــگ را در خــوریــد
چـنین اسـت گـیتـی وزین ننـگ نیسـتابــا کـردگـار جــهـان جــنـگ نـیـسـت
چـــنـــان آفـــریـــنـــد کـــه آیـــدش راینـمــانـیـم و مــانـدیـم بــا هـای هـای
یـکــی بــر فــراز و یـکــی در نــشــیــبیـکـی بــا فــزونـی یـکـی بــا نـهـیـب
یـــکـــی از فــــزایـــش دل آراســــتــــهز کـــمــی دل دیــگــری کـــاســـتـــه
یــکـــی نــامـــه بـــا لـــابـــه دردمـــنــدنـبــشـتــم بــه نـزدیـک شــاه بــلـنـد
بــــه نـــزد مـــنـــوچـــهـــر شـــد زال زرچـنـان شـد کـه گـفـتـی بــرآورده پــر
بــه زیـن انــدر آمــد کــه زیـن را نــدیــدهـمـان نـعـل اسـپـش زمـین را نـدیـد
بـــدیـــن زال را شـــاه پـــاســـخ دهـــدچــو خــنــدان شــود رای فــرخ نــهـد
کــه پــرورده مــرغ بــی دل شــدســتاز آب مــژه پـــای در گــل شــدســت
عروس ار بـه مهر اندرون همچـو اوستسـزد گـر بــرآیـنـد هـر دو ز پــوســت
یـــــکـــــی روی آن بـــــچـــــه اژدهـــــامـرا نـیـز بــنـمــای و بــســتــان بــهـا
بــدو گـفـت سـیـنـدخــت اگـر پــهـلـوانکــنــد بــنـده را شــاد و روشــن روان
چــمــانـد بــه کــاخ مــن انـدر ســمـنـدســرم بــر شـود بــه آسـمـان بــلـنـد
بـــه کــابـــل چـــنــو شــهــریــار آوریــمهــمــه پــیــش او جــان نــثــار آوریـم
لـب سـام سـیـنـدخــت پــرخــنـده دیـدهـمـه بـیـخ کـین از دلـش کـنـده دیـد
نــــونــــدی دلــــاور بــــه کــــردار بــــادبـــرافــگــنــد و مــهــراب را مــژده داد
کــز انــدیـشــه بــد مــکــن یــاد هــیـچدلـت شـاد کـن کـار مـهـمـان بـسـیچ
مــن ایــنــک پـــس نــامــه انــدر دمــانبــیــایــم نــجــویــم بــه ره بــر زمــان
دوم روز چـــون چـــشـــمـــه آفـــتــــاببـجـنـیـبـد و بـیـدار شـد سـر ز خـواب
گــرانـمــایـه ســیـنـدخــت بــنـهـاد رویبــه درگــاه ســالــار دیـهــیــم جــوی
روارو بــــــرآمــــــد ز درگــــــاه ســــــاممــه بــانـوان خــوانــدنــدش بــه نــام
بـــیــامــد بـــر ســـام و بـــردش نــمــازســخـــن گــفــت بـــااو زمــانــی دراز
بــه دسـتــوری بــازگـشـتــن بــه جـایشـدن شـادمان سـوی کـابـل خـدای
دگــر ســـاخـــتـــن کــار مــهــمــان نــونــمــودن بـــه دامـــاد پـــیــمـــان نــو
ورا ســـام یـــل گـــفـــت بـــرگـــرد و روبــگــو آنـچــه دیـدی بــه مـهـراب گــو
ســـزاوار او خــــلـــعـــت آراســـتــــنـــدز گـنـج آنـچـه پـرمـایه تـر خـواسـتـنـد
بــکــابــل دگــر ســام را هــر چــه بــودز کـــاخ و زبــــاغ و زکـــشـــت و درود
دگــــر چــــارپــــایـــان دوشــــیـــدنـــیز گـســتــردنـی هـم ز پــوشــیـدنـی
به سیندخت بخشید و دستش بدستگـرفـت و یـک نـیـز پـیـمـان بــبــسـت
پــــذیـــرفـــت مـــر دخــــت او را بــــزالکـه بـاشـنـد هـر دو بـشـادی هـمـال
ســرافــراز گــردی و مــردی دویــســتبـدو داد و گـفـتـش کـه ایدر مـایسـت
بـه کـابــل بــبــاش و بـه شـادی بـمـانازیـن پــس مـتــرس از بــد بــدگـمـان
شــگـفـتــه شــد آن روی پــژمـرده مـاهبــه نـیـک اخــتــری بــرگـرفــتــنـد راهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.