ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
زمــانـی پــر انـدیـشــه شــد زال زربــــرآورد یـــال و بـــگـــســـتـــرد بــــر
وزان پـس بـه پـاسـخ زبـان بـرگشادهـمــه پــرســش مــوبــدان کــرد یـاد
نـخــسـت از ده و دو درخــت بــلـنـدکه هر یک همی شاخ سی برکشند
بــه ســالــی ده و دو بــود مــاه نــوچـــو شــاه نــو آیــیــن ابـــر گــاه نــو
بـه سـی روز مـه را سـرآیـد شـمـاربـــریــن ســان بـــود گــردش روزگــار
کـنون آنکـه گـفـتـی ز کـار دو اسـپفــروزان بـــه کــردار آذرگــشـــســـپ
سـپـید و سـیاهـسـت هـر دو زمـانپـــس یــکـــدگــر تـــیــز هــر دو دوان
شـب و روز بـاشـد کـه مـی بـگـذرددم چــرخ بــر مــا هـمــی بــشــمــرد
سدیگر که گفتی که آن سی سوارکــجــا بــرگــذشــتــنـد بــر شــهـریـار
ازان سـی سـواران یکـی کـم شـودبــه گـاه شـمـردن هـمـان سـی بــود
نگـفـتـی سـخـن جـز ز نقـصـان مـاهکـه یک شـب کـم آید همی گـاه گـاه
کـنون از نیام این سـخـن بـرکـشـیمدو بــن سـرو کـان مـرغ دارد نـشـیـم
ز بــــرج بــــره تـــا تـــرازو جـــهـــانهــمــی تــیـرگــی دارد انــدر نــهــان
چـنین تـا ز گـردش بـه ماهی شـودپــر از تــیـرگــی و ســیـاهــی شــود
دو سـرو ای دو بــازوی چـرخ بــلـنـدکــزو نـیـمــه شــادب و نـیـمـی نـژنـد
بــرو مـرغ پــران چــو خـورشـیـد دانجـــهـــان را ازو بـــیــم و امـــیـــد دان
دگـر شـارسـتـان بـر سـر کـوهسـارســرای درنــگــســـت و جـــای قــرار
همین خارستان چون سرای سپـنجکـزو نـاز و گـنجـسـت و هم درد و رنج
هـمـی دم زدن بــر تـو بــر بـشـمـردهــم او بـــرفــرازد هــم او بــشــکــرد
بـــرآیــد یــکـــی بـــاد بـــا زلـــزلـــهز گــیــتــی بــرآیــد خــروش و خــلــه
همـه رنـج مـا مـانـد زی خـارسـتـانگـذر کـرد بــایـد ســوی شـارســتــان
کـســی دیـگـر از رنـج مـا بــرخــوردنــپــایــد بـــرو نــیــز و هــم بـــگــذرد
چـنـین رفـت از آغـاز یکـسـر سـخـنهـمـیـن بــاشــد و نـو نـگــردد کــهـن
اگـر تــوشــه مـان نـیـکــنـامـی بــودروانــهــا بـــران ســـر گــرامــی بـــود
و گــر آز ورزیـم و پــیــچــان شــویـمپـدیـد آیـد آنـگـه کـه بــیـجـان شـویـم
گـر ایوان ما سـر بـه کـیوان بـرسـتازان بـــهــره مــا یــکــی چــادرســت
چـو پـوشند بـر روی ما خون و خـاکهمه جـای بـیمسـت و تـیمـار و بـاک
بــیــابـــان و آن مــرد بــا تــیــز داسکـجـا خـشـک و تـر زو دل اندر هراس
تـر و خـشـک یکـسـان همی بـدرودوگـر لـابــه ســازی سـخــن نـشـنـود
دروگــر زمـانـســت و مـا چــون گـیـاهـمــانــش نــبــیـره هـمــانــش نــیـا
بـه پـیـر و جـوان یـک بـه یک نـنـگـردشـکـاری کـه پـیـش آیـدش بـشـکـرد
جـهـان را چـنـینـسـت سـاز و نـهـادکــه جــز مــرگ را کــس ز مــادر نـزاد
ازیـــن در درآیـــد بــــدان بــــگــــذردزمــانــه بــرو دم هــمــی بــشــمــرد
چـو زال این سـخـنـها بـکـرد آشـکـارازو شـــادمــان شـــد دل شــهــریــار
بـه شـادی یکی انجـمن بـرشـگفتشــهـنـشــاه گـیـتــی زهـازه گـرفـت
یکـی جـشـنگاهی بـیاراسـت شـاهچـنـان چـون شـب چــارده چــرخ مـاه
کشیدند می تـا جـهان تـیره گشـتسـرمـیگـسـاران ز می خـیره گـشـت
خـــروشـــیــدن مــرد بـــالــای گــاهیــکـــایــک بـــرآمـــد ز درگـــاه شـــاه
بـرفـتـند گردان همه شـاد و مسـتگـرفـتـه یکـی دسـت دیگر بـه دسـت
