ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــزد نـای مـهـراب و بــربـسـت کـوسبـیاراست لشکر چـو چـشم خـروس
ابـــا ژنــده پـــیــلــان و رامــشـــگــرانزمین شـد بـهشـت از کـران تـا کران
ز بــس گـونـه گـون پـرنـیـانـی درفـشچه سرخ و سپید و چه زرد و بـنفش
چـــه آوای نــای و چــه آوای چـــنــگخـــروشـــیــدن بـــوق و آوای زنـــگ
تـو گـفـتـی مـگـر روز انجـامـش اسـتیکی رستخیز است گر رامش است
همی رفـت ازین گـونه تـا پـیش سـامفــرود آمـد از اســپ و بــگـذارد گـام
گـرفــتــش جــهـان پــهـلـوان در کـنـاربـــپـــرســـیــدش از گــردش روزگــار
شــه کــابــلـســتــان گـرفــت آفــریـنچـه بـر سـام و بـر زال زر همـچـنـین
نـــشـــســـت از بـــر بــــاره تـــیـــزروچــو از کـوه ســر بــرکـشــد مـاه نـو
یــکـــی تـــاج زریــن نــگـــارش گــهــرنــــــهـــــاد از بــــــر تــــــارک زال زر
بــه کـابــل رسـیـدنـد خــنـدان و شـادســخــنــهـای دیـریـنــه کــردنــد یـاد
هــمــه شــهــر ز آوای هــنــدی درایز نــالــیـدن بــربــط و چــنـگ و نــای
تــو گـفـتــی دد و دام رامـشـگـرسـتزمــانــه بــه آرایـشــی دیـگــرســت
بــش و یـال اســپــان کــران تــا کـرانبـر انـدوده پـر مـشـک و پـر زعـفـران
بــرون رفـت سـیـنـدخـت بــا بـنـدگـانمیان بـسـتـه سـیصـد پـرسـتـندگـان
مــر آن هــر یــکــی را یـکــی جــام زربـه دسـت اندرون پـر ز مشک و گهر
هــمــه ســام را آفــریــن خــوانــدنــدپــس از جـام گـوهـر بــرافـشـانـدنـد
بـدان جـشـن هـر کـس کـه آمـد فـرازشد از خواستـه یک بـه یک بـی نیاز
بـخـنـدید و سـیندخـت را سـام گـفـتکـه رودابـه را چـنـد خـواهی نـهفـت
بـدو گفت سـیندخـت هدیه کجـاسـتاگــر دیــدن آفــتـــابـــت هــواســـت
چـنین داد پـاسخ بـه سیندخـت سـامکـه ازمـن بــخـواه آنـچــه آیـدت کـام
بـــرفـــتـــنـــد تـــا خـــانـــه زرنـــگـــارکـــجـــا انـــدرو بـــود خـــرم بـــهـــار
نــگــه کــرد ســـام انــدران مــاه روییـکـایـک شـگـفـتـی بـمـانـد انـدروی
نـدانـسـت کـش چـون سـتـاید همـیبـرو چـشـم را چـون گـشـاید همـی
بــفــرمــود تــا رفــت مــهــراب پــیـشبـبـسـتـنـد عـقـدی بـرآییـن و کـیـش
بـه یک تـخـتـشـان شـاد بـنـشـانـدنـدعــقـیـق و زبــرجــد بــرافـشــانـدنـد
ســــر مـــاه بــــا افــــســــر نـــام دارســر شــاه بـــا تـــاج گــوهــرنــگــار
بـــیــاورد پـــس دفــتـــر خـــواســتـــهیـکــی نــخــســت گــنــج آراســتــه
بــرو خـوانـد از گـنـجــهـا هـر چـه بــودکه گوش آن نیارسـت گفتـی شـنود
بـرفـتـنـد از آنـجـا بـه جـای نـشـسـتبـبـودند یک هفتـه بـا می بـه دست
وز ایــوان ســوی بـــاغ رفــتــنــد بـــازسـه هفتـه بـه شادی گرفتـند سـاز
بــزرگـان کـشــورش بــا دســت بــنـدکـشــیـدنـد بــر پــیـش کــاخ بــلـنـد
ســر مــاه ســـام نــریــمــان بـــرفــتسـوی سـیسـتـان روی بـنهاد تـفـت
ابــا زال و بــا لـشـکـر و پــیـل و کـوسزمـــــانــــه رکـــــاب ورا داد بـــــوس
عـمـاری و بــالـای و هـودج بـسـاخـتیـکـی مـهـد تــا مـاه را در نـشـاخـت
چو سیندخت و مهراب و پیوند خویشسـوی سـیسـتـان روی کردند پـیش
بــرفـتـنـد شـادان دل و خـوش مـنـشپــر از آفــریـن لـب ز نـیـکـی کــنـش
رســـیــدنـــد پـــیــروز تـــا نـــیــمـــروزچـنان شـاد و خـندان و گـیتـی فـروز
یـکـی بــزم ســام آنـگـهـی سـاز کـردســه روز انـدران بــزم بــگــمـاز کــرد
پـس آنـگـاه سـینـدخـت آنـجـا بـمـانـدخـود و لشـکرش سـوی کابـل بـراند
سـپـرد آن زمـان پــادشـاهـی بــه زالبـرون بـرد لـشـکـر بـه فـرخـنده فـال
ســوی گـرگـســاران شـد و بــاخــتــردرفـش خـجـسـتـه بــرافـراخـت سـر
شـوم گفـت کان پـادشـاهی مراسـتدل و دیـده بــا مــا نــدارنــد راســت
مــنـوچــهـر مــنــشــور آن شــهـر بــرمـرا داد و گـفـتــا هـمـی دار و خــوار
بـــتـــرســم ز آشــوب بـــد گــوهــرانبــــه ویـــژه ز گــــردان مـــازنـــداران
بـشـد سـام یکزخـم و بـنشسـت زالمی و مجلس آراست و بـفراخت یالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.