ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو سـوگ پـدر شـاه نوذر بـداشتز کــیـوان کــلــاه کــیـی بــرفــراشــت
بــه تــخـت مـنـوچــهـر بــر بــار دادبـــخــوانــد انــجــمــن را و دیــنــار داد
بــریـن بــرنـیـامـد بــســی روزگــارکــه بــیـدادگــر شــد ســر شــهــریـار
ز گـیـتـی بـرآمـد بـه هـر جـای غـوجـهـان را کـهـن شـد سـر از شـاه نـو
چــو او رسـمـهـای پــدر درنـوشـتابـــا مــوبـــدان و ردان تــیــز گــشــت
هـمـی مـردمـی نـزد او خـوار شـددلــش بـــرده گـــنــج و دیــنــار شـــد
کـدیـور یـکـایـک سـپـاهـی شـدنـددلــیــران ســزاوار شــاهــی شــدنــد
چـو از روی کـشـور بــرآمـد خـروشجـهـانـی سـراسـر بــرآمـد بـه جـوش
بــتــرســیـد بــیـدادگــر شــهــریـارفــرســتـــاد کــس نــزد ســام ســوار
بـه سـگـسـار مـازنـدران بـود سـامفـــرســــتــــاد نـــوذر بــــر او پــــیـــام
خــداونــد کــیـوان و بــهـرام و هـورکـه هـســت آفــریـنـنـده پــیـل و مـور
نـه دشـواری از چـیـز بــرتــرمـنـشنــه آســـانــی از انـــدک انــدر بـــوش
هـمـه بــا تــوانـایـی او یـکـیـســتاگـر هسـت بـسـیار و گـر انـدکـیسـت
کـنـون از خـداونـد خـورشـید و مـاهثـــنـــا بـــر روان مـــنــوچـــهــر شـــاه
ابــر ســام یــل بــاد چــنــدان درودکــه آیــد هــمــی ز ابــر بـــاران فــرود
مــران پــهــلــوان جــهــانــدیــده راســـرافـــراز گـــرد پـــســـنـــدیـــده را
هـمـیشـه دل و هوشـش آبـاد بـادروانـــــــش ز هـــــــر درد آزاد بــــــــاد
شـنـاســد مـگـر پــهـلـوان جــهـانســخــنــهـا هـم از آشــکــار و نــهـان
کـه تـا شـاه مژگـان بـه هم بـرنهادز ســام نــریـمــان بــســی کــرد یــاد
همیدون مرا پشت گرمی بدوستکه هم پهلوانست و هم شاه دوست
نـگـهبـان کـشـور بـه هنـگـام شـاهازویــســت رخــشــنــده فــرخ کــلــاه
کنون پـادشـاهی پـرآشوب گشـتســخــنـهـا از انــدازه انــدر گــذشــت
اگــر بــرنـگـیـرد وی آن گــرز کــیـنازیـن تــخــت پــردخــتــه مـانـد زمـیـن
چــو نـامـه بــر سـام نـیـرم رسـیـدیـکـی بــاد سـرد از جــگـر بــرکـشـیـد
بـه شـبـگـیر هنـگـام بـانگ خـروسبــرآمــد خــروشــیــدن بــوق و کــوس
یـکـی لـشـکـری رانـد از گـرگـسـارکـه دریـای سـبــز انـدرو گـشـت خـوار
چـو نـزدیک ایران رسـیـد آن سـپـاهپــذیــره شــدنــدش بــزرگــان بــه راه
پــیـاده هـمـه پــیـش ســام دلــیـربــرفــتــنـد و گـفــتــنـد هـر گـونـه دیـر
ز بـــــیــــدادی نــــوذر تـــــاجـــــورکــه بـــر خـــیــره گــم کـــرد راه پـــدر
جـهـان گـشـت ویـران ز کـردار اویغــنــوده شــد آن بــخــت بــیـدار اوی
بـــگــردد هــمــی از ره بـــخـــردیازو دور شــــــــد فــــــــره ایــــــــزدی
