ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ازان پــس بــیـاســود لـشــکـر دو روزسه دیگر چو بـفروخت گیتـی فروز
نــــبــــد شــــاه را روزگــــار نـــبــــردبـه بـیچـارگی جـنگ بـایسـت کرد
ابـــا لــشـــکــر نــوذر افـــراســـیــابچـو دریـای جـوشـان بــد و رود آب
خــروشــیــدن آمــد ز پـــرده ســرایابــا نــالــه کــوس و هـنـدی درای
تـــبـــیــره بـــرآمـــد ز درگـــاه شـــاهنــهـادنــد بــر ســر ز آهـن کــلــاه
بـــه پـــرده ســرای رد افــراســیــابکسی را سر اندر نیامد بـه خـواب
همـه شـب همی لـشـکـر آراسـتـندهمـی تـیغ و ژوپـین بـپـیراسـتـنـد
زمـیـن کــوه تــا کــوه جــوشــن ورانبـــرفــتــنــد بـــا گــرزهــای گــران
نــبـــد کــوه پــیــدا ز ریــگ و ز شــخز دریــا بــه دریـا کــشــیـدنــد نــخ
بــیـاراســت قــارن بــه قـلـب انـدرونکه بـا شاه بـاشد سپـه را ستـون
چـپ شـاه گـرد تـلـیـمـان بــخـاسـتچو شاپور نستوه بر دست راست
ز شـبـگیر تـا خـور ز گـردون بـگـشـتنـبـد کـوه پـیدا نـه دریـا نـه دشـت
دل تــیـغ گــفــتــی بــبــالــد هـمــیزمـیـن زیـر اسـپـان بـنـالـد هـمـی
چـو شـد نیزه ها بـر زمـین سـایه دارشکسـت اندر آمد سـوی مایه دار
چـو آمـد بــه بــخـت انـدرون تـیـرگـیگـرفــتــنـد تــرکـان بــرو چــیـرگـی
بــران سـو کـه شـاپـور نـسـتـوه بــودپــراگـنـده شـد هـرک انـبــوه بــود
هـمـی بـود شـاپـور تـا کـشـتـه شـدسـر بـخـت ایرانـیان گـشـتـه شـد
از انــبـــوه تــرکــان پــرخــاشــجــویبـه سـوی دهسـتـان نهادنـد روی
شـب و روز بــد بـر گـذرهـاش جـنـگبــرآمـد بــریـن نـیـز چـنـدی درنـگ
چـو نـوذر فـرو هشـت پـی در حـصـاربـرو بـسـتـه شـد راه جـنگ سـوار
ســواران بـــیــاراســت افــراســیــابگـرفـتـش ز جـنگ درنگـی شـتـاب
یــکـــی نــامـــور تـــرک را کـــرد یــادسـپــهـبــد کـروخــان ویـسـه نـژاد
سـوی پــارس فـرمـود تـا بــرکـشـیـدبـه راه بـیـابــان سـر انـدر کـشـیـد
کــزان ســو بـــد ایــرانــیــان را بــنــهبـــجــویــد بــنــه مــردم بــدتــنــه
چــو قـارن شـنـود آنـکـه افـراســیـابگسی کرد لشکر بـه هنگام خواب
شد از رشک جوشان و دل کرد تـنگبـــر نــوذر آمــد بــســان پــلــنــگ
کـه تــوران شـه آن نـاجـوانـمـرد مـردنگه کن که بـا شـاه ایران چـه کرد
ســوی روی پــوشــیــدگــان ســپــاهسـپـاهی فرسـتـاد بـی مر بـه راه
شـبــســتــان مـاگـر بــه دسـت آوردبــریـن نـامـداران شــکـســت آورد
بــه نـنـگ انـدرون سـر شـود نـاپـدیـدبـه دنـب کـروخـان بـبـایـد کـشـیـد
تـــرا خـــوردنــی هــســت و آب روانسـپــاهـی بــه مـهـر تـو دارد روان
هـمـی بـاش و دل را مـکـن هـیچ بـدکـه از شــهـریـاران دلـیـری ســزد
کـنـون مـن شـوم بـر پـی این سـپـاهبـگـیـرم بـریـشـان ز هـر گـونـه راه
بـدو گـفـت نـوذر کـه این رای نیسـتسپـه را چـو تـو لشکرآرای نیست
ز بـهـر بـنـه رفـت گـسـتـهم و طـوسبـدانگه که بـرخـاسـت آوای کوس
بــدیـن زودی انـدر شـبـسـتـان رسـدکند سـاز ایشان چـنان چـون سزد
نشستـند بـر خـوان و می خواستـندزمـانـی دل از غـم بــپــیـراسـتـنـد
پـس آنگـه سـوی خـان قـارن شـدنـدهمه دیده چـون ابـر بـهمن شـدند
ســخــن را فـگـنـدنـد هـر گـونـه بــنبــران بــرنـهـادنـد یـکـسـر سـخـن
کـه مـا را سـوی پـارس بـاید کـشـیدنــبــایــد بــریـن جــایـگــاه آرمــیـد
چــو پــوشـیـده رویـان ایـران ســپــاهاسـیران شـونـد از بـد کـینه خـواه
که گیرد بـدین دشت نیزه بـه دسـتکـرا بـاشـد آرام و جـای نشـسـت
چـو شـیدوش و کشـواد و قـارن بـهمزدنـد انـدریـن رای بـر بـیـش و کـم
چـو نـیمـی گـذشـت از شـب دیـریـازدلـیـران بــه رفـتـن گـرفـتـنـد سـاز
بــــدیـــن روی دژدار بــــد گـــژدهـــمدلـــیــران بـــیـــدار بـــا او بـــهـــم
وزان روی دژ بــــارمـــان و ســــپــــاهابـا کوس و پـیلان نشسته بـه راه
کــزو قــارن رزم زن خـــســتـــه بـــودبـه خـون بــرادر کـمـربــسـتـه بـود
بــرآویـخــت چــون شـیـر بــا بــارمـانسوی چاره جـستـن ندادش زمان
یـکــی نـیـزه زد بــر کــمــربــنــد اویکه بـگسـسـت بـنیاد و پـیوند اوی
سپه سر به سر دل شکسته شدندهمه یک ز دیگر گسـسـتـه شدند
سـپـهـبــد سـوی پـارس بـنـهـاد رویابــا نـامـور لـشـکـر جــنـگ جــویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.