ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چو دشت از گیا گشت چون پرنیانبــبــسـتــنـد گـردان تــوران مـیـان
سـپـاهـی بـیـامـد ز تـرکـان و چـینهــم از گـــرزداران خـــاور زمــیــن
کــه آن را مــیــان و کــرانــه نــبــودهـمـان بــخـت نـوذر جـوانـه نـبـود
چو لشکر بـه نزدیک جـیحون رسیدخــبــر نـزد پــور فــریـدون رســیـد
ســپــاه جــهـانـدار بــیـرون شـدنـدز کـاخ همـایون بـه هامـون شـدند
بــه راه دهـســتــان نــهـادنــد رویســپــهـدارشـان قـارن رزم جــوی
شـهنـشـاه نـوذر پـس پـشـت اویجهانی سراسر پر از گفت و گوی
چو لشکر بـه پیش دهستان رسیدتـو گفتی که خورشید شد ناپـدید
ســــراپــــرده نـــوذر شــــهـــریـــارکشـیدند بـر دشـت پـیش حـصـار
خود اندر دهستـان نیاراست جـنگبــریـن بــر نـیـامـد زمــانـی درنـگ
کـه افــراســیـاب انـدر ایـران زمـیـندو ســالـار کـرد از بــزرگـان گـزیـن
شـمـاسـاس و دیـگـر خـزروان گـردز لشکر سـواران بـدیشان سـپـرد
ز جـنگ آوران مرد چـون سـی هزاربــرفــتــنــد شــایــســتــه کــارزار
سـوی زابــلـســتــان نـهـادنـد رویز کـینـه بـه دسـتـان نـهادنـد روی
خـبـر شـد کـه سـام نریمـان بـمـردهمـی دخـمـه سـازد ورا زال گـرد
ازان سـخـت شادان شد افراسیاببـدید آنکه بـخت اندر آمد به خواب
بـیامـد چـو پـیش دهسـتـان رسـیدبــرابــر سـراپــرده ای بــرکـشـیـد
سـپـه را که دانسـت کـردن شـماربــرو چــارصـد بــار بــشــمـر هـزار
بـجـوشید گفتـی همه ریگ و شـخبـیابـان سـراسـر چـو مـور و مـلـخ
ابــا شــاه نــوذر صــد و چــل هــزارهمـانـا کـه بـودنـد جـنـگـی سـوار
بــه لـشـکـر نـگـه کـرد افـراسـیـابهیونـی بـرافـگـنـد هـنـگـام خـواب
یکی نامه بـنوشـت سـوی پـشنگکه جستـیم نیکی و آمد بـه چنگ
هـمـه لـشـکـر نـوذر ار بــشـکـریـمشـکـارنـد و در زیـر پـی بـسـپـریم
دگــر ســام رفــت از در شــهــریـارهــمــانــا نــیــایــد بــدیـن کــارزار
سـتــودان هـمـی ســازدش زال زرنـدارد هـمـی جـنـگ را پــای و پـر
مـرا بــیـم ازو بــد بــه ایـران زمـیـنچـو او شـد ز ایـران بـجـوییم کـین
هـمــانـا شــمـاســاس در نـیـمـروزنشـسـتـسـت بـا تـاج گیتـی فروز
بـه هنگام هر کار جـستـن نکوستزدن رای بـا مرد هشیار و دوسـت
چـو کـاهـل شـود مـرد هنـگـام کـارازان پــس نـیـابــد چــنـان روزگــار
هــــیـــون تــــکــــاور بــــرآورد پــــربــشـد نـزد سـالـار خـورشـیـد فـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.