چـه بـاشـد اگـر سـام یـل پـهـلـواننـشـیـنـد بــریـن تــخــت روشــن روان
جـــهـــان گـــردد آبــــاد بــــا داد اوبــــرویـــســـت ایـــران و بـــنـــیـــاد او
که ما بـنده بـاشـیم و فـرمان کنیمروانـهـا بــه مـهـرش گـروگــان کــنـیـم
بـدیشـان چـنین گفت سـام سـوارکـه ایـن کـی پـسـنـدد ز مـن کـردگـار
کــه چــون نــوذری از نــژاد کــیــانبــه تــخـت کـیـی بــر کـمـر بــر مـیـان
بـه شـاهـی مـرا تـاج بـایـد بـسـودمـحـالـسـت و این کـس نـیارد شـنـود
خود این گفت یارد کس اندر جـهانچــنـیـن زهـره دارد کــس انــدر نـهـان
اگــر دخــتــری از مـنـوچــهـر شــاهبــران تــخــت زریـن شــدی بــا کــلـاه
نـبــودی جــز از خـاک بــالـیـن مـنبــدو شــاد بــودی جــهـانــبــیـن مــن
دلـش گــر ز راه پــدر گــشــت بــازبـــریــن بـــرنـــیــامـــد زمـــانـــی دراز
هنـوز آهنـی نـیسـت زنـگـار خـوردکـه رخـشـنـده دشـوار شـایـدش کـرد
مــــن آن ایـــزدی فــــره بــــاز آورمجـــهــان را بـــه مــهــرش نــیــاز آورم
شـما بـر گذشـتـه پـشیمان شویدبــه نـوی ز ســر بــاز پــیـمـان شـویـد
گــر آمــرزش کـــردگــار ســـپـــهــرنـــیــابـــیــد و از نـــوذر شـــاه مـــهــر
بـدین گیتـی اندر بـود خـشم شـاهبــه بــرگـشـتــن آتــش بــود جـایـگـاه
بـزرگـان ز کـرده پـشـیمـان شـدنـدیـکــایـک ز ســر بــاز پــیـمـان شــدنـد
چــو آمـد بــه درگــاه ســام ســوارپـــذیــره شـــدش نـــوذر شـــهـــریــار
بـــه فــرخ پــی نــامــور پــهــلــوانجـهان سر بـه سر شد بـه نوی جـوان
بـه پـوزش مهان پـیش نوذر شـدندبـه جـان و بـه دل ویژه کـهـتـر شـدنـد
بــرافـروخــت نـوذر ز تــخـت مـهـینــشـــســـت انــدر آرام بـــا فــرهــی
جـهان پـهلـوان پـیش نوذر بـه پـایپــرسـتــنـده او بــود و هـم رهـنـمـای
بـــه نــوذر در پــنــدهــا را گــشــادســخــنـهـای نـیـکـو بــسـی کـرد یـاد
ز گـرد فـریـدون و هـوشـنـگ شــاههــمــان از مــنــوچــهــر زیـبــای گــاه
کـه گـیتـی بـداد و دهش داشـتـندبــه بــیـداد بــر چـشـم نـگـمـاشـتـنـد
دل او ز کـــــژی بــــــه داد آوریـــــدچـــنــان کـــرد نــوذر کــه او رای دیــد
دل مــهــتـــران را بـــدو نــرم کـــردهـــمـــه داد و بــــنـــیـــاد آزرم کــــرد
چـو گـفـتـه شـد از گـفـتـنیها همـهبــه گــردنـکــشــان و بــه شــاه رمــه
بــرون رفــت بــا خــلــعــت نــوذریچـه تـخت و چـه تـاج و چه انگشتـری
غـلـامـان و اســپــان زریـن سـتــامپـــر از گــوهــر ســرخ زریــن دو جـــام
بـرین نیز بـگذشـت چـندی سـپـهرنــه بـــا نــوذر آرام بــودش نــه مــهــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.