ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
همـی رنـد دسـتـان گـرفـتـه شـتـابچـو پـرنده مرغ و چـو کشـتـی بـرآب
کــســی را نـبــد ز آمـدنـش آگــهـیپـــذیــره نــرفـــتـــنــد بـــا فـــرهــی
خــروشــی بـــرآمــد ز پــرده ســرایکــه آمــد ز ره زال فـــرخـــنــده رای
پــذیـره شـدش ســام یـل شــادمـانهمـی داشـت انـدر بـرش یک زمـان
فــرود آمــد از بــاره بــوســیــد خــاکبـگفـت آن کـجـا دید و بـشـنید پـاک
نـشـسـت از بـر تـخـت پـرمـایه سـامابـــــا زال خــــرم دل و شــــادکــــام
سـخـنهای سـیندخـت گفـتـن گرفـتلبـش گشـت خـندان نهفـتـن گرفت
چــنـیـن گـفـت کـامـد ز کـابــل پــیـامپـیـمـبــر زنـی بـود سـیـنـدخـت نـام
ز مـن خـواسـت پـیمـان و دادم زمـانکـه هـرگـز نـبــاشـم بــدو بـدگـمـان
ز هر چیز کز من بـه خوبی بـخواستسـخـنـهـا بــران بــرنـهـادیـم راسـت
نـخـسـت آنـکـه بـا مـاه کـابـلـسـتـانشـود جـفـت خـورشـید زابـلـسـتـان
دگـر آنـکـه زی او بـه مـهـمـان شـویمبــران دردهــا پــاک درمــان شــویـم
فـــرســـتـــاده ای آمـــد از نـــزد اویکـه پـردخـتـه شـد کـار بـنمـای روی
کـنون چـیسـت پـاسـخ فـرسـتـاده راچـــه گـــویـــیـــم مـــهـــراب آزاده را
ز شــادی چــنـان شـد دل زال ســامکـه رنگـش سـراپـای شـد لعـل فـام
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه ای پــهـلـوانگـر ایدون کـه بـینی بـه روشـن روان
سـپـه رانـی و مـا بـه کـابــل شـویـمبـگـوییـم زیـن در سـخـن بـشـنـویـم
بـه دسـتـان نگه کـرد فـرخـنده سـامبـدانـسـت کـورا ازین چـیـسـت کـام
سخن هر چه از دخت مهراب نیستبه نزدیک زال آن جز از خواب نیست
بــفــرمــود تــا زنــگ و هـنــدی درایزدنــد و گــشــادنــد پـــرده ســـرای
هــیــونــی بــرافــگــنــد مــرد دلــیــربــدان تــا شــود نـزد مـهـراب شــیـر
بــگــویـد کــه آمــد ســپــهــبــد ز راهابــا زال بــا پــیـل و چــنـدی سـپــاه
فـرسـتــاده تــازان بــه کـابــل رسـیـدخـروشـی بـرآمد چـنان چـون سـزید
چـنـان شـاد شـد شـاه کـابـلـسـتـانز پــیـونـد خــورشــیـد زابــلـســتــان
کـه گفـتـی همی جـان بـرافـشـاندندز هـر جــای رامـشـگـران خــوانـدنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.