ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سـپــیـده چــو از کـوه سـر بــرکـشـیـدطـلـایـه بــه پــیـش دهـســتــان رســیـد
مـیـان دو لـشــکــر دو فــرســنـگ بــودهــمـــه ســـاز و آرایــش جـــنـــگ بـــود
یـــکـــی تـــرک بـــد نـــام او بـــارمـــانهـمـی خــفــتــه را گــفــت بــیـدار مــان
بــیـامــد ســپــه را هـمــی بــنــگــریـدســـــراپـــــرده شــــاه نــــوذر بـــــدیــــد
بـــشــد نــزد ســالــار تـــوران ســپـــاهنــشـــان داد ازان لــشـــکـــر و بـــارگــاه
وزان پــس بــه ســالــار بــیـدار گــفــتکــه مــا را هـنــر چــنــد بــایـد نــهــفــت
بـــه دســتـــوری شــاه مــن شــیــرواربــــجــــویـــم ازان انـــجــــمــــن کــــارزار
بـــبــیــنــنــد پــیــدا ز مــن دســتــبــردجــز از مــن کــســی را نـخــوانـنـد گــرد
چــنـیـن گــفــت اغــریـرث هـوشــمـنـدکــه گــر بــارمــان را رســد زیــن گــزنــد
دل مــرزبـــانــان شــکــســـتـــه شــودبــریــن انــجــمــن کــار بــســتــه شــود
یــکــی مــرد بـــی نــام بـــایــد گــزیــدکــه انـگـشــت ازان پــس نـبــایـد گــزیـد
پـــرآژنــگ شـــد روی پـــور پـــشــنــگز گـــفـــتـــار اغـــریــرث آمـــدش نــنـــگ
بــــروی دژم گــــفــــت بــــا بــــارمـــانکـه جـوشـن بـپـوش و بـه زه کـن کـمـان
تــو بــاشــی بــران انـجــمـن ســرفـرازبــه انــگــشــت دنــدان نــیـایـد بــه گــاز
بــشــد بــارمـان تــا بــه دشــت نـبــردســـــــوی قــــــارن کــــــاوه آواز کــــــرد
کـــزیـــن لـــشــــکـــر نـــوذر نـــامـــدارکـــه داری کـــه بـــا مــن کـــنــد کـــارزار
نــگـــه کـــرد قـــارن بـــه مـــردان مــردازان انــجـــمــن تـــا کــه جــویــد نــبـــرد
کــس از نــامــدارانــش پـــاســخ نــدادمــگـــر پـــیــرگـــشـــتـــه دلــاور قـــبـــاد
دژم گــشــت ســالـار بــســیـار هـوشز گـــفـــت بـــرادر بـــرآمـــد بـــه جـــوش
ز خشمش سرشک اندر آمد بـه چشماز آن لـشـکـر گـشـن بــد جــای خــشـم
ز چــنــدان جــوان مــردم جــنـگــجــوییــکــی پـــیــر جـــویــد هــمــی رزم اوی
دل قـــارن آزرده گـــشــــت از قـــبــــادمـــیـــان دلـــیـــران زبـــان بـــرگـــشـــاد
کـه سـال تـو اکـنـون بـه جـایی رسـیـدکـه از جــنـگ دسـتــت بــبــایـد کـشـیـد
تــویــی مــایــه ور کــدخــدای ســپــاههـمــی بــر تــو گــردد هـمــه رای شــاه
بــخـون گـر شـود لـعـل مـویـی سـپـیـدشــونــد ایـن دلــیــران هــمــه نــاامــیــد
شــکــســت انــدرآیـد بــدیـن رزم گــاهپــــر از درد گــــردد دل نــــیــــک خــــواه
نـــگـــه کـــن کـــه بــــا قــــارن رزم زنچـــه گــویــد قــبـــاد انــدران انــجـــمــن
بــدان ای بــرادر کـه تــن مـرگ راسـتســــر رزم زن ســــودن تــــرگ راســــت
ز گــاه خــجــســتــه مــنــوچــهــر بـــازاز امـــــروز بـــــودم تـــــن انــــدر گـــــداز
کــســی زنــده بـــر آســمــان نــگــذردشـکـارسـت و مـرگـش هـمـی بـشـکـرد
یـکـی را بــرآیـد بــه شـمـشـیـر هـوشبــدانـگـه کـه آیـد دو لـشـگـر بــه جــوش
تــنـش کـرگـس و شـیـر درنـده راسـتســرش نــیــزه و تــیــغ بــرنــده راســت
یــکــی را بــه بــســتــر بـــرآیــد زمــانهـمــی رفــت بــایـد ز بــن بــی گــمــان
اگـــر مـــن روم زیـــن جــــهـــان فـــراخبــرادر بــه جــایــســت بـــا بــرز و شــاخ
یــکــی دخــمــه خـــســروانــی کــنــدپـــس از رفــتــنــم مــهــربـــانــی کــنــد
سـرم را بــه کـافـور و مـشـک و گـلـابتـــنــم را بـــدان جـــای جـــاویــد خــواب
ســپـــار ای بـــرادر تـــو پـــدرود بـــاشهــمــیـشــه خــرد تــار و تــو پــود بــاش
بـگـفـت این و بـگـرفـت نـیزه بـه دسـتبــه آوردگــه رفــت چــون پــیـل مــســت