چــو بـــرزد زبـــانــه ز کــوه آفــتـــابســـر نـــامـــدران بـــرآمـــد ز خـــواب
بــیـامــد کــمــربــســتــه زال دلــیـربـه پـیش شـهنـشـاه چـون نـره شـیر
بــه دســتــوری بـــازگــشــتــن ز درشـــدن نـــزد ســــالـــار فـــرخ پــــدر
بـه شـاه جـهان گفت کای نیکخـویمــرا چـــهــر ســام آمــدســت آرزوی
بــبــوسـیـدم ای پــایـه تــخـت عـاجدلـم گـشـت روشـن بـدین بـرز و تـاج
بـدو گـفـت شـاه ای جـوانـمـرد گـردیـک امــروز نــیــزت بــبــایــد ســپــرد
تــرا بــویـه دخـت مـهـراب خــاسـتدلـت راهـش سـام زابــل کـجــاسـت
بــفـرمـود تــا سـنـج و هـنـدی درایبــه مــیــدان گــذارنــد بــا کــره نــای
ابــا نــیــزه و گــرز و تــیــر و کــمــانبــرفــتــنـد گــردان هـمــه شــادمــان
کـمـانـهـا گـرفـتــنـد و تــیـر خــدنـگنــشــانـه نـهـادنــد چــون روز جــنـگ
بـپـیـچـیـد هـر یک بـه چـیزی عـنـانبـه گـرز و بـه تـیغ و بـه تـیـر و سـنـان
درخـتـی گـشـن بـد بـه میدان شـاهگـذشـتــه بــرو سـال بــسـیـار و مـاه
کـمـان را بــمـالـیـد دســتــان ســامبــرانــگــیـخــت اســپ و بــرآورد نــام
بـــزد بـــر مــیــان درخــت ســهــیگـذاره شـد آن تــیـر شــاهـنـشـهـی
هـم انـدر تـگ اسـپ یک چـوبـه تـیربـینداخـت و بـگذاشت چـون نره شیر
ســپــر بــرگــرفــتــنــد ژوپــیـن ورانبــگـشــتــنـد بــا خــشـتــهـای گـران
سـپــر خـواسـت از ریـدک تــرک زالبــرانــگــیـخــت اســپ و بــرآورد یــال
کـمـان را بـینداخـت و ژوپـین گـرفـتبــه ژوپــیـن شــکـار نـوآیـیـن گـرفــت
بـزد خـشـت بـر سـه سـپـر گیل وارگـشـاده بـه دیـگـر سـو افـگـنـد خـوار
بـه گـردنکـشـان گـفـت شـاه جـهانکـه بــا او کـه جــویـد نـبــرد از مـهـان
یـکــی بــرگــرایـیــدش انــدر نــبــردکــه از تــیــر و ژوپــیــن بـــرآورد گــرد
هـمـه بـرکـشـیـدنـد گـردان سـلـیـحبــدل خـشـمـنـاک و زبــان پــر مـزیـح
بــه آورد رفــتــنــد پــیـچــان عــنــانابـــــا نــــیــــزه و آب داده ســــنــــان
چـنان شـد کـه مرد اندر آمد بـه مردبـرانگیخت زال اسپ و بـرخاست گرد
نگـه کـرد تـا کـیسـت زیشـان سـوارعــنـان پــیـچ و گــردنـکــش و نـامـدار
ز گــرد انــدر آمــد بــســان نـهـنــگگـرفـتــش کـمـربــنـد او را بــه چـنـگ
چنان خوارش از پـشت زین بـرگرفتکـه شـاه و سـپـه ماند اندر شـگفـت
بــه آواز گــفــتــنــد گــردنــکــشــانکـه مـردم نـبـینـد کـسـی زین نشـان
هـر آن کـس کـه بـا او بـجـوید نـبـردکـــنــد جـــامـــه مـــادر بـــرو لـــاژورد
ز شــیـران نـزایـد چــنـیـن نـیـز گــردچـه گـرد از نـهـنـگـانـش بـاید شـمـرد
خـنـک سـام یل کـش چـنین یادگـاربــمـانـد بــه گــیـتــی دلــیـر و ســوار
بـــرو آفـــریـــن کـــرد شـــاه بـــزرگهـمــان نــامــور مــهـتــران ســتــرگ
بــزرگـان ســوی کــاخ شــاه آمـدنـدکــمـر بــســتــه و بــا کــلــاه آمــدنـد
یکـی خـلـعـت آراسـت شـاه جـهـانکـه گشـتـند ازان خـیره یکـسـر مهان
چــه از تــاج پـــرمــایــه و تــخــت زرچــه از یــاره و طــوق و زریــن کــمــر
هـمـان جـامـه هـای گـرانـمـایه نـیـزپـرسـتـنـده و اسـپ و هر گـونـه چـیز
بــه زال سـپـهـبــد سـپــرد آن زمـانهــمــه چــیــزهــا از کــران تــا کــرانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.