ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنین گفـت پـس شـاه گـردن فـرازکـزیـن هـر چــه گـفــتــیـد داریـد راز
بــخــوانـد آن زمـان زال را شـهـریـارکزو خواست کردن سخـن خواستـار
بــدان تـا بــپـرسـنـد ازو چـنـد چـیـزنـهـفـتــه سـخـنـهـای دیـریـنـه نـیـز
نـشـســتــنـد بــیـدار دل بــخــردانهــمــان زال بـــا نــامــور مــوبـــدان
بـــپـــرســیــد مــر زال را مــوبـــدیازیـن تــیـزهـش راه بــیـن بــخـردی
کـه از ده و دو تــای ســرو ســهـیکـه رسـتـسـت شـاداب بـا فـرهـی
ازان بــر زده هـر یـکـی شـاخ سـینـگــردد کــم و بــیـش در پــارســی
دگـر مـوبــدی گـفـت کـای سـرفـرازدو اســپ گــرانــمــایــه و تــیــزتــاز
یــکــی زان بــه کــردار دریــای قــاریـکــی چــون بــلـور ســپــیـد آبــدار
بــجـنـبـیـد و هـر دو شـتـابـنـده انـدهـمـان یـکــدیـگــر را نـیـابــنـده انـد
سدیگر چنین گفت کان سی سوارکــجــا بــگــذرانــنــد بــر شــهــریـار
یکی کـم شـود بـاز چـون بـشـمریهمـان سـی بـود بـاز چـون بـنگـری
چـهـارم چـنـین گـفـت کـان مـرغـزارکـه بـیـنـی پـر از سـبـزه و جـویـبــار
یـکـی مـرد بــا تــیـز داسـی بــزرگســوی مـرغــزار انـدر آیـد ســتــرگ
هـمـی بـدرود آن گـیا خـشـک و تـرنــه بــردارد او هـیـچ ازان کــار ســر
دگر گفـت کـان بـرکشـیده دو سـروز دریــای بـــا مــوج بـــرســان غــرو
یـکــی مـرغ دارد بــریـشــان کــنـامنشیمش به شام آن بود این به بام
ازین چـون بـپـرد شود بـرگ خـشکبـران بـر نشـینـد دهد بـوی مـشـک
ازان دو هــمــیــشــه یــکــی آبــداریـکــی پــژمـریـده شــده ســوگــوار
بــپـرسـیـد دیـگـر کـه بـر کـوهـسـاریـکـی شـارسـتــان یـافـتـم اسـتـوار
خــرامـنـد مـردم ازان شــارســتــانگرفـتـه بـه هامون یکـی خـارسـتـان
بــنـاهـا کـشـیـدنـد سـر تـا بـه مـاهپـرسـتـنده گشـتـند و هم پـیشـگاه
وزان شارسـتـان شان بـه دل نگذردکـس از یـادکـردن سـخـن نـشـمـرد
یـکـی بـومـهـیـن خـیـزد از نـاگـهـانبــر و بــومـشــان پــاک گـردد نـهـان
بــدان شـارسـتــان شـان نـیـاز آوردهــــم انــــدیـــشــــگــــان دراز آورد
بـه پـرده درست این سخنها بـجویبــه پــیــش ردان آشــکــارا بــگــوی
گــر ایــن رازهــا آشـــکـــارا کــنــیز خـاک سـیـه مـشـک سـارا کـنـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.