ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـیـامـد یـکـی مـوبـدی چـرب دسـتمر آن مـاه رخ را بـه می کـرد مسـت
بــکــافــیـد بــی رنـج پــهـلــوی مــاهبـــتــابــیــد مــر بـــچــه را ســر ز راه
چــنــان بــی گــزنــدش بــرون آوریـدکه کس در جـهان این شگفتـی ندید
یکی بـچـه بـد چـون گوی شـیرفـشبــه بــالــا بــلــنـد و بــه دیـدار کــش
شـگـفـت انـدرو مـانده بـد مـرد و زنکـه نـشـنـیـد کـس بــچـه پــیـل تــن
هـمـان دردگــاهـش فــرو دوخــتــنـدبــه داور هـمـه درد بــســپــوخــتــنـد
شـبــانـروز مـادر ز مـی خـفـتـه بــودز مـی خـفـتـه و هـش ازو رفـتـه بـود
چـو از خـواب بــیـدار شـد سـرو بــنبـه سیندخـت بـگشاد لب بـر سخـن
بـــرو زر و گــوهــر بــرافــشــانــدنــدابـــر کـــردگــار آفـــریــن خـــوانــدنــد
مـر آن بــچـه را پــیـش او تــاخـتــنـدبــســان ســپــهـری بــرافــراخــتــنـد
بــخـنـدیـد ازان بــچــه سـرو سـهـیبــدیـد انــدرو فــر شــاهــنــشــهــی
بـه رسـتـم بــگـفـتـا غـم آمـد بــسـرنــهــادنــد رســتــمــش نــام پــســر
یـکـی کـودکـی دوخــتــنـد از حــریـربــه بــالـای آن شـیـر نـاخـورده شـیـر
درون وی آگـــنــده مـــوی ســـمـــوربــرخ بــر نــگــاریـده نــاهــیـد و هــور
بـــه بـــازوش بـــر اژدهـــای دلـــیـــربـه چـنگ انـدرش داده چـنگـال شـیر
بــه زیـر کـش انـدر گـرفـتــه ســنـانبـه یـک دسـت کـوپـال و دیگـر عـنـان
نشـاندندش آنگـه بـر اسـپ سـمـندبــه گـرد انـدرش چــاکـران نـیـز چـنـد
چـو شـد کـار یکـسـر همه سـاخـتـهچـنـان چـون بــبــایـسـت پــرداخـتــه
هــیــون تــکــاور بــرانــگــیــخــتــنــدبــه فـرمـان بــران بــر درم ریـخــتــنـد
پـــس آن صـــورت رســـتـــم گــرزداربـــبـــردنـــد نــزدیــک ســـام ســـوار
یـکـی جـشـن کـردنـد در گـلـسـتـانز زاولـســتــان تــا بــه کـابــلـسـتــان
هـمـه دشــت پــر بــاده و نـای بــودبـه هر کـنـج صـد مـجـلـس آرای بـود
بــه زاولـســتــان از کــران تــا کــراننـشـسـتـه بـه هر جـای رامـشـگـران
نـبــد کــهـتــر از مـهـتــران بــر فــرودنشسـتـه چـنان چـون بـود تـار و پـود
پــس آن پــیـکـر رسـتــم شـیـرخـواربـــبـــردنـــد نــزدیــک ســـام ســـوار
ابـر سـام یل مـوی بـر پـای خـاسـتمـرا مـانـد این پـرنـیـان گـفـت راسـت
اگــر نــیـم ازیـن پــیـکــر آیـد تــنــشســرش ابــر ســایـد زمـیـن دامـنـش
وزان پـس فرستاده را پیش خواستدرم ریخت تا بر سرش گشت راست
بــه شــادی بــرآمـد ز درگــاه کــوسبـیاراسـت میدان چـو چـشم خـروس
مـی آورد و رامـشـگـران را بــخــوانـدبـه خـواهـنـدگـان بــر درم بـرفـشـانـد
بیاراست جشنی که خورشید و ماهنــظــاره شــدنــد انــدران بـــزمــگــاه
پــس آن نـامـه زال پــاســخ نـوشـتبــیـاراسـت چــون مـرغـزار بــهـشـت
نـخــســت آفــریـن کـرد بــر کـردگـاربـــران شـــادمـــان گـــردش روزگـــار
ســتــودن گــرفــت آنــگــهـی زال راخــداونــد شــمــشــیــر و کــوپــال را
پــس آمــد بــدان پــیــکــر پــرنــیــانکــه یـال یـلـان داشــت و فــر کــیـان
بــفـرمـود کـیـن را چـنـیـن ارجــمـنـدبـــداریــد کـــز دم نـــیــابـــد گـــزنـــد
نـیـایـش هـمــی کــردم انــدر نـهـانشـــب و روز بـــا کـــردگـــار جـــهــان
کـه زنـده بــبــیـنـد جـهـانـبــیـن مـنز تــخــم تــو گــردی بــه آیــیــن مــن
کـنون شـد مرا و تـرا پـشـت راسـتنـبــایـد جـز از زنـدگـانـیـش خـواسـت
فــرســتـــاده آمــد چـــو بـــاد دمــانبــــر زال روشــــن دل و شــــادمـــان
چـو بـشـنید زال این سـخـنهای نغـزکـه روشــن روان انـدر آیـد بــه مـغــز
بــه شـادیـش بــر شـادمـانـی فـزودبــرافـراخــت گـردن بــه چــرخ کـبــود
همـی گـشـت چـندی بـروبـر جـهانبـــرهــنـــه شـــد آن روزگـــار نــهــان
بـه رسـتـم هـمـی داد ده دایه شـیرکـه نیروی مردسـت و سـرمایه شـیر
چــو از شـیـر آمـد ســوی خــوردنـیشــد از نـان و از گـوشــت افــزودنـی
بــدی پــنــج مــرده مــراو را خــورشبـــمـــانـــدنـــد مـــردم ازان پـــرورش
چـو رسـتـم بـپـیمـود بـالـای هشـتبــســان یــکــی ســرو آزاد گــشــت
چـنان شد که رخـشان ستـاره شودجــهــان بــر ســتــاره نــظــاره شــود
تـو گفتـی که سام یلستی بـه جایبــه بــالــا و دیـدار و فــرهـنـگ و رایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.