ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
پـس آنـگـه ز مـرگ مـنـوچـهـر شـاهبــشـد آگـهـی تــا بــه تـوران سـپــاه
ز نـــارفـــتـــن کـــار نـــوذر هــمـــانیـکــایـک بــگــفــتــنـد بــا بــدگــمــان
چـو بـشـنید سـالار تـرکـان پـشـنگچنان خواست کاید بـه ایران به جنگ
یــکــی یــاد کــرد از نــیــا زادشـــمهــم از تــور بـــر زد یــکــی تــیــز دم
ز کــار مــنـوچــهـر و از لــشــکــرشز گــردان و ســـالــار و از کــشــورش
هــمــه نــامـــداران کـــشـــورش رابــخــوانـد و بــزرگــان لــشــکــرش را
چـو ارجـسـپ و گـرسـیوز و بـارمـانچــو کــلـبــاد جــنـگــی هـژبــر دمـان
سـپـهبـدش چـون ویسـه تـیزچـنـگکـه سـالـار بــد بــر سـپــاه پــشـنـگ
جـهـان پـهـلـوان پـورش افـراسـیـاببــخــوانـدش درنـگـی و آمـد شـتــاب
سـخـن راند از تـور و از سـلم گفـتکـه کـین زیـر دامـن نـشـایـد نـهـفـت
کسی را کجـا مغز جوشیده نیستبـرو بـر چـنـین کـار پـوشـیده نـیسـت
کــه بــا مــا چــه کــردنــد ایـرانـیـانبــدی را بــبــسـتــنـد یـک یـک مـیـان
کنون روز تـندی و کین جـستـنسترخ از خـون دیـده گـه شـسـتـنـسـت
ز گــفــت پــدر مــغــز افــراســیــاببــــرآمـــد ز آرام وز خــــورد و خـــواب
بــه پـیـش پـدر شـد گـشـاده زبــاندل آگــنـده از کــیـن کــمــر بــرمـیـان
کـه شـایسـتـه جـنـگ شـیران مـنمهـــم آورد ســــالـــار ایـــران مـــنـــم
اگــر زادشــم تـــیــغ بـــرداشــتـــیجـهان را بـه گرشـاسـپ نگـذاشـتـی
مـیـان را بــبـسـتـی بـه کـیـن آوریبـــایــران نــکـــردی مــگــر ســـروری
کـنـون هـرچــه مـانـیـده بــود از نـیـاز کـیـن جــسـتــن و چــاره و کـیـمـیـا
گـشـادنـش بــر تـیـغ تـیـز مـنـسـتگـه شـورش و رسـتــخــیـز مـنـسـت
بـه مـغـز پـشـنگ انـدر آمـد شـتـابچــو دیـد آن ســهـی قـد افـراسـیـاب
بــر و بــازوی شـیـر و هـم زور پــیـلوزو سـایـه گـسـتـرده بـر چـنـد مـیـل
زبــانــش بــه کــردار بــرنــده تــیــغچـو دریـا دل و کـف چـو بــارنـده مـیـغ
بــفـرمـود تــا بــرکـشـد تـیـغ جـنـگبــه ایـران شـود بــا سـپــاه پـشـنـگ
سـپـهبـد چـو شایسـتـه بـیند پـسرسـزد گـر بــرآرد بــه خــورشـیـد سـر
پـس از مرگ بـاشد سر او بـه جـایازیــرا پـــســـر نـــام زد رهــنـــمـــای
چـو شـد سـاخـتـه کار جـنگ آزمایبــه کــاخ آمــد اغــریـرث رهــنــمــای
بـه پـیـش پـدر شـد پـرانـدیشـه دلکـه انـدیشـه دارد هـمـی پـیشـه دل
چـنـیـن گـفـت کـای کـار دیـده پــدرز تــرکــان بــه مــردی بـــرآورده ســر
منوچـهر از ایران اگـر کـم شـدسـتسـپـهدار چـون سـام نیرم شـدسـت
چـو گرشاسـپ و چـون قارن رزم زنجـــز ایــن نــامـــداران آن انــجـــمــن
تـو دانی که بـا سلم و تـور سـتـرگچــه آمــد ازان تــیــغ زن پــیــر گــرگ
نــیـا زادشــم شــاه تــوران ســپــاهکه تـرگش همی سود بـر چـرخ و ماه
ازیـن در سـخـن هـیـچ گـونـه نـرانـدبــه آرام بــر نــامــه کــیـن نــخــوانــد
اگــر مــا نــشــوریــم بــهــتــر بـــودکـزیـن جـنـبــش آشـوب کـشـور بــود
پـسـر را چـنین داد پـاسـخ پـشـنگکــه افــراســیـاب آن دلــاور نــهـنــگ
یـکـی نـره شــیـرســت روز شــکـاریــکــی پــیــل جــنــگــی گــه کــارزار
تـــرا نــیــز بـــا او بـــبـــایــد شـــدنبــه هـر بــیـش و کــم رای فــرخ زدن
نـبــیـره کـه کـیـن نـیـا را نـجــسـتسـزد گـر نـخــوانـی نـژادش درســت
چــو از دامـن ابــر چــیـن کـم شــودبــیــابـــان ز بـــاران پــر از نــم شــود
چـراگاه اسـپـان شـود کوه و دشـتگــیــاهــا ز یــال یـلــان بــرگــذشــت
جهان سر به سر سبز گردد ز خویدبـه هـامـون سـراپـرده بــایـد کـشـیـد
سـپــه را هـمـه سـوی آمـل بــرانـددلـی شـاد بــر سـبــزه و گـل بــرانـد
دهسـتـان و گـرگـان همـه زیر نـعـلبــکـوبــیـد وز خــون کــنـیـد آب لـعــل
مـنـوچـهـر از آن جـایگـه جـنـگـجـویبــه کـیـنـه ســوی تــور بــنـهـاد روی
بـــکـــوشـــیـــد بــــا قـــارن رزم زندگـر گـرد گـرشــاســپ زان انـجــمـن
مـگـر دسـت یـابـیـد بـر دشـت کـینبـــریــن دو ســرافــراز ایــران زمــیــن
روان نــیــاگــان مــا خــوش کــنــیـددل بــدســگــالــان پــرآتــش کــنــیـد
چـنـیـن گـفـت بــا نـامـور نـامـجـویکه من خون به کین اندر آرم به جویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.