ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
منوچـهر را سـال شـد بـر دو شسـتز گیتـی همی بـار رفـتـن بـبـسـت
ســتــاره شــنــاســان بــر او شــدنـدهمـی ز آسـمـان داسـتـانـها زدنـد
نـــدیـــدنـــد روزش کـــشـــیـــدن درازز گیتـی همی گشت بـایست بـاز
بــــدادنـــد زان روز تــــلـــخ آگـــهـــیکه شد تیره آن تخت شاهنشهی
گــه رفــتــن آمــد بــه دیــگــر ســرایمـگــر نـزد یـزدان بــه آیـدت جــای
نـگـر تــا چــه بــایـد کـنـون سـاخـتــننــبــایـد کــه مــرگ آورد تــاخــتــن
سـخـن چـون ز دانـنـده بـشـنید شـاهبـه رسـم دگـرگـون بـیاراسـت گـاه
هــمــه مــوبــدان و ردان را بــخــوانــدهـمـه راز دل پـیـش ایشـان بـرانـد
بـــفــرمــود تــا نــوذر آمــدش پــیــشورا پــنــدهــا داد ز انــدازه بــیــش
که این تخت شاهی فسونست و بادبــرو جــاودان دل نــبـــایــد نــهــاد
مـرا بـر صـد و بـیسـت شـد سـالـیـانبه رنج و به سختی بـبـستم میان
بـــســـی شـــادی و کــام دل رانــدمبــه رزم انـدرون دشـمـنـان مـانـدم
بــه فــر فــریـدون بــبــســتــم مــیـانبـه پـندش مرا سـود شـد هر زیان
بــجـسـتــم ز سـلـم و ز تـور سـتــرگهـمــان کــیـن ایـرج نــیـای بــزرگ
جــهــان ویــژه کــردم ز پــتــیــاره هــابــس شـهـر کـردم بــس بــاره هـا
چــنـانـم کــه گــویـی نـدیـدم جــهـانشـمـار گـذشـتـه شـد انـدر نـهـان
نــیـرزد هــمــی زنــدگــانــیـش مــرگدرخـتـی کـه زهـر آورد بــار و بـرگ
ازان پـس کـه بـردم بـسـی درد و رنجسـپـردم تـرا تـخـت شاهی و گنج
چــنـان چــون فــریـدون مـرا داده بــودتـــرا دادم ایــن تـــاج شــاه آزمــود
چـنان دان که خوردی و بـر تـو گذشتبه خوشتر زمان بـازم بایدت گشت
نـشـانـی کـه مـانـد هـمـی از تـو بــازبــــــرآیـــــد بــــــرو روزگــــــار دراز
نــبــایــد کــه بــاشــد جــز از آفــریــنکــه پــاکــی نــژاد آورد پــاک دیـن
نــگــر تـــا نــتـــابـــی ز دیــن خـــدایکــه دیــن خـــدای آورد پـــاک رای
کــنــون نــو شــود در جـــهــان داوریچـو مـوسـی بـیاید بـه پـیغـمـبـری
پــدیــد آیــد آنــگــه بــه خــاور زمــیـننـگـر تــا نـتــابــی بــر او بــه کـیـن
بـــدو بـــگـــرو آن دیـــن یـــزدان بـــودنگـه کـن ز سـر تـا چـه پـیمان بـود
تــــو مــــگــــذار هـــرگــــز ره ایـــزدیکـه نیکی ازویسـت و هم زو بـدی
ازان پــس بــیــایـد ز تــرکــان ســپــاهنـهـنـد از بــر تــخــت ایـران کــلــاه
تــرا کــارهــای درشــتــســت پــیـشگـهـی گـرگ بـاید بـدن گـاه مـیش
گـــزنـــد تـــو آیــد ز پـــور پـــشـــنــگز تـوران شـود کـارهـا بــر تـو نـنـگ
بــجـوی ای پــسـر چـون رسـد داوریز ســام و ز زال آنــگــهــی یــاوری
وزیـن نـو درخـتــی کـه از پــشـت زالبـرآمـد کـنون بـرکـشـد شـاخ و یال
ازو شــهــر تــوران شــود بــی هــنــربـه کـیـن تـو آیـد هـمـان کـیـنـه ور
بــگــفــت و فــرود آمــد آبــش بـــرویهـمـی زار بـگـریـسـت نـوذر بـروی
بــی آنـکـش بــدی هـیـچ بــیـمـاریـینــــه از دردهــــا هـــیـــچ آزاریـــی
دو چـشـم کـیـانـی بـه هـم بــر نـهـادبــپـژمـرد و بــرزد یـکـی سـرد بــاد
شــد آن نــامــور پــرهــنــر شــهــریـاربـه گـیتـی سـخـن مـاند زو یادگـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.