ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
پـس آن نامه سـام پـاسـخ نوشـتشـگـفـتـی سـخـنـهای فـرخ نـوشـت
کــه ای نــامــور پـــهــلــوان دلــیــربــه هـر کــار پــیـروز بــرســان شــیـر
نـبـینـد چـو تـو نـیـز گـردان سـپـهـربـه رزم و بـه بـزم و بـه رای و به چهر
هـمـان پــور فــرخــنـده زال ســوارکـــزو مــانــد انــدر جـــهــان یــادگــار
رســیـد و بــدانــســتــم از کــام اوهــمـــان خـــواهـــش و رای و آرام او
بــرآمــد هـر آنـچ آن تــرا کــام بــودهـــــمـــــان زال را رای و آرام بــــــود
هــمــه آرزوهــا ســپـــردم بـــدویبــســی روزه فــرخ شــمـردم بــدوی
ز شیری که بـاشد شکارش پـلنگچـه زاید جـز از شیر شـرزه بـه جـنگ
گـسـی کـردمش بـا دلی شـادمانکــــزو دور بــــادا بــــد بــــدگــــمـــان
بـــرون رفـــت بـــا فــرخـــی زال زرز گـــردان لــشـــکـــر بـــرآورده ســـر
نـونـدی بــرافــگــنـد نـزدیـک ســامکـه بـرگـشـتـم از شـاه دل شـادکـام
ابــا خــلـعــت خــســروانـی و تــاجهمـان یاره و طـوق و هم تـخـت عـاج
چـنان شاد شد زان سخن پـهلوانکـه بـا پـیـر سـر شـد بـه نـوی جـوان
سـواری بــه کـابــل بــرافـگـنـد زودبـه مـهراب گـفـت آن کـجـا رفـتـه بـود
نـــوازیــدن شـــهـــریـــار جـــهـــانوزان شــادمـانـی کـه رفــت از مـهـان
من اینک چـو دسـتـان بـر من رسدگــذاریـم هـر دو چــنـان چــون ســزد
چـنان شـاد شد شـاه کابـلسـتـانز پــیـونــد خــورشــیـد زابــلــســتــان
که گفتـی همی جـان بـرافشاندندز هـر جــای رامـشــگــران خــوانـدنـد
چـو مهراب شد شاد و روشن روانلـبـش گـشـت خـندان و دل شـادمان
گرانمایه سیندخـت را پـیش خـواندبــســی خــوب گـفـتــار بــا او بــرانـد
بـدو گفت کای جـفت فرخـنده رایبــیـفـروخـت از رایـت ایـن تـیـره جـای
بـه شاخی زدی دست کاندر زمینبـــرو شــهــریــاران کــنــنــد آفــریــن
چنان هم کجـا ساختـی از نخستبـیـایـد مـر این را سـرانـجـام جـسـت
هـمـه گـنـج پـیش تـو آراسـتـسـتاگر تـخـت عاجـست اگر خواستـست
چو بشنید سیندخت ازو گشت بازبـــر دخـــتـــر آمـــد ســـرایــنـــده راز
هـمـی مـژده دادش بــه دیـدار زالکـه دیدی چـنـان چـون بـبـاید هـمـال
زن و مــرد را از بــلــنــدی مــنــشســزد گــر فــرازد ســر از ســرزنــش
سـوی کـام دل تـیـز بــشـتــافـتـیکنون هر چـه جـسـتـی همه یافـتـی
بـــدو گــفــت رودابــه ای شــاه زنسـزای سـتــایـش بــه هـر انـجــمـن
مـن از خـاک پـای تـو بـالـیـن کـنـمبـــه فــرمــانــت آرایــش دیــن کــنــم
ز تــو چــشــم آهـرمــنـان دور بــاددل و جـــان تـــو خـــانــه ســـور بـــاد
چـو بـشنید سـیندخـت گفتـار اویبــــه آرایـــش کـــاخ بــــنـــهـــاد روی
بـیـاراسـت ایوانـهـا چـون بـهـشـتگلاب و می و مشک و عنبر سرشت
بــسـاطـی بـیـفـگـنـد پـیـکـر بـه زرزبــر جــد بــرو بــافـتــه سـر بــه سـر
دگـر پــیـکــرش در خــوشــاب بــودکـه هـر دانـه ای قــطــره ای آب بــود
یـک ایوان هـمـه تـخـت زرین نـهـادبـــه آیــیــن و آرایــش چــیــن نــهــاد
هـمـه پـیـکـرش گـوهـر آگـنـده بـودمــیـان گــهـر نـقــشــهـا کــنـده بــود
ز یـاقـوت مـر تــخــت را پــایـه بــودکـه تـخـت کـیـان بــود و پـرمـایـه بـود
یـک ایوان هـمـه جـامـه رود و مـیبــــیـــاورده از پـــارس و اهـــواز و ری
بــیـاراســت رودابــه را چــون نـگـارپــر از جــامــه و رنــگ و بــوی بــهــار
هـمـه کـابــلـسـتـان شـد آراسـتـهپــر از رنـگ و بــوی و پـر از خـواسـتـه
هـمـه پـشـت پـیلـان بـیـاراسـتـنـدز کـابــل پــرسـتــنـدگـان خـواسـتـنـد
نـشـسـتـنـد بــر پـیـل رامـشـگـراننــهــاده بـــه ســـر بـــر زر افــســران
پــذیــره شــدن را بــیــاراســتــنــدنثـارش همه مـشـک و زر خـواسـتـندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.