ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـرآسـود پـس لشکر از هر دو رویبـــرفــتـــنــد روز دوم جـــنــگــجـــوی
رده بـــرکـــشـــیــدنــد ایــرانــیــانچـنـان چـون بــود سـاز جـنـگ کـیـان
چـو افـراسـیـاب آن سـپـه را بـدیـدبـزد کـوس رویـیـن و صـف بـرکـشـیـد
چـنـان شـد ز گـرد سـواران جـهـانکـه خـورشـید گفـتـی شـد اندر نهان
دهـــاده بـــرآمـــد ز هــر دو گـــروهبــیــابـــان نــبــود ایــچ پــیــدا ز کــوه
بـرانـسـان سـپـه بـر هم آویخـتـنـدچـو رود روان خـون هـمـی ریـخـتــنـد
به هر سو که قارن شدی رزمخواهفــرو ریـخــتــی خــون ز گـرد ســیـاه
کـجــا خـاسـتــی گـرد افـراسـیـابهمه خون شدی دشت چون رود آب
ســرانـجــام نـوذر ز قـلـب ســپــاهبــیــامــد بـــه نــزدیــک او رزمــخــواه
چـنـان نـیـزه بــر نـیـزه انـداخـتــنـدسـنـان یـک بــه دیـگـر بــرافـراخـتـنـد
کـه بـر هم نپـیچـد بـران گـونه مـارشــهـان را چــنـیـن کـی بــود کـارزار
چـنین تـا شـب تـیره آمـد بـه تـنگبـرو خـیـره شـد دسـت پـور پـشـنـگ
از ایران سپـه بـیشتـر خستـه شدوزان روی پــیـکــار پــیـوســتــه شــد
بــه بـیـچـارگـی روی بــرگـاشـتـنـدبـه هـامـون بـرافـگـنـده بـگـذاشـتـنـد
دل نـــوذر از غـــم پـــر از درد بـــودکـه تــاجـش ز اخـتـر پــر از گـرد بــود
چو از دشت بـنشست آوای کوسبــفـرمـود تــا پــیـش او رفـت طــوس
بشد طوس و گستهم بـا او به هملــبـــان پـــر ز بـــاد و روان پــر ز غــم
بـگفت آنک در دل مرا درد چـیستهمی گفت چـندی و چندی گریست
از انـــدرز فــــرخ پــــدر یـــاد کــــردپـر از خـون جـگـر لب پـر از بـاد سـرد
کجا گفته بـودش که از ترک و چینســپــاهـی بــیـایـد بــه ایـران زمـیـن
ازیـشــان تــرا دل شــود دردمــنــدبــســی بــر ســپــاه تــو آیـد گــزنــد
ز گـفـتـار شـاه آمـد اکـنـون نـشـانفـــراز آمـــد آن روز گـــردنــکـــشـــان
کــس از نـامـه نـامــداران نـخــوانـدکه چـندین سپـه کس ز تـرکان بـراند
شـمـا را سـوی پـارس بـاید شـدنشــبـــســـتـــان بـــیــاوردن و آمــدن
وزان جـا کـشـیدن سـوی زاوه کوهبــــران کـــوه الـــبـــرز بـــردن گـــروه
ازیـدر کــنـون زی ســپــاهـان رویـدوزیـن لـشـکـر خـویـش پــنـهـان رویـد
ز کـار شـما دل شـکـسـتـه شـوندبـرین خـسـتـگی نیز خـسـتـه شـوند
ز تــخـم فـریـدون مـگـر یـک دو تـنبـرد جـان ازیـن بـی شـمـار انـجـمـن
نـدانـم کــه دیـدار بــاشــد جــزیـنیک امشب بـکوشیم دسـت پـسـین
شـــب و روز داریــد کـــارآگـــهـــانبــجــویـیــد هــشــیــار کــار جــهــان
ازیـن لـشـکـر ار بـد دهـنـد آگـهـیشـود تــیـره ایـن فـر شـاهـنـشـهـی
شـمـا دل مـدارید بـس مـسـتـمندکـه بــایـد چـنـیـن بــد ز چـرخ بــلـنـد
یـکـی را بــه جـنـگ انـدر آیـد زمـانیـکــی بــا کــلــاه مـهـی شــادمــان
تـن کشـتـه بـا مرده یکسـان شودطـپـد یـک زمـان بــازش آسـان شـود
بـدادش مـران پـنـدها چـون سـزیدپس آن دست شاهانه بـیرون کشید
گــرفــت آن دو فــرزنـد را در کــنــارفــرو ریــخــت آب از مــژه شــهــریــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.