چــنــیــن گــفــت بـــا رزم زن بــارمــانکـــه آورد پــــیـــشـــم ســـرت را زمـــان
بــبــایـســت مـانـدن کــه خــود روزگـارهـــمـــی کـــرد بــــا جـــان تــــو کـــارزار
چــنـیـن گــفــت مـر بــارمــان را قــبــادکــه یــکـــچـــنــد گــیــتـــی مــرا داد داد
بـــه جــایــی تــوان مــرد کــایــد زمــانبــیــایــد زمــان یــک زمــان بــی گــمــان
بــگــفــت و بــرانـگـیـخــت شــبــدیـز رابـــــــداد آرمــــــیــــــدن دل تــــــیــــــز را
ز شـبــگـیـر تــا ســایـه گـسـتــرد هـورهــمــی ایــن بـــرآن آن بــریــن کــرد زور
بـــه فــرجـــام پـــیــروز شــد بـــارمــانبـــه مــیــدان جـــنــگ انــدر آمــد دمــان
یـکـی خــشــت زد بــر ســریـن قــبــادکـــه بـــنــد کـــمــرگـــاه او بـــرگــشـــاد
ز اســپ انــدر آمــد نـگــونــســار ســرشــد آن شــیــردل پـــیــر ســـالــار ســر
بـــشـــد بـــارمــان نــزد افــراســـیــابشــکــفــتــه دو رخــســار بــا جــاه و آب
یـکـی خــلـعــتــش داد کــانـدر جــهـانکــس از کـهـتــران نـســتــد آن از مـهـان
چــو او کـشــتــه شـد قـارن رزمـجــویســـپـــه را بــــیـــاورد و بــــنـــهـــاد روی
دو لــشــکــر بــه کــردار دریــای چــیـنتـو گـفـتـی کـه شـد جـنب جـنبـان زمین
درخـــشـــیــدن تـــیــغ الــمــاس گــونشـــده لـــعـــل و آهــار داده بـــه خـــون
بــه گــرد انــدرون هــمــچــو دریـای آبکـــه شـــنــگـــرف بـــارد بـــرو آفـــتـــاب
پــر از نـالــه کــوس شــد مــغــز مــیـغپـــر از آب شــنــگــرف شــد جــان تــیــغ
بـه هر سـو کـه قـارن بـرافـگـنـد اسـپهـمـی تــافـت آهـن چــو آذرگـشــســپ
تـو گفـتـی کـه الماس مرجـان فـشـاندچه مرجان که در کین همی جان فشاند
ز قــارن چـــو افــراســـیــاب آن بـــدیــدبــزد اســپ و لـشـکـر سـوی او کـشـیـد
یــکــی رزم تـــا شــب بـــرآمــد ز کــوهبــکــردنـد و نــامــد دل از کــیـن ســتــوه
چــو شـب تــیـره شـد قـارن رزمـخــواهبـــیــاورد ســوی دهــســتـــان ســـپـــاه
بــــر نـــوذر آمـــد بــــه پـــرده ســـرایز خـــــون بـــــرادر شــــده دل ز جـــــای
ورا دیــــد نــــوذر فـــــروریــــخـــــت آبازان مــــژه ســــیـــرنــــادیــــده خــــواب
چــنـیـن گـفـت کـز مـرگ ســام ســوارنـــدیـــدم روان را چـــنـــیــن ســـوگـــوار
چـــو خـــورشـــیــد بـــادا روان قـــبـــادتـــرا زیــن جــهــان جــاودان بـــهــر بـــاد
کـزیـن رزم وز مـرگـمـان چـاره نـیـسـتزمــی را جــز از گــور گــهـواره نــیـســت
چــنـیـن گــفــت قــارن کــه تــا زاده امتـــــن پـــــرهـــــنـــــر مـــــرگ را داده ام
فــریـدون نــهــاد ایـن کــلــه بــر ســرمکــه بــر کــیــن ایــرج زمــیـن بــســپــرم
هــنــوز آن کــمــربـــنــد نــگــشــاده امهــمـــان تـــیــغ پـــولـــاد نـــنـــهـــاده ام
بـــرادر شــد آن مــرد ســنــگ و خـــردســرانــجــام مــن هــم بـــریــن بــگــذرد
انـوشــه بــدی تــو کــه امــروز جــنــگبـــه تـــنــگ انــدر آورد پـــور پـــشـــنــگ
چـو از لشـکـرش گـشـت لخـتـی تـبـاهاز آسـودگـان خــواسـت چــنـدی سـپــاه
مـــــرا دیـــــد بـــــا گـــــرزه گـــــاورویبــیـامــد بــه نــزدیـک مــن جــنـگــجــوی
بــه رویــش بــران گــونــه انــدر شــدمکـــه بـــا دیــدگـــانـــش بـــرابـــر شـــدم
یکی جـادوی ساخـت بـا من بـه جـنگکـه بـا چـشـم روشـن نـمـانـد آب و رنـگ
شب آمد جهان سر به سر تیره گشتمــرا بــازو از کــوفــتــن خــیــره گــشــت
تــو گــفــتــی زمــانـه ســرآیـد هـمــیهـــوا زیـــر خـــاک انـــدر آیـــد هـــمـــی
بــبــایـســت بــرگــشــتــن از رزمـگــاهکـه گـرد سـپـه بـود و شـب شـد سـیـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.